فاطمه باغ خواستی

گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه ازاد اسلامی، گرگان، ایران

[ 1 ] - ارائه مدل رهبری اصیل در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک

هدف کلی پژوهش، ارائه مدل رهبری اصیل در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک بود. این پژوهش‌‌ از نظر هدف، کاربردی که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری آن را در بخش کیفی، اساتید دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک به تعداد 14نفر با روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع انتخاب شدند.جامعه آماری در بخش کمی، مدیران و معاونین واحدها، دانشکده‌‌ها، مدیران ...