فاطمه زارعیان

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک

[ 1 ] - ازدیاد درون‌شیشه‌ای و سازگاری آدنیوم به‌عنوان یک گیاه زینتی ارزشمند

شرایط کشت درون‌شیشه‌ای آدنیوم به­عنوان یک گیاه زینتی وارداتی با ضریب ازدیاد کم، می‌تواند زمینه خوبی را برای تکثیر انبوه در تولید این گیاه ارزشمند فراهم آورد. بدین منظور این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی طی آزمایش‌های شاخساره­زایی، پرآوری و ریشه­زایی جهت بهینه‌کردن اندام­زایی در دو گونه آبسوم و عربیکوم انجام شد. بیشترین شاخساره‌زایی در محیط کشت MS دارای BA 5/0 میلی‌گرم در لیتر ...

نویسندگان همکار