نقش آموزش، ترویج و اطلاع رسانی در توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان

نویسندگان

  • امیر نعیمی استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان
  • سید محمد جواد سبحانی دانشجوی دوره دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
  • پریسا نجفلو دانشجوی دوره دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان
چکیده مقاله:

ارتقای نگرش نسبت به مسایل محیط زیست و در نظر گرفتن آن به عنوان یک ی از سرمای ههای ملی، منجر به استفادهاز فناوری زیستی در راستای توسعه پایدار شده است. هدف این تحقیق علی - ارتباطی بررسی و تبیین نقش آموزشکشاورزی و اطلاع رسانی موثر بر توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان بود. جامع هی آماری مورد بررسی97 تن متخصصان فناوری زیستی مرکز های دانشگاهی و تحقیقاتی استان تهران بودند که با استفاده از جدول کرجسیو مورگان از بین آنان 85 تن به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته بود که رواییظاهری و محتوایی آن توسط گروهی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و فناوری زیستی کشاورزی مورد بررسی،0 ب هدست آمد. یافته های / 0 تا 90 / اصلاح و تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب تتای ترتیبی بین 7857 درصد( نسبت به توسعه فناوری زیستی کشاورزی در سطح نسبتاً / توصیفی نشان داد که دیدگاه بیشتر متخصصان ) 63( قرار داشت. نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که متغیرهای آموزش و پژوهش، اطلا عرسانی و / خوبی )میانگین: 60ترویج کشاورزی با متغیر دیدگاه متخصصان همبستگی مثبت و معن یداری در سطح یک درصد داشتند. نتایج رگرسیونترتیبی نشان داد که بر اساس ضریب مک فادن متغیرهای آموزش و پژوهش، اطلا عرسانی و ترویج کشاورزی توانسته-اندبه طور معنی دار بر احتمال توسع هی فناوری زیستی کشاورزی تاثیر بگذارند و 32 درصد از بخت واریانس وقوع متغیروابسته را تبیین کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

واکاوی مشکلات توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان فناوری زیستی استان تهران

هدف این تحقیق واکاوی مشکلات توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان فناوری زیستی استان تهران است. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه متخصصان فناوری زیستی استان تهران بودند که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند(108N=) که در نهایت 85 پرسشنامه جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتو...

متن کامل

واکاوی مشکلات توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان فناوری زیستی استان تهران

هدف این تحقیق واکاوی مشکلات توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان فناوری زیستی استان تهران است. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه متخصصان فناوری زیستی استان تهران بودند که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند(108n=) که در نهایت 85 پرسشنامه جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتویی...

متن کامل

تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاری‌سازی فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه محققان مراکز تحقیقات کشاورزی

فناوری زیستی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و خودکفایی، حفاظت از تنوع زیستی، کاهش اثرات زیست‌محیطی کشاورزی و اثرات تغییر اقلیم، کاهش فقر و گرسنگی نقش مهمی را ایفا می‌نماید. باوجوداینکه سازمان‌های تحقیقاتی باید از طریق همکاری با صنعت اقدام به تجاری‌سازی تحقیقات خود نموده و آن‌ها را به محصولات کاربردی تبدیل نمایند، اما اغلب آن‌ها تنها در مجلات علمی منتشرشده و قابل‌استفاده برای مصرف‌کنندگان نیستند. ...

متن کامل

نقش ترویج در توسعه کشاورزی اُرگانیک (زیستی) در روستاهای کشور

استفاده از سموم و کودهای شیمیایی گوناگون، بهره برداری روزافزون از منابع طبیعی پایه در بخش کشاورزی و نیز بکارگیری فزاینده انرژی های فسیلی، در ناسالم بودن محصولات کشاورزی و آلودگی محیط زیست در روستاها نقش مهمی داشته اند. گرچه این موارد، موجب افزایش کمی تولیدات در بخش های صنعت و کشاورزی شده اند، ولی در طول زمان، آسیب ها و چالش هایی را نیز ایجاد کرده اند. مسئله اساسی در مقاله حاضر، آلودگی مداوم و ر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 33

صفحات  97- 110

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023