آرمین توحیدی

دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

[ 1 ] - اثر روغن ماهی یا چربی اشباع پالم بر وضعیت متابولیکی گاو هلشتاین طی دوره انتقال

هدف از آزمایش حاضر، ارزیابی تاثیر مصرف دو درصد روغن ماهی به عنوان منبع اسیدهای چرب امگا-3، در مقایسه با دو درصد چربی اشباع پالم در ماده خشک جیره بر وضعیت متابولیکی و توان تولید در ده راس گاو هلشتاین چند شکم­زا، از 45 روز پیش از زایش تا 60 روز پس از آن بود. تغذیه این مقدار روغن ماهی بر مصرف ماده خشک، تولید و ترکیب شیر تاثیر معنی­داری نداشت، ولی مقدار و درصد چربی شیر (05/0P

[ 2 ] - ارزیابی بیان ژن‌های مؤثر بر رشد و نمو غدۀ پستان گاو با مصرف روغن ماهی

این مطالعه به‌منظور ارزیابی تأثیر مصرف روغن ماهی در مقایسه با روغن پالم بر بیان ژن­های مؤثر بر رشد بافت پستان گاوهای هلشتاین انجام شد. ده رأس گاو با دست‌کم یک شکم زایش به‌طور تصادفی از 42 روز پیش از تاریخ احتمالی زایش تا 63 روز پس از آن به دو گروه روغن ماهی (FO) و گروه روغن پالم (PO) اختصاص یافتند. خون‌گیری با فاصلۀ 21 روز و نمونه­گیری از بافت پستان با فاصلۀ دو ماهه (روزهای 7 و 63 پس از زایش) ا...

[ 3 ] - تأثیر لتروزل خوراکی بر غلظت گونادوتروپین های پلاسما و برخی فراسنجه های بافت شناسی بیضه در خروس مادر گوشتی در 40 هفتگی

در این پژوهش تأثیر لتروزل خوراکی بر غلظت LH و FSH پلاسما و برخی فراسنجه­های بافت­شناسی بیضۀ خرو­س­های گلۀ مادر سویۀ راس 308 بررسی شد. بیست قطعه خروس با سن 40 هفته به‌صورت تصادفی به چهار گروه یکسان تقسیم و در جایگاه (پن)­های انفرادی توزیع شدند. تیمارهای آزمایشی شامل دزهای مختلف لتروزل (0 (L0)، 5/0 (L0.5)، 1 (L1) و 5/1 (L1.5) میلی­گرم به ازای هر پرنده در روز) بوده که به مدت 12 هفته به پرندگان خور...

[ 4 ] - مقایسة تأثیر زیلماکس و سطوح متفاوتی از اسانس زنیان به‌عنوان داروهای بتاآگونیست بر عملکرد رشد و متابولیت‌های بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های خط پدری رگة آرین

این بررسی به‌منظور ارزیابی تأثیر مکمل‏سازی خوراکی اسانس زنیان یا زیلپاترول هیدروکلراید بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم در جوجه‏هایی که در دو محیط با برنامه‎های دمایی مختلف پرورش می‎یافتند، صورت گرفت. هدف دیگر این پژوهش، بررسی تأثیر تنش سرمایی بر فراسنجه‏های یادشده بوده است. یک طرح کامل تصادفی با هشت تیمار استفاده شد. چهار جیرة خوراکی استفاده شد (جیرة شاهد یا پایه، اسانس زنیان ...

[ 5 ] - تأثیر روش‌های مختلف سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسب خزر پیش و پس از سرد کردن

این تحقیق با هدف تعیین تأثیر روش­های مختلف سانتریفوژ (دور و زمان سانتریفوژ) بر ویژگی­های اسپرم اسب خزر انجام شد. در این پژوهش نمونه­های منی از چهار سر اسب خزر بالغ و سالم با استفاده از واژن مصنوعی گرد­آوری و پس از آن در رقیق­کننده بر پایة فسفوکازئینات شیر رقیق شد. سپس نمونه­های منی به هفت قسمت یکسان تقسیم و به هر یک از تیمار­های آزمایشی که شامل تیمار بدون سانتریفوژ (شاهد) و تیمار­های سانتریفوژش...

