S. Aminzadeh

[ 1 ] - Chitinase Isolated from Water and Soil Bacteria in Shrimp farming Ponds

 Chitinases have received attention because of their wide applications in the medicine, biotechnology, agriculture, waste management and industrial applications such as food quality enhancer and biopesticide. Excessive use of insecticides has led to several problems related to pollution and environmental degradation. In this study, isolation and identification of native bacterial strains with c...

[ 4 ] - بهینه سازی محیط کشت تولید باکتری بومی گرمادوست Cohnella sp. A01، خالص سازی آنزیم کیتیناز و بررسی فعالیت قارچ کشی آن

کیتین جزء اصلی کوتیکول حشرات و پوسته سخت پوستان بوده دیواره سلولی بیشتر قارچ ها ، بعضی از جلبک ها و نماتدها را تشکیل می دهد. کیتینازها از آنزیم هایی هستند که نقش تجزیه کیتین نامحلول را بر عهده دارند. باکتری ها کیتیناز را برای هضم کیتین تولید می کنند، اصولا آنها از کیتین به عنوان منبع کربن و انرژی استفاده می کنند. در این پژوهش جهت بررسی حداکثر تولید آنزیم کیتیناز پنج نوع محیط کشت مختلف مورد بررس...

[ 5 ] - تولید باکتریایی پروتئین نوترکیب کیتیناز از باکتری ترموفیل Paenibacillus ehimensis

کیتین، دومین بیوپلیمر فراوان در طبیعت بعد از سلولز و جزء اصلی کوتیکول حشرات و پوسته سخت پوستان است و دیواره سلولی بیشتر قارچها و بعضی از جلبکها و نیز نماتدها را تشکیل می‌دهد. مقادیر زیادی کیتین به شکل باقیمانده تجزیه ناپذیر بدن بسیاری از جانداران وارد طبیعت می‌شود که باعث آلودگی محیط زیست می‌گردد. می‌توان پس از تجزیه این پلی ساکارید با آنزیم کیتیناز از آن در جنبه‌های مختلف زندگی بهره جست. کیتین...

[ 6 ] - بهینه‌سازی شرایط کشت آنزیم خارج سلولی تجزیه‌کننده سیانید باکتری انتروباکتر ZS به روش سطح پاسخ

سیانید ترکیبی بسیار سمی و کشنده است که علیرغم این سمیت در بسیاری از صنایع استفاده می‌شود. فاضلاب صنایع در مقیاس وسیعی حاوی غلظت‌های بالایی از سیانید هستند؛ که به‌منظور تجزیه آن از روش‌های مختلف شیمیایی و فیزیکی استفاده می‌شود. این روش‌ها علاوه بر اینکه پرهزینه هستند؛ در صورت اختلاط با سایر مواد، ترکیبات خطرناک‌تری را نیز تولید می‌کنند. در مقابل استفاده از روش‌ تجزیه زیستی، علاوه بر کاهش هزینه‌ه...

[ 7 ] - استخراج و بررسی پایداری و پارامترهای ترمودینامیکی یکی از پلی‌گالاکتورونازهای قارچ Macrophomiona phaseolina

پپلی‌گالاکتورونازها (GH28)، عمدتاً در گیاهان سبب هیدرولیز سوبسترای پکتینی می‌شوند. پلی‌گالاکتورونازها به طور گسترده در گیاهان عالی و میکروارگانیسم‌ها موجود می‌باشند. استخراج پلی‌گالاکتوروناز از منابع قارچی، به علت بازدهی بالای تولید، کاربرد فراوان دارد. در این پژوهش، قارچ M. phaseolina، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی، برای تولید پلی گالاکتوروناز در محیط تولید آنزیم کشت و عصاره قارچی جدا گردید. بیشتر...

