ابوالقاسم دلخوش کسمایی

استادیار، مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

[ 1 ] - شناسایی مولفه های دخیل در فرایند عدالت آموزشی در بانک مسکن

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه های فرایند عدالت آموزشی در سازمان بانک مسکن بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده، کیفی بود. جامعۀ آماری پژوهش، شامل 194نفر از خبرگان و صاحبنظران صنعت بانکداری بود که با نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند، انتخاب شدند. تعداد نمونه انتخاب شده، 23 نفر بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل اسناد و مرور کتابخانه ای و مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته بود. برای س...

[ 2 ] - Policy Model in Non-Governmental School System

Purpose: The lack of agility in the structure of non-governmental schools has led the researcher to find a practical model for non-governmental schools, and the analysis of the policy system of non-governmental schools should be comprehensive and comprehensive according to Article 110 of the Constitution. The main purpose of this research is to provide a model for policy-making in the non-gover...