[ 6 ] - تأثیر تغذیه‌ای منبع اسیدهای چرب امگا-3 بر دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری هلشتاین

هدف از این پژوهش مطالعۀ دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری تغذیه‌شده با منبع اسید چرب امگا3 بود. 10 رأس گاو شیری چند شکم‌زا از نژاد هلشتاین انتخاب شدند و پس از دورۀ عادت‌دهی، جیره‌های حاوی روغن پالم (شاهد) و روغن ماهی (تیمار) را از روز 40- تا 60 پس از زایش دریافت کردند. تست تحمل گلوکز در روزهای 14 و 42 پس از زایش به منظور بررسی دینامیک انسولین انجام گرفت. فحلی گاوها نیز با استفاده از دو تز...

[ 7 ] - اثر افزودن سطوح متفاوت سولفات روی به رقیق‌کنندة منی بر کیفیت اسپرم گاو پس از انجماد-ذوب

هدف از این پژوهش، مقایسة اثر افزودن سطوح متفاوت روی به رقیق‌کنندة منی بر ویژگی‌های حیاتی اسپرم پس از انجماد در گاو بود. اسپرم‌گیری از چهار گاو نر هلشتاین هفته‌ای دو بار انجام شد و سپس نمونه‌های مناسب با هم مخلوط شدند. نمونه‌های اسپرم (در پنج تکرار) به چهار گروه شامل سطوح صفر، 50، 100 و 150 میکرومول روی (Zn-0, Zn-50-Zn-100, Zn-150) اختصاص داده و منجمد شدند. نمونه‌های اسپرم بعد از انجماد از نظر ج...

[ 8 ] - اثر نوع مکمل چربی بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه‏های خون در دورۀ انتقال در گاو هلشتاین

هدف از آزمایش حاضر، ارزیابی تأثیر مصرف روغن ماهی در مقایسه با چربی اشباع پالم، بر سلامت پستان و عملکرد شیردهی در گاو هلشتاین بود. ده رأس گاو هلشتاین چندبارزاییده از شش هفته پیش از زایش تا 63 روز پس از آن مطالعه شدند. مقدار خوراک مصرفی و تولید شیر به‌طور روزانه، ترکیبات شیر، وزن و امتیار وضعیت بدنی به‌طور هفتگی و فراسنجه‌های خونی با فواصل 21 روز تعیین شدند. روغن ماهی موجب افزایش تولید شیر از هفت...

[ 9 ] - مطالعۀ اثر تزریق استرادیول، اکسی‏توسین، ریلاکسین، و شیاف پروستاگلندین ای-1 بر بازشدن سرویکس و درصد آبستنی در گوسفندان زندی

هدف از این پژوهش بررسی اثر تزریق هورمون‏های استرادیول، اکسی‏توسین، ریلاکسین (ریلاکسیمول)، و شیاف واژنی پروستاگلندین ای-1 (میزوپروستول) بر بازشدن سرویکس، زمان بازماندن سرویکس، و بهبود درصد آبستنی حاصل از تلقیح مصنوعی در گوسفند نژاد زندی در انتهای فصل تولید مثل بوده است. در این مطالعه از 80 میش سه تا چهارساله با میانگین وزنی 5/2±55 کیلوگرم استفاده شد. در آزمایش اول میش‏ها به چهار گروه مساوی تقسیم...

[ 10 ] - ارزیابی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بلدرچین‌های ژاپنی

   به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و پروتئین خام جیره بر عملکرد و فراسنجه­های خونی بلدرچین­های ژاپنی از 5 تا 41 روزگی، آزمایشی به روش فاکتوریل 5 × 3 در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار و 40 قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. برای این منظور تعداد 15 جیره غذایی حاوی 3 سطح انرژی قابل سوخت و ساز (2800, 2900 و 3000 کیلوکالری بر کیلوگرم) و 5 سطح پروتئین خام (22, 23, 24, 25 و 26 در...

[ 11 ] - The effect of all-trans retinol on in vitro mouse embryo's developmental competence

BACKGROUND: All-trans retinol is a biological antioxidantscavenging the ROS in the cell culture. OBJECTIVES: This studywas conducted to investigate the effect of all-trans retinol infertilization and culture medium on mouse embryo's developmentalcompetence. METHODS: This study was designed into twoexperiments. In the first experiment, in vitro mature oocytes wereco-cultured with sperm in fertil...

