داریوش غلامی

پژوهش ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

[ 1 ] - شناسایی و بررسی برخی فعالیت های آنتی میکروبی باکتری بومی Enterobacter sp. DGH3

مرکبات نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور برعهده دارند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست تا جایی که باعث خودکفایی اقتصادی در زمینه کشاورزی شده است. به¬همین دلیل لازم است که از بروز آفات تا حد امکان جلوگیری بعمل آید و در جهت کنترل آن ها اقدامات اساسی انجام داد. بیماری های باکتریایی و قارچی گوناگونی وجود دارند که اثرات مخربی در صنعت کشاورزی و بخصوص مرکبات وارد می نمایند. کنترل بیماری های باک...

[ 2 ] - جداسازی و شناسایی اولین باکتری بومی کنترل کننده عامل بیماری شانکر مرکبات، Xanthomonas citri subsp.citri

بیماری باکتریایی شانکر مرکبات یکی از مخرب ترین بیماری های مرکبات می باشد و ازجمله بیماری های قرنطینه ای است که خسارت شدیدی بر تولید مرکبات در ایران وارد ساخته است. باکتری عامل این بیماریXanthomonas citri subsp.citri(xcici) می باشد. علی رغم وجود این بیماری در کشور ایران، تاکنون مطالعه ی دقیقی در جهت کنترل بیولوژیک آن انجام نگرفته است. پپتیدهای آنتی میکروبیال تولید شده توسط موجودات مختلف، برای ای...

[ 3 ] - Bacterial Secretome Analysis in Hunt for Novel Bacteriocins with Ability to Control Xanthomonas citri subsp. Citri

Background: Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc), the causative agent of bacterial citrus canker, has affected citriculture worldwide. Varieties of means have been used to minimize its devastating effects, but no attention has been given to bacteriocins. Objectives: Here and for the first time, we report the isolation and characterization of two novel bacteriocins. Materials and Methods: Secret...