پری همتی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی، واحددماوند (تهران)، گروه علوم تربیتی، تهران، ایران.

[ 1 ] - ارائه مدل آسیب‌های نظام آموزش‌های فنی‌حرفه‌ای بر اساس مدل تعالی سازمانی با شناسایی شاخص‌ها و مؤلفه‌های EFQM در بعد توانمندسازی و نتایج

پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی نظام آموزش‌های فنی حرفه‌ای بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور شناخت بهتر موضوع در زمینه تعالی سازمانی و همچنین شناسایی ابعاد و مولفه های آن، و شناسایی عوامل موثر بر آن، از طریق مصاحبه‌های عمیق و اکتشافی به‌صورت انفرادی با 15 نفر از مطلعین کلیدی و خبرگان برگزیده‌ی سازمان فنی و حرفه‌ای شامل رؤسا و معاونین سازمان، معاونت منا...

[ 2 ] - آسیب‌شناسی نظام آموزش‬های فنی‌حرفه‌ای براساس مدل تعالی سازمانی (EFQM)

این یک تحقیق اکتشافی، کمی، کیفی و کاربردی است. جامعه مورد مطالعه درمرحله کیفی شامل خبرگان وافراد رده بالا وصاحب‌نظر، کلیه کارشناسان ومدیران آموزشی ونیزصاحبنظران بخش‌های آموزشی سازمان فنی وحرفه‌ای شهرتهران می‌باشد. حجم نمونه تعداد 292 نفر کارکنان سازمان فنی وحرفه ای بودند. به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه‌ای، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شد. برای تحلیل داده‌های کیفی پژوهش ا...

[ 3 ] - آسیب‌شناسی نظام آموزش‬های فنی‌حرفه‌ای براساس مدل تعالی سازمانی (EFQM)

پژوهش حاضر، با هدف تحقیق آسیب‌شناسی نظام آموزش‬های فنی‬حرفه‬ای براساس مدل تعالی سازمانی، از نظر ماهیت: اکتشافی با رویکرد کیفی-کمی، و از منظر نتایج: کاربردی است. جامعه مورد مطالعه درمرحله کیفی شامل خبرگان وصاحب‌نظر، کلیه کارشناسان ومدیران آموزشی ونیزصاحبنظران بخش‌های آموزشی شاغل درنهادهای رسمی وغیردولتی سازمان فنی وحرفه‌ای شهرتهران می‌باشد.جامعه آماری دربخش کمی کلیه کارکنان سازمان فنی وحرفه ای د...

[ 4 ] - برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های آموزش عالی ایران از طریق رویکردکارت امتیازی متوازن

هدف از انجام پژوهش، بررسی برنامه­ریزی استراتژیک در سازمان­های آموزش عالی ایران از طریق رویکرد BSC (کارت امتیازی متوازن) است. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی– پیمایشی است و همچنین از تحلیل استنباطی با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی روایی سازه را مورد آزمون استفاده شده، داده­ها با استفاده از نرم‌افزارهای EXCEL و LISREL تجزیه‌وتحلیل گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق 214 نفر بوده که با اس...