راضیه منصورنیا

دانشجو دکترا، علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

[ 1 ] - ارائه مدل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی و و � 2000 �عیت آن دانشگاه فرهنگیان(مطالعه موردی :استان خراسان رضوی)

این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر برچابکی سازمانی به‌منظورارائه مدل دردانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی انجام شده وروش اصلی پژوهش حاضر،روش پیمایش است که گردآوری داده‌ها به کمک پرسشنامه وتحلیل آن به کمک نرم‌افزار SPSS , LISREL وآماره‌های مختلف صورت گرفته است.شامل کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی براساس آمار سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی به تعداد 337 نفر بودند.با استفاده...

نویسندگان همکار