[ 12 ] - اثر اسید لینولئیک مزدوج خوراکی و مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین E برعملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین

چکیده سابقه و هدف: اسید لینولئیک مزدوج به گروهی از ایزومرهای هندسی و موقعیتی اسید لینولئیک 18 کربنه (2: 18C) اشاره دارد که با یک پیوند ساده از هم جدا شده اند. دو ایزومر شناخته شده این اسید، ایزومر سیس 9 ترانس 11 و ترانس 10 سیس 12 می باشند. مطالعات نشان داده است که ایزومر ترانس 10 سیس 12 چربی شیر را در گاوهای شیری کاهش می دهد. مکمل اسید لینولئیک مزدوج با کاهش انرژی مورد نیاز برای سنتز چربی شیر، ...

[ 13 ] - تاثیر تغذیه اسید لینولئیک مزدوج بر تست تحمل گلوکز و تغییرات گلوکز خون گاوهای هلشتاین

سابقه و هدف: اسیدلینولئیک مزدوج نام عمومی برای گروهی اسیدچرب با 18 کربن و دارای دو پیوند دوگانه است که با یک پیوند ساده از هم جدا شده‌اند و بر تعدادی از فرآیندهای بیولوژیک تاثیر می‌گذارند. اسید لینولئیک مزدوج می‌تواند تولید برخی از سایتوکین‌های پیش‌التهابی که در فرآیند مقاومت به انسولین دخالت دارند را مهار کند. تاثیر اسیدلینولئیک مزدوج بر کاهش چربی شیر سبب شد تا به عنوان یک راهبرد تغذیه‌ای برای...

[ 14 ] - اثر روش مصرف بتا آگونیست زیلپاترول هیدرو کلرید و سطح پروتئین جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی بره‌های نر پرواری لری-بختیاری

هدف از این آزمایش ارزیابی اثرات دو روش مختلف مصرف زیلپاترول هیدروکلراید همراه با سه سطح مختلف پروتئین روی عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و متابولیت‌های خونی در بره‌های نر پرواری لری-بختیاری بود. تعداد 42 راس بره نر با میانگین وزن اولیه 4/4± 0/47 کیلوگرم براساس وزن اولیه به شش گروه آزمایشی تقسیم و با جیره‌های حاوی 14، 5/15 و 17 درصد پروتئین و 2/0 میلی‌گرم زیلپاترول به ازای هر کیلوگرم وزن زنده بره‌ها ت...

[ 15 ] - مقایسه اثرات مصرف روغن ماهی با روغن پالم در دوره انتقال بر ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای هلشتاین

چکیدهبه دلیل اهمیت چربی شیر از نظر تأمین برخی از اسیدهای چرب خاص در تغذیه انسان، دستکاری پروفیل اسیدهای چرب بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به منظور مطالعه تاثیر مصرف روغن ماهی و پالم بر پروفیل اسیدهای چرب شیر، تعداد ده راس گاو هلشتاین با حداقل یکبار زایش بر اساس تاریخ زایش احتمالی، از شش هفته قبل تا 63 روز پس از زایش به طور تصادفی، روغن اشباع پالم یا روغن ماهی را دریافت نمودند. تولید شیر ...

[ 16 ] - اثر استرادیول/ اکسی‌توسین، سنسی بلکس و دینوپروستون بر باز شدن سرویکس، مدت زمان باز ماندن سرویکس و بازده تولیدمثلی در گوسفندان نژاد زندی

هدف از این تحقیق بررسی اثر تزریق هورمون­های استرادیول/ اکسی­توسین، سنسی­بلکس و شیاف واژنی دینوپروستون (آنالوگ پروستاگلندین ای-2) بر باز شدن سرویکس، مدت زمان باز ماندن سرویکس و بازده تولیدمثلی گوسفند نژاد زندی بوده است. در آزمایش اول سه گروه 20 تایی از میش­های زندی انتخاب شدند. گروه­ اول ابتدا 100 میکروگرم استرادیول و 12 ساعت بعد 100 واحد اکسی­توسین، گروه دوم دو میلی­لیتر سنسی بلکس و گروه سوم 20...

[ 17 ] - اثر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید به روش دو روز مصرف دو روز استراحت برعملکرد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه بلدرچین‌های ژاپنی

این پژوهش به‌منظور ارزیابی اثر زیلپاترول هیدروکلراید بر جوجه بلدرچین‌های ژاپنی در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. 128 جوجه بلدرچین نر 26 روزه به 4 تیمار و 4 تکرار و 8 پرنده در هر تکرار تقسیم‌بندی شدند. پرنده‌ها از روز 26 تا روز 47 دوره پرورش با جیره‌های حاوی سطوح 0، 200/0، 225/0 و 250/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن زنده زیلپاترول هیدروکلراید تغذیه شدند (دو روز مصرف، دو روز عدم مصرف). پس از 47 روز مص...

