بهمن زاهدی

استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

[ 1 ] - ارزیابی تأثیر رقم و منطقه بر عملکرد و ویژگی‌های ریخت‌شناختی و بیوشیمیایی برخی رقم‌های زیتون (Olea europaea L.) در استان لرستان

با شناسایی دقیق صفات و ویژگی‌های درختان میوه می‌توان بهترین رقم‌ها را برای کاربردهای مورد نظر مشخص و گسترش داد. به همین منظور برخی ویژگی‌های میوۀ سه رقم زیتون ’کنسروالیا‘،’سویلانا‘و ’مانزانیا‘در مناطق خرم­آباد، کوهدشت و ویسیان بر پایۀ طرح بلوک کامل تصادفیبررسی شد. نتایج تجزیۀ واریانس مرکب داده‌ها نشان داد، در همۀ صفات ارزیابی‌شده به‌جز صفت طول میوه اختلاف معنی‌داری بین مناطق وجود داشت. همچنین، ...

[ 2 ] - رشد گوجه‌فرنگی رقم کویین پیوندی روی پایه‌های مختلف در شرایط شوری

امروزه با استفاده از روش پیوند می‌توان بر بسیاری از مشکلات تولید گیاه گوجه‌فرنگی ازجمله شوری آب آبیاری و خاک فائق آمده و محصولی با کیفیت بالاتر تولید نمود. در این تحقیق، نشاهای گوجه‌فرنگی گلخانه­ای رقم کویین (Queen) روی پایه­های هیبریدی رقم‌های آر-9704 (AR-9704)، هلپر (Helper) و پرا (Pera) به روش اسکنه­ای پیوند شده و در گلخانه­ با سامانۀ آبکشتی (هیدروپونیک) پرورش داده شدند. گیاهان پیوندی و غیرپ...

[ 3 ] - ارزیابی نژادگان‌های انار (Punica granatum L.) استان لرستان با استفاده از صفات ریختشناختی و بیوشیمیایی

در این پژوهش، شمار 21 نژادگان (ژنوتیپ) انار از چهار منطقۀ استان لرستان با استفاده از صفات ریخت‌شناختی (مورفولوژیک) و بیوشیمیایی ارزیابی شد. نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد، بیشتر صفات مورد بررسی به­غیر از درصد پوست، pHو میزان مواد جامد محلول اختلاف معنی­داری در بین نژادگان­ها داشتند. در کل نژادگان­ها، در بین صفات بیشترین تنوع به­ترتیب 11/50، 06/46 و 22/32 درصد برای ویتامین­ث، وزن میوه و میزان اسید...

[ 4 ] - بررسی رابطۀ بین عملکرد گل و اجزای آن در ده ژنوتیپ‌ گل محمدی در گلپایگان

به‌منظور بررسی عملکرد گل و اجزای آن از نظر صفات ریخت‌شناختی (مورفولوژیک)، شمار ده نژادگان (ژنوتیپ) گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از نقاط مختلف کشور، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان گلپایگان کشت شده و در سال 1392 بررسی شدند. در نتایج مقایسۀ میانگین‌ها، از نظر آماری در صفت عملکرد بوته، نژادگان یزد2 با بیشترین عملکرد و نژادگان خوزستان با کمترین عمل...

[ 5 ] - بررسی تنوع ریخت‌شناختی لالۀ واژگون (Fritillaria imperialis L.) در پنج منطقه از استان لرستان

به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های لالۀ واژگون (Fritillaria imperialis L.) در پنج منطقه از استان لرستان از چهل صفت ریخت‌شناختی (مورفولوژیکی) استفاده شد. در کل، 140 نمونه یا بوم‌جور (اکوتیپ) از پنج منطقه از سه شهر خرم‌آباد، الیگودرز و دورود در طی دو سال (بهار 1393 و 1394) گرد‌آوری و بررسی شدند. از هر منطقه سی نمونه تهیه شد. تجزیۀ واریانس داده‌ها نشان داد که بین جمعیت‌ها از نظر بیشتر صفات انداز...

[ 6 ] - ارزیابی ریز ازدیادی گیاه دارویی مرزۀ خوزستانی (Satureja khuzistanica)

به‌منظور مطالعۀ ریز‌ازدیادی گیاه مرزۀ خوزستانی، بذور این گیاه در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) نیم‌غلظت کشت ‌و سپس گیاهچه‌ها واکشت شدند. پس‌ از آن نمونه‌ها در سطوح مختلف هورمون‏های BA و Kinetin، به‌صورت منفرد یا در ترکیب با IBA کشت شدند. نتایج نشان داد، بیشترین میزان پرآوری (4/2 شاخه) در غلظت 5/0 میلی‌گرم در لیتر IBA و 3 میلی‌گرم در لیتر BA مشاهده شد. در بخش طول شاخه، طویل‌ترین شاخه‌ها (76/5 سا...

[ 7 ] - Evaluation of Genetic Diversity of Some Damask Rose (Rosa damascena Mill.) Genotypes of Kurdistan Province Using Morphological Traits

This study was conducted to assessthegenetic variety of 12 damask rosegenotypes of Kurdistan using morphological traits in Zaleh Research Farm affiliated to Kurdistan Province Agriculture Research Center. The experiment was carried out as a randomized complete block design with three replications and each replication included three stocks in each genotype. Results of analysis of variance showed...

