مجتبی زاغری

استاد، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج

[ 1 ] - پیش‌بینی قیمت گوشت مرغ در صنعت طیور ایران و مقایسۀ آن با چشم‌انداز جهانی

در این مطالعه با استفاده از مدل‌های اقتصاد­سنجی تک متغیره و چند متغیره روش‌های دورۀ زمانی، قیمت­های سالانه از سال 1394 تا 1399 برای ایران و از سال2014 تا 2020 برای جهان پیش‌بینی شد. داده‌های مربوط به قیمت گوشت مرغ، ذرت، کنجالۀ سویاو میزان تولید کشور ایران از سال 1369-1393 از وزارت جهاد کشاورزی، شرکت امور پشتیبانی دام و بانک مرکزی جمهوری اسلامی تهیه و داده‌های جهانی از FAO STAT برای سال 1961-201...

[ 2 ] - تأثیر سطوح مختلف رتینول استات بر سامانۀ ایمنی خروس‌های گلۀ مادر گوشتی

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر رتینول استات بر عملکرد سامانۀ ایمنی خروس­های گلۀ مادر گوشتی و همچنین مشخص کردن میزان رتینول استات ترانس در جیره برای بیشترین فعالیت­های ایمنی، انجام شد. بدین منظور از 60 قطعه خروس مادر گوشتی راس 308 استفاده شد. طرح آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار (0 (R-0)، 6000 (R-6)، 12000 (R-12)، 18000 (R-18)، 24000 (R-24) واحد بین‌المللی رتینول استات افزوده‌شده در ...

[ 3 ] - تأثیر لتروزل خوراکی بر غلظت گونادوتروپین های پلاسما و برخی فراسنجه های بافت شناسی بیضه در خروس مادر گوشتی در 40 هفتگی

در این پژوهش تأثیر لتروزل خوراکی بر غلظت LH و FSH پلاسما و برخی فراسنجه­های بافت­شناسی بیضۀ خرو­س­های گلۀ مادر سویۀ راس 308 بررسی شد. بیست قطعه خروس با سن 40 هفته به‌صورت تصادفی به چهار گروه یکسان تقسیم و در جایگاه (پن)­های انفرادی توزیع شدند. تیمارهای آزمایشی شامل دزهای مختلف لتروزل (0 (L0)، 5/0 (L0.5)، 1 (L1) و 5/1 (L1.5) میلی­گرم به ازای هر پرنده در روز) بوده که به مدت 12 هفته به پرندگان خور...

[ 4 ] - بهبود سامانة ایمنی جوجه‌های گوشتی با استفاده از تزریق درون تخم‌مرغی ویتامین‌های 25(OH) D3 و K3

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویتامین­های (OH)D325 و K3 با استفاده از تزریق درون تخم­مرغی بر سامانة ایمنی جوجه­های گوشتی بود. 800 تخم­ بارور مرغ مادر گوشتی راس 308 در طرح کامل تصادفی به‌صورت فاکتوریل (3×4) در دوازده تیمار، چهار تکرار و شانزده مشاهده، انجام گرفت. تیمارها شامل ویتامین D (0، 4/0، 6/0، 8/0 میکروگرم) و ویتامین K (0، 2، 6 میکروگرم) بودند. روز 18 جوجه­کشی تخم­های بارور، 5/0 میلی­لیتر از م...

[ 5 ] - ارزیابی تأثیر باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی فرمیس بر عملکرد مرغ های مادر گوشتی تلقیح‌شده با سالمونلا انتریتیدیس

این پژوهش برای ارزیابی تأثیر باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی­فرمیس بر عملکرد مرغ­های مادر گوشتی و سلامت دستگاه گوارش نتاج آن‌ها انجام شد. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی به‌صورت فاکتوریل 2×2 با استفاده از 336 قطعه مرغ مادر گوشتی (کاب 500) از سن 22 تا 32 هفتگی با چهار تیمار، هفت تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیرۀ پایه بدون ریزجاندار سلامت‌بخش یا زیست‌یار (پروبیوتیک) و بدون تلقیح سالمونلا انتر...

