ناصر فرخی

دانشگاه شاهرود،دانشکده کشاورزی،گروه زراعت واصلاح نباتات

[ 1 ] - سکروتوم قارچ- 1103 Trichoderma harzianum و نقش بیوکنترلی آن

در این مطالعه، عصاره خام قارچ 1103- Trichoderma harzianum تهیه شد و اثر بازدارندگی آن بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت، گرم منفی و تعدادی از گونه‌های قارچ مورد آزمایش قرار گرفت. عصاره سبب کنترل باکتری‌های پاتوژن شامل Escherichia coli، Bacillus subtilis، Pseudomonas fluorescens، Salmonella typhi، Staphylococcus aureus و Xanthomonas citri (NIGEB-88 , NIGEB-9322) و همین‌طور قارچ‌های پاتوژن Macrophom...

[ 2 ] - بررسی نقش هورمون GnRH در مراحل مختلف تکوین آزمایشگاهی رویان گاو

تاثیر هورمون GnRH در تنظیم و کنترل تولید مثل در حیوان ماده و نر در مطالعات کلینیکی بخوبی نشان داده شده است ولی با توجه به نقش بسیار مهم این هورمون در سیستم تناسلی حیوان، مطالعات اندکی در مورد اثر آن روی فرآیند فولیکولوژنز ، بلوغ تخمک ، لقاح تخمک و اسپرم و تکامل رویان صورت گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مقادیر مختلف این هورمون در فرآیند لقاح و تکامل رویان بوده است. در این تحقیق تعداد ...

[ 3 ] - Bacterial Secretome Analysis in Hunt for Novel Bacteriocins with Ability to Control Xanthomonas citri subsp. Citri

Background: Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc), the causative agent of bacterial citrus canker, has affected citriculture worldwide. Varieties of means have been used to minimize its devastating effects, but no attention has been given to bacteriocins. Objectives: Here and for the first time, we report the isolation and characterization of two novel bacteriocins. Materials and Methods: Secret...

[ 4 ] - Bayesian Data Fusion: a Reliable Approach for Descriptive Modeling of Ore Deposits

Recognition of ore deposit genesis is still a controversial challenge for economic geologists. Here, this task was addressed by the virtue of Bayesian data fusion (BDF) implementing available proofs: semi-schematic examples with two (Cu and Pb + Zn) and three (Cu, Pb + Zn and Ag) evidences. The data, in current paper are just concentrations of indicated elements, were collected from Angouran’s ...