لیلا لطفی

دانشجوی دکترای تغذیة طیور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،

[ 1 ] - تأثیر استفاده از منابع مختلف نانو منگنز در جیره بر عملکرد و زیست‌فراهمی منگنز در جوجه‌های گوشتی

این پژوهش به منظور بررسی زیست‌فراهمی منابع مختلف نانو منگنز در مقایسه با میکرو سولفات منگنز، به عنوان منبع استاندارد این ماده، در خوراک طیور و بررسی اثر این مواد بر فراسنجه‌های استخوانی اجرا شد. 208 قطعه جوجه خروس گوشتی سویة راس 308 در 10 روزگی در طرحی کاملاً تصادفی با 13 گروه آزمایشی، چهار تکرار و چهار پرنده در هر تکرار به مدت 35 روز مطالعه شدند. ترکیبات منگنز از چهار منبع مختلف (نانو اکسید، نا...

[ 2 ] - تأثیر سبوس برنج خام و پایدار شده بر میزان کلسترول خون و تخم‌مرغ در مرغ های تخمگذار

با هدف بررسی اثرات سبوس برنج خام و پایدارشده بر میزان کلسترول سرم خون و تخم‌مرغ مرغهای تخمگذار، این پژوهش به مرحله اجرا در آمد. تعداد 200 قطعه مرغ تخمگذار سویة «های لاین» در یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و 10 مشاهده برای هر تکرار به مدت 10 هفته با 5 جیره غذایی (تیمار)، مورد مطالعه قرار گرفتند. تیمارها شامل: 1- فاقد سبوس برنج به عنوان شاهد (NC) 2- تیمار حاوی 10% سبوس برنج خام (RRB10)، 3- 10% سب...