[ 8 ] - بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های گردو (Juglans regia L.) بومی استان لرستان با استفاده از روش آماری چندمتغیره

سابقه و هدف: گردوی ایرانی (Juglans regia L.) یکی از مهم‌ترین گونه‌های جنس Juglans است و ایران از مراکز مهم تنوع ژنتیکی آن می‌باشد. لذا تعیین تنوع ژنتیکی توده‌های‌گردوی ایرانی به خصوص در استان لرستان دارای اهمیت بالایی می‌باشدتا در صورت وجود تنوع ژنتیکیکافی در صفات مختلف و همچنین دانه، بتوان از نتایج آن در برنامه‌های اصلاحی آینده گردو استفاده شود. مواد و روش‌ها: در این آزمایش 43 ژنوتیپ گردوی ایر...

[ 9 ] - مطالعه اثر منطقه رشد بر اسیدهای چرب روغن چهار رقم زیتون در استان لرستان

سابقه و هدف: زیتون (Olea europaea L.)، از خانواده Oleaceae و درختی همیشه سبز است. روغن زیتون یکی از مشهورترین و با ارزش‌ترین روغن‌های خوراکی می‌باشد که تقاضا و استفاده از آن به‌طور روزافزون افزایش می‌یابد. اثرات سلامتی بخش، ارزش تغذیه‌ای و پایداری اکسیداتیو بالای روغن زیتون به‌علت میزان زیاد اسیدهای چرب تک غیر اشباع به‌خصوص اولئیک اسید و نیز آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی از جمله فنل‌ها و توکوفرول‌ها و...

[ 10 ] - اثر غلظت‌های مختلف ایندول‌بوتیریک‌اسید و نوع بستر کاشت بر ریشه‌زایی قلمه‌های ارس مای مرز در چهار فصل Juniperus Sabina

سابقه و هدف: گونه مای‌مرز Juniperus Sabina یکی گونه‌های ارزشمند در ارتفاعات استان گلستان و از جمله ارکان اصلی اکوسیستم‌های طبیعی جنگل‌های کوهستانی ایران به شمار می‌رود. نقش حفاظتی گونه های مختلف ارس ایران به خصوص فنوتیپ خوابیده در مدیریت احیای جنگل ها، و مدیریت آب مناطق بسیار ارزنده است. اغلب پایه‌های این درختان در حال حاضر در سخت‌ترین شرایط زیستی، برای حفظ آنچه از بقا و محدودیتشان باقی مانده، ...

[ 11 ] - ارزیابی سازگاری اکوتیپ‌های مختلف زعفران زراعی با شرایط آب و هوایی شهرستان مراغه

به‌منظور بررسی سازگاری برخی اکوتیپ‌های زعفران زراعی (sativusCrocus) نسبت به شرایط اقلیمی شهرستان مراغه، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و طی دو سال متوالی (1392-1393) اجرا شد. اکوتیپ‌های موردمطالعه شامل بردسکن، سبزوار، تربت‌حیدریه، کاشمر، تایباد، آبرود، دوغ‌آباد، اسفیوخ، مرند 1، مرند 2، بناب 1 و بناب 2 بودند. صفات مورد ارزیابی شامل وزن تر کلاله، وزن خشک کل...

[ 12 ] - ارزیابی برخی از جنبه‌های رشدی، فیزیولوژیکی، عملکرد و کیفیت هندوانه رقم چارلستون‌گری پیوندی و غیر پیوندی تحت شرایط تنش شوری

شوری، عامل بسیار مهمی در محدود­ نمودن تولید محصولات کشاورزی در بیشتر کشورهاست. امروزه با استفاده از تکنیک پیوند، توانسته­اند بر مشکل شوری آب و خاک در تولید سبزی­ها فائق آمده و محصولاتی با کیفیت بالاتر تولید کنند. در این تحقیق، گیاهان هندوانه رقم چارلستون‌گری روی پایه­های هیبرید کدوی شینتوزا، کدوی مسمایی، کدوی قلیانی، هندوانه ابوجهل، هندوانه توده محلی کرمانشاه و توده محلی همدان به ­روش حفره­ای پ...

[ 13 ] - بررسی اثر تنش خشکی، سوپرجاذب و کود دامی بر صفات زراعی و شیمیایی در بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L.))

به­منظور بررسی اثرات کاربرد پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر عملکرد گل، جذب عناصر سدیم و پتاسیم و نیز مقادیر کلروفیل a، b و کل تحت شرایط تنش خشکی در بابونه آلمانی، آزمایشی به­صورت اسپلیت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار به­صورت گلدانی در سال 1395 اجرا گردید. تیمار تنش خشکی در سه سطح (95، 65 و 45 درصد ظرفیت زراعی) به­عنوان فاکتور اصلی و کود دامی در دو سطح عدم مصرف و مصرف کود...

[ 14 ] - بررسی اثر فصل قلمه‌گیری، بستر کشت و شیره نارگیل بر ریشه‌زایی قلمه‌های ارس مای مرز

سابقه و هدف: ارس‌های ایران، گیاهانی بومی و زیبا و مقاوم با کاربردهای متعدد باغبانی و جنگلکاری هستند. این گیاهان به طور طبیعی در عرصه‌های منابع طبیعی یافت شده و متأسفانه به دلیل نابودی رویش‌گاه‌های طبیعی و تغییرات جوی در آستانه انقراض هستند. لذا تحقیقاتی که به نوعی افزونش و حفاظت آنان را مد نظر قرار دهد از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است. در این خصوص، یکی از ترکیباتی که در تکثیر غیرجنسی این گیا...