[ 6 ] - تأثیر روش های خوراک دهی بر عملکرد و پیشگیری از عارضۀ آسیت در جوجه های گوشتی نر سویۀ آرین

در این آزمایش تأثیر سه روش خوراک­دهی در چهار تکرار شامل: 1- بدون محدودیت خوراک؛ 2- محدودیت خوراک شش ساعت از 21-7 روزگی و چهار ساعت از 28-21 روزگی؛3- محدودیت خوراک شش ساعت از 14-7 روزگی و چهار ساعت از 21-14 روزگی بر عملکرد و پیشگیری از عارضۀ آسیت شصت قطعه جوجۀ گوشتی نر سویۀ آرین در طول شش هفته با استفاده از طرح بلوک­های کامل تصادفی بررسی شد. در طول آزمایش وزن بدن، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، ...

[ 7 ] - تأثیر سطوح مختلف انرژی بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی نر سویۀ آرین در شرایط القای آسیت

در این آزمایش با استفاده از طرح بلوک­های کامل تصادفی تأثیر سه سطح انرژی در چهار تکرار شامل؛ 1-سطح انرژی جیره برابر راهنمای سویۀ آرین، 2-کاهش سطح انرژی جیره به میزان 100 کیلوکالری در دورۀ آغازین و 150 کیلوکالری در دورۀ رشد و پایانی نسبت به راهنمای سویۀ آرین، 3- کاهش سطح انرژی جیره به میزان 200 کیلوکالری در دورۀ آغازین و 300 کیلوکالری در دورۀ رشد و پایانی نسبت به راهنمای سویۀ آرین بر عملکرد و پیش...

[ 8 ] - تأثیر دی آسپارتیک اسید بر کیفیت اسپرم خروس های مادر گوشتی

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر دی آسپارتیک اسید بر برخی فراسنجه­های کیفی اسپرم خروس‌های سویۀ راس 308 انجام شد. شمار 30 قطعه خروس با سن 60 هفته به شش گروه دسته‌بندی و به شیوۀ کامل تصادفی درون قفس­های انفرادی منتقل شدند. به همۀ گروه­های آزمایشی جیرۀ پایۀ یکسان داده شد و سطوح مختلف دی آسپارتیک اسید شامل: 0 (A-0)، 40 (A-40)، 80 (A-80)، 120 (A-120)، 160 (A-160) و 200 (A-200) میلی­گرم /کیلوگرم وزن بد...

[ 9 ] - تأثیر استفاده از منابع مختلف نانو منگنز در جیره بر عملکرد و زیست‌فراهمی منگنز در جوجه‌های گوشتی

این پژوهش به منظور بررسی زیست‌فراهمی منابع مختلف نانو منگنز در مقایسه با میکرو سولفات منگنز، به عنوان منبع استاندارد این ماده، در خوراک طیور و بررسی اثر این مواد بر فراسنجه‌های استخوانی اجرا شد. 208 قطعه جوجه خروس گوشتی سویة راس 308 در 10 روزگی در طرحی کاملاً تصادفی با 13 گروه آزمایشی، چهار تکرار و چهار پرنده در هر تکرار به مدت 35 روز مطالعه شدند. ترکیبات منگنز از چهار منبع مختلف (نانو اکسید، نا...

[ 10 ] - برازش مدل نیاز انرژی مرغ مادر گوشتی در ایران

نیاز موادمغذی و عملکرد ذکر شده در راهنمای مربوط به پرورش سویه¬ها بر پایه نتایجی است که از گله¬های نگهداری شده تحت شرایط محیطی و مدیریتی مطلوب به دست آمده است. در صنعت طیور ایران مشاهده می¬شود که بر اساس مقادیر موادمغذی اعلام شده در راهنمای پرورش سویه¬ها، امکان دستیابی به عملکرد ذکر شده در راهنمای پرورش سویه مورد نظر، مقدور نمی¬باشد. هدف پژوهش حاضر برازش مدل نیاز انرژی مرغ مادر گوشتی سویه راس 30...

