شناسایی عوامل اثرگذار بر تربیت شهروند حرفه‌ای در عصر دانایی محوری در نظام آموزش و پرورش ایران

نویسندگان

  • مینا مزینی 1گروه علوم تربیتی ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسلامی،دماوند،ایران
چکیده مقاله:

هدف این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر تربیت شهروند حرفه‌ای در عصر دانایی محوری در نظام آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مسئولین آموزش و پرورش (معاونت منابع انسانی و کارشناسان حوزه معاونت منابع انسانی) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل اشباع 16 نفر به‌ عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. مصاحبه با خبرگان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به‌منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. برای تحلیل داده‌های پژوهش از طریق تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد اهداف و فلسفه تربیت(مولفه های تقویت مشارکت اجتماعی، آموزش مسئولیت-پذیری اجتماعی و اخلاقی و رشد سیاسی)، فناوری و تجهیزاتنیروی انسانی، معیارهای ارزیابی(کسب دانش، شیوه تفکر، پرورش مهارت‌های لازم برای تعاملات اجتماعی)، استانداردها و منابع(مولفه های آموزش از طریق برنامه‌های درسی مجزا و آموزش از طریق برنامه‌های درسی درهم‌تنیده)، جو سازمانی دانش بنیان و رهبری اخلاقی(مولفه های جهت گیری مردمی، تسهیم قدرت و هدایت اخلاقی) به عنوان ابعاد تاثیرگذار بر تربیت شهروند حرفه ای در عصر دانایی مورد شناسایی قرار گرفت. مدل ارائه شده در پژوهش حاضر از برازش مناسبی برخوردار بود.کلمات کلیدی: شهروند حرفه ای، عصر دانایی محور، سازمان آموزش و پرورش

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اعتبار سنجی مدل مدیرت مدرسه محوری در نظامآموزش و پرورش ایران

در چند ساله اخیر مدیریت مدرسه محوری به عنوان یک ضرورت اساسی در حوزه آموزش و پرورش درآمده است. برای اینکه بسیاری می دانند که هر تغییر و تحولی از عصر مدرسه ریشه میگیرد. مدیریت مدرسه محوری به عنوان یک روش و رویکرد مؤثر به معنی استقلال تصمیم گیری و اختیارات در نظام آموزش و پرورش در سطح مدرسه تعریف می گردد. در ادبیات مدرسه محوری می توان ملاحظه نمود ولی متأسفانه تحقیقات زیادی بجز اندکی در ایران انجام...

متن کامل

طراحی چارچوب برنامه‌ درسی تربیت مربی پیش‌دبستانی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

هدف این پژوهش کیفی از نوع مطالعه­ موردی، طراحی چارچوب برنامه درسی دوره­ کاردانی تربیت مربی پیش‌دبستانی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران بود. مشارکت‌کنندگان بالقوه، سه گروه شامل متخصصان موضوعی در حوزه­ پیش‌دبستانی، روان‌شناسان تربیتی آشنا با حوزه­ آموزش و پرورش پیش‌دبستانی؛ و متخصصان برنامه‌ درسی در حوزه آموزش و پرورش پیش‌دبستانی کشور بودند که به شیوه هدف‌مند و با استفاده از روش نمونه‌گ...

متن کامل

ارائه مدلی جهت تربیت شهروند حرفه ای در نظام آموزش عالی کشور در هزاره سوم

هم اکنون در ذهنیت مابعد پسانوین گرایانه پدیده جهانی شدن به صورت یک واقعیت مهم در آمده است . عرصه مواجهه این عصر باپدیده جهانی شدن و شهروند جهانی، عرصه علم، مدیریت و تدابیر یاد دهی و یادگیری است.این پژوهش با هدف طراحی یک مدل مناسب جهت تربیت شهروند حرفه ای در نظام آموزش عالی کشور به ویژه در دانشگاه آزاداسلامی و واحدهای تابعه آن به منظور پاسخگویی به نیازهای جدید هزار سوم صورت پذیرفته است.با مرور ب...

متن کامل

شناسایی عوامل اثرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان نظام آموزش عالی

در این پژوهش تلاش شد تا عوامل اثرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان نظام آموزش عالی شناسایی و تبیین شود.روش انجام پژوهش، کیفی بوده که با استفاده از متد تحلیل مضمون انجام شده است.حوزه پژوهش کلیه منابع مکتوب و دیجیتال فارسی و انگلیسی مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان نظام آموزش عالی بوده که با استفاده از رویکرد هدفمند و با روش انتخاب متون و صاحب نظران کلیدی حوزه علوم ا...

متن کامل

مبانی ارزش شناسی تربیت شهروندی در آموزش و پرورش ایران

آموزش و پرورش در جوامع امروزی به عنوان کلیدی‌ترین نهاد آموزشی در جهت توسعه همه جانبه به شمار می رود . چرا که در پرتو نظام آموزشی و تربیتی است که انسان‌ها متحول می‌شوند. آموزش انسان‌ها، مهم ترین مسئله است و کسانی که در نظام آموزشی کار می کنند باید افراد بسیار محترم و با پرستیژ اجتماعی والایی باشند. که در واقع، توسعه و زمینه‌های آن را (از طریق تربیت شهروندانی آگاه و مسئول) فراهم می آورند و ارزشمن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 37

صفحات  35- 62

تاریخ انتشار 2018-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023