[ 18 ] - اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین‌های ژاپنی

این تحقیق به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و پروتئین خام جیره بر عملکرد (طی24-5 و 38-25 روزگی) و خصوصیات لاشه بلدرچین­های ژاپنی صورت گرفت. آزمایش به روش فاکتوریل 5×3 در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در هر تیمار و 40 پرنده در هر تکرار انجام شد. 15 جیره حاوی 3 سطح انرژی قابل سوخت و ساز (2800 ،2900 و 3000 کیلوکالری ­بر کیلوگرم) و 5 سطح پروتئین خام (22 ،23 ،24 ،25 و 26 %) مو...

[ 19 ] - اثر سیدر، هورمون eCG و روش تلقیح مصنوعی بردرصد آبستنی و نرخ بره‌زایی میشهای نژاد زل

زمینه مطالعه: استفاده از انواع پروتکل‌های همزمانی فحلی و روش‌های تلقیح مصنوعی نرخ باروری متفاوتی در گوسفند نشان داده است. هدف:‌ ‌هدف این مطالعه بررسی نرخ آبستنی و بره زایی به دنبال دوره‌های درمانی متفاوت پروژسترون، هورمون  ‌eCG و همچنین تلقیح مصنوعی به دو روش لاپاراسکوپی و ترانس واژینال  در میش‌های نژاد زل بود. روش کار:‌ ‌180 رأCس میش 3 تا 4 ساله از نژاد زل با میانگین وزنی kg‌5/2±5/45  در این آ...

[ 20 ] - تأثیر دفعات خوراک‌دهی بر کیفیت لاشه و غلظت پلاسمایی هورمون‌های لیپتین و انسولین در گوساله‌های پرواری

افزایش دفعات خوراک‌دهی در گاوهای شیرده موجب بهبود بازده بیوانرژتیک در بدن می‌شود، اما از تأثیر آن بر بازده رشد و هورمون های درگیر در آن در دام های پرواری اطلاعات کمی در دسترس است. بنابراین، برای مطالعه اثر دفعات خوراک دهی بر کمیت و کیفیت لاشه، وزن بدن، غلظت هورمون‌های لپتین و انسولین، از دوازده گوساله نر هلشتاین در دو گروه شش رأCسی استفاده شد. گروه شاهد روزانه دو بار و گروه تیمار روزانه شش مرتب...

[ 21 ] - تغییرات غلظت پلاسمایی هورمونهای تیروئیدی در گوسفندان تحت محدودیت انرژی و اثر تزریق وریدی لپتین بر آن

The aim of this study was to determine changes in the concentration of leptin and thyroid hormone in energyrestricted ewes and effect of leptin injection on thyroid hormone level. In the first experiment, 28 ewes were assigned to two groups(n=14). Ewes were fed by a ration that provided 60% or 100% of maintenance energy requirements during 71 days. Blood samples were collected and body w...

[ 22 ] - اثر اسید لینولئیک مزدوج خوراکی با یا بدون مکمل تزریقی سلنیوم و ویتامین E بر سیستم ایمنی گاوهای شیری و گوساله های نوزاد آنها

به منظور تعیین اثرات مکمل خوراکی اسید لینولئیک مزدوج (CLA) محافظت شده و مکمل تزریقی سلنیوم و ویتامین E (E-Se) بر سیستم ایمنی گاوهای شیری و گوساله های نوزاد آنها، ۴۰ رأس گاو شیری هلشتاین شکم دوم و بالاتر در یکی از گاوداری‌های صنعتی استان قزوین در سال 1394 مورد استفاده قرار گرفت. حیوانات در یک طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل به چهار گروه با 10 تکرار، تقسیم شدند. گروه های ازمایشی شامل جیره پایه...

[ 23 ] - اثر سطوح مختلف فشار اسمزی و گلیسرول در رقیق‌کننده بر پایه لسیتین سویا بر کیفیت اسپرم گاو پس از انجماد

اثر فشار اسمزی (250، 300 و 350 میلی­اسمول) و گلیسرول (پنج و هفت درصد) در رقیق­کننده بر پایه لسیتین سویا بر کیفیت اسپرم گاو، پس از فرایند انجماد-یخ­گشایی، در یک آزمایش فاکتوریل 3×2 در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تکرار با استفاده از شش راس گاو نر هولشتاین بررسی شد. در مجموع، از کلیه گاوها، 36 بار اسپرم­گیری (از هر گاو شش بار) شد. نمونه­های منی بعد از ارزیابی اولیه، با هم مخلوط شده و به هر کدام از...