[ 8 ] - بررسی نقش آمینواسیدهای اطراف توالی جایگاه فعال در فعالیت آنزیم کیتیناز باکتری Serratia Marcescens B4A

کیتینازها یکی از آنزیم‌های صنعتی مهم محسوب می‌شوند که از اهمیت بسزایی در خصوص تجزیه مواد کیتینی، پاکسازی محیط زیست و کنترل قارچ‌های پاتوژن گیاهی و آفات دارند که با شکستن اتصالات گلیکوزیدی -1,4 سبب تجزیه کیتین می‌شوند. این آنزیم‌ها در ساختار خود دارای دمین کاتالیتیکی 8 (β/α) حاوی توالی‌های حفاظت شده‌ای به نام موتیف DXDXE روی رشته 4β هستند که آسپارتات و گلوتامات موجود در این توالی و همچنین آمینو...

[ 9 ] - کلونینگ، بیان و تعیین خصوصیات لیپاز کایمریک باسیلوس ترموکاتنولاتوس در باکتری Escherichia coli

لیپازهای باکتریایی عضوی از خانواده β/α هیدرولازها هستند که تری آسیل گلیسرول ها را در فاز بین آب-چربی هیدرولیز می کنند. لیپاز باکتری باسیلوس ترموکاتنولاتوس (BTL2) در دمای 75-60 درجه سانتیگراد و pH برابر 10 -8 فعالیت دارد و مناسب استفاده در صنعت شوینده می باشد. در این پژوهش لیپاز باسیلوس ترموکاتنولاتوس کایمریک حاوی توالی توافق شده لیپاز قارچ کاندیداروگوزا (207Gly-Glu-Ser-Ala-Gly211)در ناحیه زانو...

[ 10 ] - سکروتوم قارچ- 1103 Trichoderma harzianum و نقش بیوکنترلی آن

در این مطالعه، عصاره خام قارچ 1103- Trichoderma harzianum تهیه شد و اثر بازدارندگی آن بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت، گرم منفی و تعدادی از گونه‌های قارچ مورد آزمایش قرار گرفت. عصاره سبب کنترل باکتری‌های پاتوژن شامل Escherichia coli، Bacillus subtilis، Pseudomonas fluorescens، Salmonella typhi، Staphylococcus aureus و Xanthomonas citri (NIGEB-88 , NIGEB-9322) و همین‌طور قارچ‌های پاتوژن Macrophom...

[ 11 ] - اثرات نحوه خوراک‌دهی بر عملکرد تولید مثلی و ریخت‌شناسی تخمدان در مرغ‌های مادر گوشتی

در آزمایشی اثرات نحوه خوراک‌دهی مرغ‌های مادر گوشتی بر عملکرد تولید مثلی و ریخت‌شناسی تخمدان در سن 42 تا 54 هفتگی، با استفاده از 50 قطعه مرغ مادر گوشتی راس 308 مطالعه شد. مرغ‌ها به طور تصادفی به دو گروه تغذیه محدود (160 گرم در روز) و آزاد (208 گرم در روز) تقسیم شدند. در پایان، مرغ‌های گروه تغذیه آزاد 630 گرم وزن بیشتری نسبت به گروه محدودیت غذایی داشتند. مرغ‌هایی که به طور آزاد تغذیه می‌شدند، 3/2...

[ 12 ] - شناسایی و بررسی برخی فعالیت های آنتی میکروبی باکتری بومی Enterobacter sp. DGH3

مرکبات نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور برعهده دارند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست تا جایی که باعث خودکفایی اقتصادی در زمینه کشاورزی شده است. به¬همین دلیل لازم است که از بروز آفات تا حد امکان جلوگیری بعمل آید و در جهت کنترل آن ها اقدامات اساسی انجام داد. بیماری های باکتریایی و قارچی گوناگونی وجود دارند که اثرات مخربی در صنعت کشاورزی و بخصوص مرکبات وارد می نمایند. کنترل بیماری های باک...