[ 11 ] - اثر 1- آلفا هیدروکسی کوله¬کلسیفرول بر روی عملکرد جوجه¬های گوشتی

آزمایشی برای بررسی اثر افزودن متابولیت 1- آلفا هیدروکسی کوله­کلسیفرول با و بدون کوله­کلسیفرول  و فیتاز میکروبی در جیره­های با سطوح مختلف کلسیم و فسفر بر عملکرد جوجه­های گوشتی انجام شد. برای انجام این آزمایش تعداد 576 قطعه جوجه یک روزه نر (راس 308) با میانگین وزن 1±40 گرم انتخاب شدند. آزمایش در قالب طرح  کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل (3×2×2×3) با 4 تکرار و 4 جوجه در هر تکرار انجام شد.  فاکتورها ...

[ 12 ] - برآورد انرژی قابل متابولیسم معادل مولتی‌آنزیم ناتوزیم P در جیره‌های با کمبود انرژی قابل متابولیسم

هدف از این پژوهش برآورد انرژی قابل متابولیسم معادل مولتی‌آنزیم ناتوزیم P بود. برای انجام این آزمایش‌ از تعداد 160 قطعه جوجه گوشتی یکروزه نر سویه راس 308 استفاده شد. در این آزمایش 4 سطح انرژی قابل متابولیسم به صورت سطوح افزایشی مورد استفاده قرار گرفت و میزان سایر مواد مغذی در بین تمام جیره‌ها یکسان بود. علاوه بر این، 4 سطح آنزیم نیز به جیره پایه‌ (جیره حاوی کمترین سطح انرژی قابل متابولیسم) افزود...

[ 13 ] - تعیین سطح مناسب متیونین در مرغ‌های مادر گوشتی با استفاده از روش اقتصادی حداکثرسازی سود و تصمیم‌گیری بر مبنای پاسخ‌های چندگانه

به منظور تعیین سطح مناسب متیونین در جیره مرغ‌های مادر گوشتی آرین، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار (جیره‌ها حاوی سطوح 2/0، 25/0، 3/0، 35/0، 4/0 و 45/0 درصد متیونین)، با 5 تکرار و 7 قطعه مرغ و یک قطعه خروس در هر تکرار به مدت 8 هفته (35-28 هفتگی) انجام شد. جیره‌ها از لحاظ مواد مغذی یکسان بودند به‌طوری که تنها عامل متغیر میزان متیونین موجود در جیره‌ها بود. در طول دوره آزمایش صفات تولید...

[ 14 ] - اثر محاسبه مواد مغذی معادل مولتی‌آنزیم تجاری ناتوزیم- P در جیره غذایی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر استفاده از مولتی‌آنزیم تجاری ناتوزیم-P در جیره‌ جوجه‌های گوشتی و تصحیح مواد مغذی آزاد شده به وسیله آنزیم صورت گرفت. برای انجام این آزمایش 96 قطعه جوجه نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار، 4 تکرار و 4 پرنده در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفت. جوجه‌ها به مدت 42 روز با جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند. برای انجام آزمایش 6 جیره (فاقد آنزیم به عنوان کنترل، ...

[ 15 ] - اثر افزایش تعداد دفعات خوراک‌دهی بر عملکرد مرغ‌های مادر گوشتی

این آزمایش به منظور بررسی اثرات افزایش تعداد وعده‌های خوراک‌دهی به 2 یا 3 وعده در روز بر عملکرد مرغ‌های مادر گوشتی در دوره تولید از سن 24 تا 38 هفتگی اجرا گردید. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار آزمایشی یک، دو و سه بار خوراک‌دهی در روز با 4 تکرار انجام شد. مقدار خوراک مصرفی در روز در همه گروه‌های آزمایشی یکسان در نظر گرفته شد. گروه یکبار خوراکدهی، کل خوراک مورد نیاز خود را در یک وعده...

[ 16 ] - تأثیر استفاده از مکمل ال - کارنیتین در جیره‌های حاوی سطوح پایین پروتئین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر استفاده از مکمل ال-کارنیتین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های مصرف‌کننده جیره‌های حاوی سطوح پایین پروتئین و در عین حال تأمین کامل نیاز اسیدهای آمینه ضروری انجام شد. همچنین اثر کاهش سطح پروتئین جیره بر غلظت الکترولیت‌های موجود در پلاسما مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح فاکتوریل و به صورت کاملا تصادفی و با استفاده از 144 قطعه جوجه خروس سویه راس 308 انجا...