[ 24 ] - تأثیر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید در سه هفته پایانی دوره پرورش بر عملکرد رشد بلدرچین ژاپنی

این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیر زیلپاترول هیدرو کلراید بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی با استفاده از  128 جوجه بلدرچین نر 26 روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار، چهار تکرار و هشت پرنده در هر تکرار انجام شد. پرنده‌ها تا 47 روزگی با جیره‌های حاوی سطوح صفر، 2/0، 225/0 و 25/0 (میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن زنده) زیلپاترول هیدروکلراید تغذیه شدند. در 50 روزگی، دو پرنده به ازای هر...

[ 25 ] - مقایسه فراسنجه‌های تولیدمثل و تولید در برنامه مدیریتی دو و سه بار زایش در مدت دو سال با استفاده از ملاتونین در میش

هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه فراسنجه‌های تولیدمثل و تولید در برنامه مدیریتی دو و سه بار زایش در مدت دو سال با استفاده از ملاتونین در 100 راس میش نژاد ایران بلک بود. میش‌ها به صورت مساوی در دو گروه الف (دو بار زایش در دو سال با استفاده از رگولین) و گروه ب (دو بار زایش در دو سال بدون استفاده از رگولین) قرار داده شد. به منظور تحریک فحلی در جفت‌گیری اول و دوم گروه الف، 45 روز قبل زیر پوست گوش می...

[ 26 ] - تأثیر جیره‏های گلوکوژنیک مکمل‌شده با اسیدهای چرب غیراشباع متفاوت بر عملکرد تولیدمثلی در میش

هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی اثر جیره‏های گلوکوژنیک مکمل‌شده با اسیدهای چرب غیراشباع متفاوت بر فراسنجه‏های تولیدمثلی میش نژاد ایران‌بلک در دو برنامۀ مدیریتی بود. میش‏ها در دو گروه الف (75 رأس) و ب (25 رأس) قرار گرفتند. میش‏های گروه الف در روزهای 80 و 90 بعد زایش به ‏ترتیب قطع شیر و قوچ‏اندازی شدند. 40 روز قبل از قوچ‏اندازی زیر پوست گوش میش‏ها ایمپلنت ملاتونین قرار داده شد. 75 میش گروه الف در سه گ...

[ 27 ] - اثر روش تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش‌های زندی تلقیح شده با اسپرم تازه و منجمد

هدف از این مطالعه بررسی اثر روش تلقیح مصنوعی با اسپرم تازه و منجمد بر بازده تولیدمثلی میش‌های زندی بوده است. دویست و چهل رأس میش سه تا چهار ساله نژاد زندی با میانگین وزنی 55 کیلوگرم به مدت 12 روز سیدرگذاری شده و هنگام سیدربرداری 400 واحد eCG دریافت و 54 ساعت پس از سیدربرداری تلقیح شدند. گروه‌های اول تا سوم شامل 120 رأس میش بوده که به سه گروه مساوی تقسیم شده و به ترتیب با روش‌های واژینال، لاپارا...

[ 28 ] - تأثیر مصرف پروبیوتیک بر برخی فراسنجه‌های خونی و محور سوماتوتروپیک گاوهای شیری هلشتاین در شرایط تنش گرمایی

مقاومت به انسولین، تغییرات گلوکز، انسولین و IGF-I خون (محور سوماتوتروپیک) در گاوهای شیری تغذیه‌شده با مخمر زنده فعال پروبیوساک در شرایط تنش گرمایی (شاخص تنش گرمایی=82) در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. در این آزمایش، تعداد شش رأس گاو حداقل یکبار زایش کرده در دو گروه تیمار (دریافت چهار گرم پروبیوتیک روزانه به‌ازای هر رأس با غلظت 109×15واحد شمارشکلنی/گرم) و شاهد (عدم دریافت پروبیوتیک) از 21 روز ...

[ 29 ] - اثر زمان‌های مختلف تعادل بر انجمادپذیری اسپرم بز با استفاده ار رقیق کننده مکمل شده با لسیتین سویا

هدف از اجرای آزمایش حاضر، مطالعه زمان‌های تعادل مختلف (2، 4 و 6 ساعت) قبل از انجماد بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم بز پس از فرآیند انجماد- یخ‌گشایی بود. در این آزمایش، از چهار راس بز نر نژاد مهابادی اسپرم‌گیری شد. پس از ارزیابی‌های اولیه، نمونه‌ها با هم مخلوط و به سه قسمت مساوی تقسیم شده و در رقیق‌کننده‌ی حاوی لسیتین سویا رقیق و بعد از گذراندن زمان-های مختلف تعادل، منجمد شدند. پس از یخ‌گشایی، ویژگی‌...

