امیر نعیمی

استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

[ 1 ] - تحلیل اثرات فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی انجام شد. بدین منظور، تاثیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن (درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت) به طور جداگانه بر رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش 1222 نفر از کارشناسان شاغل در معاونت‌ های وزارت جهاد کشاورزی بودند که تعداد نمونه، با استفاده از...

[ 2 ] - ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی با استفاده از مدل کیفیت خدمات آموزشی (SERVQUAL) (مورد مطالعه: دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس)

امروزه علاقه‌مندی به کیفیت در آموزش عالی و دانشگاه‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یافته و در سطح بین‌المللی در تحقیقات آموزشی مورد توجه قرار گرفته است. هدف کلی این پژوهش توصیفی – همبستگی، بررسی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده دانشگاهی از دید دانشجویان بود. جامعه آماری تحقیق شامل همه دانشجویان (مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری) دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال تحصیلی 91-90 بود (414 N=). با استفاده از...

[ 3 ] - تحلیل تأثیر هوش هیجانی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت مدرس

هدف این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی تأثیر هوش هیجانی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‎های کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس است. جامعه آماری تحقیق شامل 764 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بود که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 256 نفر از آنان با روش نمونه­گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد ‎استفاده شد. روایی ظ...

[ 4 ] - تحلیل رابطه بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی دانشجویان و رضایت آنها از کیفیت آموزشی ارائه‌ شده در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

هدف این تحقیق، تحلیل رابطۀ بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی دانشجویان و رضایت آنها از کیفیت آموزشی ارائه ‌شده در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) بود. این مطالعه از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق 2264 نفر از دانشجویان این مرکز بودند (2264N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 168 نفر تعیین شد (168n=). روش نمونه‌گیری، طبقه‌ای تناسبی بود. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای بود که روایی آن ...

[ 5 ] - Advantages and Disadvantages of Participatory Plant Breeding (PPB) in Iran: A Study Based on Breeders' Perceptions

The purpose of this study was to investigate the advantages and disadvantages of Participatory Plant Breeding (PPB). Seventy-six breeders were randomly selected from among 95 breeders who were working at the Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran. Data were collected by a questionnaire as the main data collection instrument. The face and content validity of the questionnaire was appr...

[ 6 ] - نقش آموزش، ترویج و اطلاع رسانی در توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان

ارتقای نگرش نسبت به مسایل محیط زیست و در نظر گرفتن آن به عنوان یک ی از سرمای ههای ملی، منجر به استفادهاز فناوری زیستی در راستای توسعه پایدار شده است. هدف این تحقیق علی - ارتباطی بررسی و تبیین نقش آموزشکشاورزی و اطلاع رسانی موثر بر توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان بود. جامع هی آماری مورد بررسی97 تن متخصصان فناوری زیستی مرکز های دانشگاهی و تحقیقاتی استان تهران بودند که با استفاده از ج...

[ 7 ] - عامل‌های موثر بر مقدار مشارکت زنان روستایی گرمسار در فعالیت‌های روستایی

    با توجه به این‌که زنان روستایی نقش و سهمی قابل‌توجه در فعالیت‌های کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی دارند، لذا هدف از انجام این پژوهش توصیفی ـ همبستگی٬ بررسی عوامل مؤثر بر مقدار مشارکت زنان روستایی گرمسار در فعالیت­های روستایی بود. پژوهش به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه زنان روستایی در گرمسار بودند (1600 N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد (134 n=). روش ن...

[ 8 ] - تحلیل سازه ‏های محیط‌ زیستی تأثیرگذار بر رفتار حفاظت از محیط ‏زیست روستاییان شهرستان باغ‏ملک استان خوزستان

هدف این مطالعه، تحلیل سازه ­های محیط‌ زیستی تأثیرگذار بر رفتار حفاظت از محیط ­زیست روستاییان بود. روش تحقیق، مطالعه توصیفی ـ همبستگی بود که با استفاده از فن پیمایش انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، سرپرستان خانوار روستایی بخش مرکزی شهرستان باغ‏ملک استان خوزستان بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 341 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه­ گیری از نوع تصادفی طبقه­ ای تناسبی ...

