ارائه مدل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی و و � 2000 �عیت آن دانشگاه فرهنگیان(مطالعه موردی :استان خراسان رضوی)

نویسندگان

  • راضیه منصورنیا دانشجو دکترا، علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران
  • محمود صفری استادیار علوم تربیتی، گرایش فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران
  • معصومه اولادیان استادیار فلسفه تعلیم و تربیت گرایش برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران
چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر برچابکی سازمانی به‌منظورارائه مدل دردانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی انجام شده وروش اصلی پژوهش حاضر،روش پیمایش است که گردآوری داده‌ها به کمک پرسشنامه وتحلیل آن به کمک نرم‌افزار SPSS , LISREL وآماره‌های مختلف صورت گرفته است.شامل کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی براساس آمار سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی به تعداد 337 نفر بودند.با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان (1970) واز طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 181 نفربه‌عنوان آزمودنی انتخاب شد.لازم به‌ذکر است که به‌منظور تعمیم پذیری بیشتر وجلوگیری از ریزش حجم نمونه 200 پرسشنامه در میان آزمودنی‌ها توزیع شدوعملیات آماری برروی 200 آزمودنی صورت گرفت.داده‌های گردآوری شده ازطریق نرم افزار maxqda دربخش کیفی وتحلیل مصاحبه ها،عوامل موثرتعیین شده و سپس به اتکای تحلیل عاملی تاییدی نهایی شده است؛ ویافته‌های پژوهش حاکی از آن است که عوامل اثرگذار بر چابکی دردانشگاه نیز شامل: عوامل سازمانی (ساختار، تفویض اختیار، فرهنگ سازمانی) ؛ عوامل راهبردی (بهبود کیفیت، سیاست های آموزشی و پژوهشی، توسعه فناوری) ؛ عوامل انسانی (مدیران، کارکنان، اعضا هیئت علمی) می باشند . بدین ترتیب ضمن تدوین مدل نهایی چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی درجه تناسب مدل ارائه شده مشخص و برازش آن مورد تایید قرار گرفت. همچنین نتایج حاصل از آزمون t نشان داد که وضعیت مولفه‌ها و ابعاد چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان در وضعیت مطلوب می‌باشد .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مصرف سینما در خراسان رضوی و عوامل مؤثر بر آن

سینمای ایران با موقعیتی قابل اعتنا در مجامع و رویدادهای بـینالمللـی رسـانه مـؤثری بـرای بـازگویی غنـایفرهنگی این سامان و یکی از دریچههای ورود سرمایهگذاران به شمار میآید. هنر فیلمسازی حوزهای است کـهایرانیان بیش از سایر حوزهها توانستهاند در آن کلاف تجدد را باز کرده و به تعریفی جامع و روزآمد از خـود ورابطه خود با جهان خارج برسند و به همین دلیل به بازیگرانی جدی و مصر تبـدیل شـدهان...

متن کامل

تحلیل فراوانی سیلاب به روش رگرسیونی هیبرید جهت ارائه مدل منطقه‌ای (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

در مناطق دارای فاقد آمار یا با آمار ناچیز، برای برآورد دبی باید از روش‌های غیر مستقیم استفاده نمود. در بین روش‌های غیر مستقیم، روش‌های تحلیل منطقه‌ای سیلاب، بیشترین کاربرد را دارا می‌باشند. یکی از روش‌های ارائه شده  برای تحلیل منطقه‌ای سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک روش هیبرید است. این روش بر اساس روش ایستگاه- سال بوده و در آن از تمام آمار قابل دسترس ایستگاه‌ها جهت غلبه بر مشکلات کمبود آمار استف...

متن کامل

شناسایی عوامل مؤثر بر عدالت آموزش و ارائه مدل مناسب آن در دانشگاه آزاد اسلامی

این تحقیق با هدف شناسائی عوامل مؤثر بر عدالت آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است. روش تحقیق براساس هدف، توسعه­ای-کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­ها از نوع توصیفی- پیمایشی و به لحاظ نوع داده­ها، کمی می­باشد. برای جمع آوری اطلاعات اولیه، از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است که از طریق روش نمونه گیری در دسترس تعداد 20 نفر...

متن کامل

مصرف سینما در خراسان رضوی و عوامل مؤثر بر آن

سینمای ایران با موقعیتی قابل اعتنا در مجامع و رویدادهای بـینالمللـی رسـانه مـؤثری بـرای بـازگویی غنـایفرهنگی این سامان و یکی از دریچههای ورود سرمایهگذاران به شمار میآید. هنر فیلمسازی حوزهای است کـهایرانیان بیش از سایر حوزهها توانستهاند در آن کلاف تجدد را باز کرده و به تعریفی جامع و روزآمد از خـود ورابطه خود با جهان خارج برسند و به همین دلیل به بازیگرانی جدی و مصر تبـدیل شـدهانـد. بـا وجـود ایـن...

متن کامل

شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونیهای مرغداری و عوامل مؤثر برآن مطالعه موردی مرغداران استان خراسان رضوی

امروزه اهمیت آموزش و نیاز مبرم به آن در سازمانها به ویژه برای مدیران، یکی از سیاستهای مطرح در تمامی بخشها از جمله بخش تعاون است. بر این اساس و با توجه به کاستیهای مشهود و محسوس آموزشی در حوزه مدیران تعاونیهای مرغداری استان خراسان رضوی، این پژوهش با هدف کلی شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونیهای مرغداری و عوامل مؤثر بر آن در سال جاری (1388)انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را 96 واحد تو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره ویژه نامه

صفحات  25- 25

تاریخ انتشار 2020-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023