[ 30 ] - Combined n-3 Fatty Acids and α-Tocopherol Supplementation Improved the Ovine Sperm Cryosurvival

Background: Spermatozoa preservation is an approach to improve the fertility rate to pass on the valuable genetic material from sire to their offspring. During the last 20 years, reproductive biotechnologists have focused on the approaches that improve spermatozoa cryosurvival. One of the possible mechanisms is supplementation in semen extender. Objectives: The aim of this study was to evaluat...

[ 31 ] - تاثیر مصرف اسید لینولئیک کونژوگه بر بیان ژن سایتوکین های التهاب زا در بافت های پستان، رحم و چربی گاوهای شیری

سابقه و هدف: سایتوکین‌های پیش‌التهابی مولکول‌های کوچک پروتئینی هستند که توسط سلول‌های مختلف تراوش می‌شوند و بدن را وارد وضعیت التهابی می‌کنند. اسید لینولئیک کونژوگه نام عمومی اسیدهای چرب 18 کربنی است که دارای باند دوگانه کونژوگه هستند. اسیدلینولئیک کونژوگه بر تولید سایتوکین‌های ‌التهاب‌زا تاثیر دارد. با توجه به نقش سایتوکین‌های ‌التهاب‌زا در فرآیندهای فیزیولوژیک مختلف، در این پژوهش تاثیر مصرف م...

[ 32 ] - تعیین سطح بهینه زرده تخم‌مرغ در رقیق‌کننده انجماد اسپرم بز با ارزیابی‌های برون تنی

به ­منظور مقایسه اثر سطوح مختلف زرده تخم‌مرغ بر انجمادپذیری اسپرم بز، آزمایشی با استفاده از چهار رأس بز در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار انجام شد. نمونه‌ها دو بار در هفته از حیوانات جمع‌آوری و در رقیق‌کننده بر پایه زرده در دو سطح 15 و 20 درصد رقیق و سپس منجمد شدند. پس از یخ­گشایی، فراسنجه­های کیفی ازجمله ویژگی‌های حرکتی اسپرم با کمک CASA، یکپارچگی غشا، درصد سلول‌های اسپرم با غشای فعال، د...

[ 33 ] - Effect of Conjugated Linoleic Acid Supplement and Sesame as Source of N-6 on Performance and Milk Fatty Acid Profile of Holstein Dairy Cows During Transition Period

Background: Feeding unsaturated fatty acids sources in dairy cows is considered as a strategy to improve animal health during postpartum period and milk fatty acid profile. OBJECTIVES: This study aimed to investigate the effects of conjugated linoleic acid supplement and combination of sesame meal and oil on performance and milk fatty acid composition of dairy cows during transition period. MET...

[ 34 ] - تأثیر مصرف پروبیوتیک بر عملکرد شیردهی، خوراک مصرفی و برخی متابولیت های خونی گاوهای شیری هلشتاین تحت تنش گرمایی

سابقه و هدف: مخمرها سوش‌های متفاوتی دارند که در بین آن‌ها سلول‌های مخمر از سویه ساکارومایسیس سرویسیه مهم ترین است. این مخمر دارای توانایی منحصر به فردی جهت ایجاد تغییرات در شکمبه و افزایش قابلیت تولید شیر در گاو می‌باشد. استفاده از پروبیوتیک‌ها می‌تواند اثرات زیانبار ناشی از تنش گرمایی بر عملکرد تولیدمثلی را نیز از طریق بهبود مصرف خوراک به‌طور معنی‌داری کاهش دهد. افزودن مخمرها به جیره گاوهای شی...

[ 35 ] - مقایسه اثر دو نوع پروبیوتیک متفاوت بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی و هورمونی خون، و عملکرد رشد گوساله‌های شیرخوار

آزمایش حاضر به­منظور مقایسه اثر دو نوع پروبیوتیک متفاوت چند سویه­ای بر عملکرد رشد، فراسنجه­های بیوشیمیایی و هورمونی خون مورد مطالعه قرار گرفتند. برای این منظور تعداد 21 راس گوساله­ی نر و ماده هلشتاین در سن سه روزگی استفاده شد. گوساله­های هلشتاین به‌طور تصادفی به یکی از سه تیمار شامل شاهد (بدون دریافت پروبیوتیک)، پروبیوتیک پروتکسین و پروبیوتیک دی­پرو اختصاص داده شدند. ماده خشک مصرفی به صورت روزا...