[ 9 ] - تحلیل رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی روستاییان استان خوزستان با تأکید بر نقش میانجی گردشگری

هدف کلی پژوهش حاضر تحلیل رابطة بین سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی روستاییان استان خوزستان با تأکید بر نقش میانجی پایداری محیط زیستی گردشگری بود. روش این تحقیق، توصیفی و پیمایشی، و جامعه آماری تحقیق، سرپرستان خانوارهای روستایی بخش­مرکزی شهرستان­های باغملک و ایذه استان خوزستان بودند (484N=). حجم نمونه براساس جدول بارتلت و همکاران، 218 نفر تعیین شد. برای مطالعة افراد نمونه روش نمونه‌گیری طبقه­ای تنا...

[ 10 ] - تحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر روی توانمندسازی روان‌شناختی زنان روستایی شهرستان سلماس

امروزه توانمندسازیزنانیکیازاهدافتوسعهاستوبهمعنایافزایش شناخت،قابلیتاعتماد،حقانتخاب،مهارتوقدرتکنترلبه‌وسیلهآنان می­باشد. بنابراین، این مطالعه با هدف تحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر روی توانمندسازی روان‌شناختی زنان روستایی شهرستان سلماس انجام گرفت. روش تحقیق این مطالعه، توصیفی ـ همبستگی بود. تعداد جامعه آماری این پژوهش، 31996 زن روستایی بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 382 نفر به ...

[ 11 ] - تحلیل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

هدف کلی این تحقیق تحلیل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی زنجان بود. جامعه آماری تحقیق، کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بودند (687N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 122 نفر تعیین شد و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تناسبی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود. روایی ظاهری و محتوایی آن با استفاده از نظرات جمعی از متخصصان مور...

[ 12 ] - تحلیل رابطه بین مولفه‌های توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی

امروزه توانمندسازی منابع انسانی سازمان­ها، عنصر اصلی و مهمی است که می­تواند به­عنوان عاملی در جهت پویایی سازمان­ها گام برداشته و بستر لازم  را برای  بروز رفتارهای شهروندی سازمانی فراهم نماید. این تحقیق با هدف تحلیل رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی انجام شد. مطالعه کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان معاونت­ه...

[ 13 ] - تحلیل رابطه بین هنجارهای اخلاقی، دانش و رفتار حفاظت از آب کشاورزان حوضه آبریز هلیل رود شهرستان جیرفت

هدف این مطالعه توصیفی، تحلیل رابطه بین هنجارهای اخلاقی، دانش و رفتار حفاظت از آب بود. جامعه آماری این پژوهش، 2601 نفر از کشاورزان حوضه آبریز هلیل رود شهرستان جیرفت بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 339 نفر و روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی ظاهری و محتویی پرسشنامه با استفاده از نظرسنجی از متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای ک...

[ 14 ] - نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در شکل‌گیری زنجیره ارزش زردآلو در شهرستان ماهنشان

هدف کلی این تحقیق توصیفی- همبستگی، بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در شکل ­گیری زنجیره ارزش زردآلو در شهرستان ماهنشان بود. جامعه آماری تحقیق، زردآلوکارانبخش مرکزی شهرستان ماهنشان بودند (N=320). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 118 نفر محاسبه شد (n=118). افراد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داد...

[ 15 ] - تحلیل تأثیر باورهای محیط‌زیستی بر رفتارهای مشارکتی حفاظت از آب کشاورزان (مطالعه موردی: حوضه آبخیز تالاب زریوار شهرستان مریوان)

هدف این تحقیق توصیفی، تأثیر باورهای محیط­زیستی  بر رفتارهای مشارکتی کشاورزان در حفاظت از آب بود. جامعه آماری تحقیق، کشاورزان سرپرست­ خانوار روستایی حوضه آبخیز زریوار بخش مرکزی شهرستان مریوان بودند (2097N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 237 نفر محاسبه شد. افراد نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای تناسبی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق، پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محت...