[ 13 ] - جداسازی و شناسایی اولین باکتری بومی کنترل کننده عامل بیماری شانکر مرکبات، Xanthomonas citri subsp.citri

بیماری باکتریایی شانکر مرکبات یکی از مخرب ترین بیماری های مرکبات می باشد و ازجمله بیماری های قرنطینه ای است که خسارت شدیدی بر تولید مرکبات در ایران وارد ساخته است. باکتری عامل این بیماریXanthomonas citri subsp.citri(xcici) می باشد. علی رغم وجود این بیماری در کشور ایران، تاکنون مطالعه ی دقیقی در جهت کنترل بیولوژیک آن انجام نگرفته است. پپتیدهای آنتی میکروبیال تولید شده توسط موجودات مختلف، برای ای...

[ 14 ] - بیوکنترل عامل مولد بیماری شانکر مرکبات با استفاده از ترکیبات ضد میکروبی تولید شده توسط قارچ Aspergillus awamori K-03

مقدمه: بیماری‏های باکتریایی از جمله دلایل اصلی خسارت در گیاهان به شمار می‏آیند. در این میان، باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات (Xanthamonas citri ssp. citri (Xcc کشت لیمو در سراسر دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده است‏‏. مواد و روش‏‏ها: توانایی آنتاگونیستی ترکیبات ضد میکروبی موجود در سکروتوم قارچ Aspergillus awamori K-03 علیه 26 سویه از باکتری Xanthomonas citri ssp. citri با استفاده از روش دیسک ب...

[ 15 ] - بهینه سازی تولید، خالص‏سازی و شناسایی پلی گالاکتوروناز از قارچ عامل بیماری ساق سیاه لوبیا

  مقدمه: در این مطالعه، تولید یک پلی گالاکتوروناز از قارچ بومی عامل بیماری ساق سیاه لوبیا، فعال در اسیدیته 3 و مناسب برای استفاده در صنایع آب میوه‏گیری بررسی شد. اشکال مناسب کربن، نیتروژن و فسفر شناسایی و برای تولید بهینه آنزیم به کار گرفته شد .   مواد و روش ‏‏ ها: قارچ عامل بیماری ساق سیاه لوبیا در محیط تولید کشت شد. سکروتوم قارچی جدا شد و از آن پلی­گالاکتوروناز به کمک کروماتوگرافی ستونی به خل...

[ 16 ] - Comparison of antibiotics and bacteriocins antibacterial activity on Xanthomonas citri subsp.citri

Citrus canker is a citrus disease species created by the bacterium Xanthomonas citri subsp.citri. Many citrus, such as oranges, lime, and grapefruit are affected by the infectious bacteria and stems, leaves and fruits are experiencing loss. In this experiment antibacterial effects of five kinds of antibiotics including ampicillin, kanamycin, chloramphenicol, penicillin, streptomycin, Cronobacte...

[ 17 ] - Chitinase Isolated from Water and Soil Bacteria in Shrimp farming Ponds

 Chitinases have received attention because of their wide applications in the medicine, biotechnology, agriculture, waste management and industrial applications such as food quality enhancer and biopesticide. Excessive use of insecticides has led to several problems related to pollution and environmental degradation. In this study, isolation and identification of native bacterial strai...

[ 18 ] - Bacterial Secretome Analysis in Hunt for Novel Bacteriocins with Ability to Control Xanthomonas citri subsp. Citri

Background: Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc), the causative agent of bacterial citrus canker, has affected citriculture worldwide. Varieties of means have been used to minimize its devastating effects, but no attention has been given to bacteriocins. Objectives: Here and for the first time, we report the isolation and characterization of two novel bacteriocins. Materials and Methods: Secret...