[ 36 ] - مطالعه ارتباط غلظت پلاسمایی هورمون‌های لپتین و تستوسترون خون در مراحل قبل و بعد از پیوبرتی جوانه گاوهای نر

هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین غلظت پلاسمای هورمون‌های لپتین و تستوسترون خون در مراحل قبل و بعد از پیوبرتی بود. برای این منظور تعداد هشت راس گوساله نر نجدی با میانگین سنی هفت ماه استفاده گردید. از این گوساله‌ها سه مرحله قبل و بعد از رسیدن به بلوغ جنسی خون‌گیری به عمل آمد. در هر دوره خون‌گیری یک نمونه خون به منظور تعیین غلظت پلاسمایی هورمون لپتین از هر هشت راس و شش نمونه متوالی خون و به فواصل ...

[ 37 ] - Specific Chicken Egg Yolk Antibodies against Enterotoxigenic Escherichia coli K99 in Serum and Egg Yolk of Immunized Laying Hens

Enterotoxigenic Escherichia coli K99 is one of the dominant pathogens associated with diarrhea of calves. Immunoglobulin Y (IgY), has been used as an inexpensive alternative to antibiotics for the prevention and therapy of several bacterial infections. The study aimed to prepare IgY antibodies against E. coli K99 and to investigate its in vitro effectiveness. E. c...

[ 38 ] - تأثیر فرآوری ذرت و روش تغذیه شیر بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای گوساله‌های هلشتاین

اثر فرآوری‌های مختلف دانه ذرت بر عملکرد و فراسنجه­های خونی و شکمبه­ای 36 رأس گوساله ماده شیرخوار نژاد هلشتاین (وزن بدن 1/20±38/2 کیلوگرم) بررسی شد. تیمارها شامل ذرت کامل، ذرت آردی، ذرت بلغورشده و ذرت ورقه­شده ­با ­بخار بودند. جیره­ها از روز چهارم آزمایش همراه پنج درصد کاه خرد شده تغذیه شد. در همه گوساله­ها، برنامه تغذیه شیر به‌صورت افزایشی-کاهشی بود. گوساله­ها در 71 روزگی از شیرگیری شدند و مجمو...

[ 39 ] - اثر جاذب سموم بیوتوکس بر عملکرد تولیدی و سلامت گاوهای هلشتاین

به منظور ارزیابی تأثیر جاذب سموم دوجزیی بیوتوکس بر وضعیت سلامت و فراسنجه‌‌های تولیدی، 16رأس گاو هلشتاین در دو گروه بیوتوکس (جیره حاوی بیوتوکس) و شاهد (جیره فاقد بیوتوکس) قرار گرفتند. مقدار خوراک مصرفی، ماده خشک مصرفی، وزن بدن، تغییرات امتیاز بدنی، دمای راست‌روده، نرخ تنفسی، ضربان قلب، مقدار شیر تولیدی و ترکیبات شیر و فراسنجه‌‌های خونی، اندازه‌گیری و ثبت شدند. در گروه شاهد، ماده خشک مصرفی، وزن ب...

[ 40 ] - اثر سطوح مختلف گلوتاتیون درون‌پوشانی‌شده بر‎ ‎کیفیت انجماد اسپرم گاو

هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر سطوح مختلف گلوتاتیون احیا در رقیق­کننده بر کیفیت اسپرم گاو پس از فرایند انجماد و ذوب بود. در پژوهش حاضر، رقیق­کننده حاوی نانولیپوزوم­های غنی‌شده با چهار سطح صفر، 1، 5/2 و 5 میلی‌مولار آنتی اکسیدان گلوتاتیون بود. لیپوزوم­های حاوی گلوتاتیون با استفاده از روش فیلم نازک تهیه شد. اندازه ذرات با استفاده از دستگاه سونیکاتور به ابعاد نانو کاهش یافت. چهل انزال طی شش هفته ا...