[ 17 ] - اثر تصحیح مواد مغذی معادل آنزیم فیتاز بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

هدف از این پژوهش بررسی اثر محاسبه مواد مغذی معادل آنزیم فیتاز در تنظیم جیره جوجه‌های گوشتی و تاثیر آن بر عملکرد و هزینه تولید بود. در این آزمایش تعداد 640 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308، تا سن 49 روزگی بر روی بستر پرورش یافتند. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل (2×4) با چهار نوع جیره و دو جنس در چهار تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. جیره‎های آزمایشی بر پایه ذرت و سویا و ا...

[ 18 ] - بررسی ارزش غذایی هسته خرما در تغذیه جوجه‌های گوشتی

جهت تعیین ارزش غذایی هسته خرما در تغذیه جوجه‌های گوشتی از تعداد 168 قطعه جوجه گوشتی نر سویه تجارتی راس (308) استفاده شد. این آزمایش با 6 تیمار و یک گروه شاهد، در 4 تکرار و 6 مشاهده (جوجه) در هر تکرار انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل (2×3) شامل سه سطح هسته خرما (10، 20 و 30 درصد) و دو سطح مولتی آنزیم ده‌گانه (0 و 5/0 گرم در کیلوگرم)، حاوی فیتاز، بتاگلوکاناز، آلفاآمیلاز...

[ 19 ] - اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار

این آزمایش به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله سویا با کنجاله کلزا با اعمال تیمار حرارتی خشک، اتوکلاو و بدون حرارت انجام شد. در این آزمایش از تعداد 240 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه لوهمن (LSL) که در سن 54 هفتگی بر اساس درصد تولید و وزن بدن تقریباً یکسان انتخاب شده بودند به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار استفاده شد. فاکتورها عبارت بودند از 3 سطح جایگزینی کنجاله کلزا ...

[ 20 ] - تاثیر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کلزا بجای کنجاله سویا با و بدون آنزیم فیتاز بر عملکرد مرغهای تخمگذار

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا با و بدون آنزیم فیتاز آزمایشی با استفاده از تعداد 288 قطعه مرغ تخمگذار سویه های لاین W36در سن 60هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی بصورت فاکتوریل (6×3 ) و با 4 تکرار انجام شد. عوامل شامل 6 سطح جایگزینی کنجاله کلزا (0،20،40،60،80 و100 درصد)و سه روش استفاده از آنزیم(بدون آنزیم، باآنزیم با تصحیح و با آنزیم بدون تصحیح) بود.آزمایش در سه دوره 28 روزه انجام شد. م...

[ 21 ] - تاثیر بتائین جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تحت تنش شوری آب

تاثیر شوری آب و بتائین با استفاده از طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل روی عملکرد رشد 576 قطعه جوجه گوشتی نر، در یک دوره 6 هفته ای آزمایش شد. سه سطح کلرورسدیم (0، 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر) و چهار سطح بتائین ( 000/0، 075/0، 150/0 و 225/0 درصد) به ترتیب به آب آشامیدنی و جیره پایه اضافه شده و مورد تغذیه آزاد قرار گرفتند. در پایان دوره، خصوصیات لاشه (شامل بازده لاشه، درصدهای ران، عضله سینه، کبد...

[ 22 ] - Effect of dietary zinc oxide and phytase on the plasma metabolites and enzyme activities in aged broiler breeder hens

Background: It has been shown that zinc has an effect on physiological responses in animals and birds. On the other hand, dietary phytase in poultry results in increased availability of zinc. OBJECTIVES: This study was conducted to investigate the effects of zinc oxide (ZnO) and Escherichia coli-derived 6-phytase supplemented diets on the plasma metabolites and enzyme activities of broiler bree...

[ 23 ] - Estimation of metabolizable energy equivalency of Bacillus Subtilis spore for male broiler chickens

There are many studies on the effects of probiotics on performance of broiler chickens, but none of them has evaluated the metabolizable energy (ME) equivalency values of probiotics. The aim of this study was to determine the metabolizable energy equivalency value of Bacillus subtilis spore and its potential for decreasing feed ME content and cost. One hundred seventy-six day-old male broilers ...

