معصومه اولادیان

عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

[ 1 ] - شناسایی عوامل اثرگذار بر تربیت شهروند حرفه‌ای در عصر دانایی محوری در نظام آموزش و پرورش ایران

هدف این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر تربیت شهروند حرفه‌ای در عصر دانایی محوری در نظام آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مسئولین آموزش و پرورش (معاونت منابع انسانی و کارشناسان حوزه معاونت منابع انسانی) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل اشباع 16 نفر به‌ عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژو...

[ 2 ] - ارائه مدل آسیب‌های نظام آموزش‌های فنی‌حرفه‌ای بر اساس مدل تعالی سازمانی با شناسایی شاخص‌ها و مؤلفه‌های EFQM در بعد توانمندسازی و نتایج

پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی نظام آموزش‌های فنی حرفه‌ای بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور شناخت بهتر موضوع در زمینه تعالی سازمانی و همچنین شناسایی ابعاد و مولفه های آن، و شناسایی عوامل موثر بر آن، از طریق مصاحبه‌های عمیق و اکتشافی به‌صورت انفرادی با 15 نفر از مطلعین کلیدی و خبرگان برگزیده‌ی سازمان فنی و حرفه‌ای شامل رؤسا و معاونین سازمان، معاونت منا...

[ 3 ] - Providing a model for educating professional citizens through knowledge-oriented era of Iran's education system

Introduction: This study aimed to provide a model in order to educate professional citizens through knowledge-oriented era of Iran's education system. Methodology: The statistical population of the research consisted of all female and male principals and deputies of governmental elementary schools within cities of Tehran province (N = 11382). The sample size estimated to be 362 people based on ...

[ 4 ] - The Role of Talent Management in the Indication of Innovative Capabilities of Pars Oil &Gas Company

The purpose of this study was to study the role of talent management in the emergence of innovative capabilities. The methodology of this study was fundamental in terms of purpose, and descriptive-survey in terms of data collection method and the nature of the research. Interviews, Delphi method and questionnaire were used for data collection. The statistical population of the study consisted o...

[ 5 ] - ارائه مدل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی و و � 2000 �عیت آن دانشگاه فرهنگیان(مطالعه موردی :استان خراسان رضوی)

این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر برچابکی سازمانی به‌منظورارائه مدل دردانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی انجام شده وروش اصلی پژوهش حاضر،روش پیمایش است که گردآوری داده‌ها به کمک پرسشنامه وتحلیل آن به کمک نرم‌افزار SPSS , LISREL وآماره‌های مختلف صورت گرفته است.شامل کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی براساس آمار سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی به تعداد 337 نفر بودند.با استفاده...

[ 6 ] - Policy Model in Non-Governmental School System

Purpose: The lack of agility in the structure of non-governmental schools has led the researcher to find a practical model for non-governmental schools, and the analysis of the policy system of non-governmental schools should be comprehensive and comprehensive according to Article 110 of the Constitution. The main purpose of this research is to provide a model for policy-making in the non-gover...