مینا مزینی

1گروه علوم تربیتی ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسلامی،دماوند،ایران

[ 1 ] - شناسایی عوامل اثرگذار بر تربیت شهروند حرفه‌ای در عصر دانایی محوری در نظام آموزش و پرورش ایران

هدف این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر تربیت شهروند حرفه‌ای در عصر دانایی محوری در نظام آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مسئولین آموزش و پرورش (معاونت منابع انسانی و کارشناسان حوزه معاونت منابع انسانی) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل اشباع 16 نفر به‌ عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژو...

نویسندگان همکار