[ 24 ] - اثرات نحوه خوراک‌دهی بر عملکرد تولید مثلی و ریخت‌شناسی تخمدان در مرغ‌های مادر گوشتی

در آزمایشی اثرات نحوه خوراک‌دهی مرغ‌های مادر گوشتی بر عملکرد تولید مثلی و ریخت‌شناسی تخمدان در سن 42 تا 54 هفتگی، با استفاده از 50 قطعه مرغ مادر گوشتی راس 308 مطالعه شد. مرغ‌ها به طور تصادفی به دو گروه تغذیه محدود (160 گرم در روز) و آزاد (208 گرم در روز) تقسیم شدند. در پایان، مرغ‌های گروه تغذیه آزاد 630 گرم وزن بیشتری نسبت به گروه محدودیت غذایی داشتند. مرغ‌هایی که به طور آزاد تغذیه می‌شدند، 3/2...

[ 25 ] - توانایی یدک شدن آرژنین با گوانیدینواستیک اسید و تعیین نیاز آرژنین مرغ مادرگوشتی در انتهای دوره تولید

زمینه مطالعاتی: تعیین نیاز مجدد مواد مغذی و ارزش جایگزینی افزودنی های تجاری در جیره های کاربردی در جهت بهبود عملکرد مرغ مادر گوشتی هدف: این تحقیق به منظور ارزیابی مجدد نیاز آرژنین در جیره­های کاربردی مرغ‌‌مادرگوشتی و امکان یدک شدن آرژنین توسط گوانیدینواستیک اسید (GAA) انجام شد. روش کار: آزمایش با 320 قطعه مرغ مادر سویه راس 308 به صورت فاکتوریل، شامل دو سطح GAA (صفر و 12/0درصد جیره غذایی) و چهار...

[ 26 ] - تأثیر سبوس برنج خام و پایدار شده بر میزان کلسترول خون و تخم‌مرغ در مرغ های تخمگذار

با هدف بررسی اثرات سبوس برنج خام و پایدارشده بر میزان کلسترول سرم خون و تخم‌مرغ مرغهای تخمگذار، این پژوهش به مرحله اجرا در آمد. تعداد 200 قطعه مرغ تخمگذار سویة «های لاین» در یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و 10 مشاهده برای هر تکرار به مدت 10 هفته با 5 جیره غذایی (تیمار)، مورد مطالعه قرار گرفتند. تیمارها شامل: 1- فاقد سبوس برنج به عنوان شاهد (NC) 2- تیمار حاوی 10% سبوس برنج خام (RRB10)، 3- 10% سب...

[ 27 ] - تعیین شاخصهای رتبه بندی مزارع پرورش طیور از لحاظ ریسک بروز تلفات در نظام بیمه گری

زمینه مطالعه: پرورش صنعتی طیور باتراکم بالا و در محیط‌های بسته سبب افزایش مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های مختلف شده‌است. هدف: بررسی شرایط محیطی و مدیریتی مؤثر بر بروز تلفات در گله‌های طیور صنعتی، تعیین سهم هریک از این عوامل و رتبه‌بندی مرغداری‌ها از لحاظ ریسک بروز تلفات و ترمیم تقریبی این نقصانِ مربوط به نظام بیمه بخش طیور در ایران بود. روش‌کار: نمونه‌گیری از 47 مزرعه جوجه‌گوشتی، 20 مزرعه مرغ تخم‌گذ...

[ 28 ] - بررسی تغییرات مرفولوژیک روده کوچک جوجههای گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف گلوتامین در جیره پیش آغازین طی دوره پس از تفریخ

زمینه مطالعه: استفاده از مکمل گلوتامین در جیره پیش آغازین جوجه‌های گوشتی می‌تواند در بهبود عملکرد طی هفته اول مفید باشد. هدف: این مطالعه به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف گلوتامین در جیره پیش آغازین بر مرفولوژی روده کوچک و صفات عملکردی انجام شد. روش‌کار: 160 قطعه جوجه گوشتی (سویه رأس 308) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تیمار و 5 تکرار مورد استفاده قرار گرفت. تیمارها دارای سه سطح مختلف 0، 5/0 و...