[ 41 ] - اثر افزودن گلوتاتیون احیا به رقیق کننده بر پایه نانوذره لسیتین بر انجمادپذیری اسپرم گاو

هدف از این پژوهش ، بررسی اثر افزودن گلوتاتیون احیا به رقیق‌کننده بر پایه نانوذره لسیتین بر کیفیت اسپرم گاو پس از فرآیند انجماد و یخ گشایی بود به همین منظور چهار سطح آنتی‌اکسیدان گلوتاتیون (صفر، یک، 2/5 و پنج میلی‌مولار) در رقیق‌کننده بر پایه نانوذرات لسیتین ارزیابی شد. اندازه ذرات لیستین تهیه شده با استفاده از دستگاه سونیکاتور به ابعاد نانو کاهش یافت. 48 انزال طی سه هفته از شش رأس گاو نر هلشتای...

[ 42 ] - Supplemental Glutathione Improves Post-Thaw Quality of Holstein Bulls Sperm in a Nanomicelle based Extender

Adding antioxidants to semen extenders could reduce post-thaw sperm damages. Glutathione is an important intracellular antioxidant that has free radicals scavenging properties and multiple effects on DNA and protein synthesis. In the present study, effects different levels of reduced glutathione (GSH) containing 0 (control), 1.0, 2.5, or 5.0 mM in a nanomicelle-based extender on post-thaw quali...

نویسندگان همکار

مهدی ژندی 15  

سعید زین الدینی 8  

حمید کهرام 6  

هدی جواهری بارفروشی 5  

مهدی دهقان بنادکی 5  

ملک شاکری 4  

احمد زارع شحنه 4  

حسن صادقی پناه 3  

طوبی ندری 3  

حامد کرمانی موخر 3  

محسن شرفی 2  

ذبیح الله عبدالملکی 2  

منوچهر سوری 2  

Mahdi Ganjkhanlou 2  

رضا مسعودی 2  

مهدی ژندی 2  

امیرحسین نصیری 2  

حسن صادقی پناه 1  

محمد حسین بنابازی 1  

عماد عبدالجبار علی 1  

مجتبی زاغری 1  

مهدی انصاری 1  

حسین واثقی 1  

فرهاد صمدیان 1  

محمد امیر کریمی ترشیزی 1  

مجید بحرینی 1  

هوشنگ نوری 1  

صابر کاس آقایی 1  

مهدی گنج خانلو 1  

فردین فرهادی 1  

رضا مسعودی 1  

عباس اکبری شریف 1  

وحید زاهدی 1  

حسین مروج 1  

محمود شیوا زاد 1  

ندا شیخ 1  

Abbas Gerami 1  

Mohammad Chamani 1  

Mohammad Reza Farshidpour 1  

Mohsen Nouri 1  

محمد مهدی معینی 1  

حامد خلیل وندی بهروزیار 1  

علی رضایی رودباری 1  

قدرت رحیمی میانجی 1  

کامران رضایزدی 1  

فرهاد صمدیان 1  

نعمت هدایت اوریق 1  

وحید واحدی 1  

محمود شیوازاد 1  

رضا مسعودی 1  

سمیرا حسن پور باشی 1  

ابوالفضل زالی 1  

عباس خوش‌سخن 1  

عیسی دیرنده 1  

منوچهر امینی 1  

امیر نیاسری 1  

محمد مهدی معینی 1  

یداله چاشنی دل 1  

عبدالله محمدی سنگ چشمه 1  

قاسم عموعابدینی 1  

مجتبی موسوی 1  

حسین مروج مروج 1  

مولا محمدی آرخلو 1  

سعید زین الدینی 1  

سعید زین الدینی 1  

دانیال آل داود 1  

عباس اکبری شریف 1  

افشین سیفی جمادی 1  

رضا معصومی 1  

رضا نوعی رازلیقی 1  

مجتبی امام وردی 1  

علی رضائی رودباری 1  

فرج الله ادیب هاشمی 1  

قدرت رحیمی میانجی 1  

کامران رضا یزدی 1  

محمد تار 1  

محمدحسین موذنی زاده 1  

Abolfazl Zali 1  

Neda Sheikh 1  

مرتضی صباغی فریز 1  

مهدی دهقان بنادکی 1  

نسیم وکیلی 1  

الهام منصوری 1  

امین کاظمی زاده 1  

خلیل میرزاده 1  

صالح طباطبایی وکیلی 1  

مرتضی مموئی 1  

علی اسدی الموتی 1  

وهب عظیم زاده 1  

جلال حسن 1  

حمیدرضا پویان 1  

محسن قرزانه 1  

غلامحسین ریاضی 1  

محسن شرفی 1  

غلامحسین ریاضی 1  

محسن شرفی 1