[ 19 ] - A Nested-Splicing by Overlap Extension PCR Improves Specificity of this Standard Method

Background: Splicing by overlap extension (SOE) PCR is used to create mutation in the coding sequence of an enzyme in order to study the role of specific residues in protein’s structure and function. Objectives: We introduced a nested-SOE-PCR (N –SOE-PCR) in order to increase the specificity and generating mutations in a gene by SOE-PCR.   Materials and Methods: Genomic DNA from Bacillus thermo...

[ 20 ] - غربالگری لاکتیک اسید باکتری‌های تولید کننده‌ی هیالورونیک اسید و بهینه‌سازی محیط کشت باکتری منتخب با روش تاگوچی

پلی‌ساکارید هیالورونیک اسید (HA)، جزء اصلی ماتریکس خارج سلولی اپیتلیال، عصب و بافت همبند مهره داران و هم چنین کپسول خارج سلولی برخی از میکروارگانیسم‌ها است. این پلی ساکارید به علت ویژگی هایی از قبیل ویسکوزیته‌ی بالا و خاصیت زیست سازگاری، کاربردهای مختفی در زمینه‌های چشم پژشکی، ارتوپدی، آرایشی و مهندسی بافت دارد. بافت های حیوانی و استرپتوکوک‌ها سهم اصلی را در به دست آوردن هیالورونیک اسید دارند؛ ...

[ 21 ] - مقایسۀ ارزش انرژی‌زایی کنجالۀ سویای بدون فرآوری و کنجالۀ سویای فرآوری‌شده برای مرغ‌های‌ مادر گوشتی، جوجه‌های گوشتی و مرغ‌های تخم‌گذار تجاری

این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر نوع پرنده بر انرژی قابل سوخت‌وساز ظاهری دو نوع کنجالۀ سویا (فرآوری‌شده و بدون فرآوری) اجرا شد. در این تحقیق از 36 قطعه مرغ مادر گوشتی سویۀ راس 308 (62 هفته)، 72 قطعه جوجۀ گوشتی نر سویۀ راس 308 (35 روزه) و 36 قطعه مرغ تخم‌گذار سویۀ های‌لاین دبلیو 36 (40 هفته) استفاده شد. در هر آزمایش تیمارها شامل یک جیرۀ مرجع و دو جیرۀ آزمایشی بود. در جیره­های آزمایشی 30 درصد کنجال...

[ 22 ] - Serratia marcescens B4A chitinase thermostability enhancement by S390I QuikChange site directed mutagenesis

Thermostable chitinases are useful for industrial and biotechnological applications. This paper reports the stabilization of chitinase from Serratia marcescens B4A through rational mutagenesis. Changing of Ser 390 to Ile in S. marcescens. The stabilization was enhanced through entropic stabilization by reduction of the loop length and also by increasing of the beta chain length. With this repla...

[ 23 ] - The Novel Coronavirus – A Snapshot of Current Knowledge

Another animal to human transmission of a coronavirus occurred in December 2019 on a live animal market in the Chinese city of Wuhan causing an epidemic in China, reaching now different continents. This minireview summarizes the research literature on the virological, clinical and epidemiological aspects of this epidemic published until end of February 2020.

[ 24 ] - Letter: Covid-19, and vitamin D

Vitamin D is an immune modulator hormone with an anti-inflammatory effect. In this study the potential association between vitamin D and risk of Covid-19 disease were examined. Data of worldwide mortality rate of Covid-19 pandemic according to geographical distribution in 108 countries were analyzed. The results shows Covid-19 outbreaks and particularly mortality exhibit a decreasing North-Sout...

[ 25 ] - Death rate mystery

Knowing the true rate of death from covid-19 will help us fight the pandemic, but for the moment it eludes us, reports Michael Le Page.  

[ 26 ] - Human Microbiome

Humans are almost identical in their genetic pattern, but the slight differences in our DNA lead to remarkable phenotypic variation among the human population. There are a variety of microbial communities and their genes (microbiomes) in the human body that play an essential role in human health and disease. The microbes inhabiting our bodies is quite a bit more variable, with only a third of i...