[ 29 ] - برآورد میزان نیاز آهن مرغ‌های مادر گوشتی در اواخر دوره تولید با استفاده از مدل‌های غیرخطی

زمینه مطالعه: تاکنون تحقیقی در زمینه نیاز آهن مرغ‌های مادر گوشتی انجام نشده است. هدف:  آزمایش برای تعیین نیاز آهن مرغ مادر گوشتی با استفاده از مدل‌های غیر خطی انجام شد. روش کار: 48 قطعه مرغ مادر گوشتی( سویه کاب 500) به صورت انفرادی در قفس‌های گالوانیزه قرار گرفتند. مرغ‌ها مدت 3 هفته جهت تخلیه ذخایر آهن تغذیه شدند. در 62 هفتگی، مرغ‌ها به صورت تصادفی به 4 تیمار (‌ppm82 ،67،52 ،37 ‌ آهن) با 4 تکرا...

[ 30 ] - ارزیابی اثر تغذیۀ افزودنی گوانیدینواستیک‌اسید بر انجماد‏پذیری اسپرماتوزوای خروس

به‌منظور ارزیابی اثر افزودن گوانیدینواستیک‌اسید در جیرۀ غذایی خروس بر شاخص‏های انجماد‏پذیری اسپرماتوزوآ، آزمایشی با 20 قطعه خروس گلۀ مادر گوشتی سویۀ تجاری راس در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار در هشت هفته انجام شد. خروس‏ها با جیره‏های حاوی سطوح صفر (شاهد)، 06/0، 12/0، و 18/0‌درصد از مکمل گوانیدینواستیک‌اسید تغذیه شدند. اسپرم‏گیری هفتگی و به روش مالش شکمی انجام شد. پس از افزودن ...

[ 31 ] - مقایسۀ ارزش انرژی‌زایی کنجالۀ سویای بدون فرآوری و کنجالۀ سویای فرآوری‌شده برای مرغ‌های‌ مادر گوشتی، جوجه‌های گوشتی و مرغ‌های تخم‌گذار تجاری

این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر نوع پرنده بر انرژی قابل سوخت‌وساز ظاهری دو نوع کنجالۀ سویا (فرآوری‌شده و بدون فرآوری) اجرا شد. در این تحقیق از 36 قطعه مرغ مادر گوشتی سویۀ راس 308 (62 هفته)، 72 قطعه جوجۀ گوشتی نر سویۀ راس 308 (35 روزه) و 36 قطعه مرغ تخم‌گذار سویۀ های‌لاین دبلیو 36 (40 هفته) استفاده شد. در هر آزمایش تیمارها شامل یک جیرۀ مرجع و دو جیرۀ آزمایشی بود. در جیره­های آزمایشی 30 درصد کنجال...

[ 32 ] - مقایسه اثر دو ترکیب گیاهی یا سنتتیک موثر بر متابولیسم چربی و فراسنجه های خونی مرغ های مادر گوشتی

اثر دو ترکیب گیاهی و سنتتیک پیوگلیتازون و کورکومین بر متابولیسم چربی و فراسنجه‌های خونی مرغ‌های مادر گوشتی با استفاده از60 قطعه مرغ مادر در سن 45 هفتگی، در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار به‌مدت10 هفته بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1. تیمار شاهد( جیره پایه)؛ 2. افزودن پیوگلیتازون به میزان20 میلی‌گرم به ازای هر پرنده در روز به جیره؛ 3. افزودن کورکومین به میزان 20 میلی‌گرم به از...

[ 33 ] - تولید مخمر غنی از سلنیوم و ارزیابی اثر سطوح مختلف آن بر ریخت‌شناسی و بیومتری اندام‌های ‏داخلی و تولیدمثلی در مرغ‌های مادر گوشتی

هدف از انجام این پژوهش، تولید مخمر غنی از سلنیوم و تعیین سطح مطلوب آن بر فراسنجه­های ریخت‌شناسی و بیومتری اندام­های داخلی و تولیدمثلی مرغ­های مادر گوشتی در مقایسه با سلنیوم آلی تجاری سلمکس و سدیم سلنیت معدنی بود. این طرح در قالب دو بخش انجام شد: در آزمایش اول، مخمر غنی از سلنیوم تولید شد. در آزمایش دوم، از 150 قطعه مرغ مادر گوشتی سویه راس در سن 49 هفتگی در 6 تیمار، 5 تکرار و 5 پرنده در هر تکرار...