سید مهدی علوی

هیات علمی/پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران

[ 1 ] - سکروتوم قارچ- 1103 Trichoderma harzianum و نقش بیوکنترلی آن

در این مطالعه، عصاره خام قارچ 1103- Trichoderma harzianum تهیه شد و اثر بازدارندگی آن بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت، گرم منفی و تعدادی از گونه‌های قارچ مورد آزمایش قرار گرفت. عصاره سبب کنترل باکتری‌های پاتوژن شامل Escherichia coli، Bacillus subtilis، Pseudomonas fluorescens، Salmonella typhi، Staphylococcus aureus و Xanthomonas citri (NIGEB-88 , NIGEB-9322) و همین‌طور قارچ‌های پاتوژن Macrophom...

[ 2 ] - شناسایی و بررسی برخی فعالیت های آنتی میکروبی باکتری بومی Enterobacter sp. DGH3

مرکبات نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور برعهده دارند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست تا جایی که باعث خودکفایی اقتصادی در زمینه کشاورزی شده است. به¬همین دلیل لازم است که از بروز آفات تا حد امکان جلوگیری بعمل آید و در جهت کنترل آن ها اقدامات اساسی انجام داد. بیماری های باکتریایی و قارچی گوناگونی وجود دارند که اثرات مخربی در صنعت کشاورزی و بخصوص مرکبات وارد می نمایند. کنترل بیماری های باک...

[ 3 ] - جداسازی و شناسایی اولین باکتری بومی کنترل کننده عامل بیماری شانکر مرکبات، Xanthomonas citri subsp.citri

بیماری باکتریایی شانکر مرکبات یکی از مخرب ترین بیماری های مرکبات می باشد و ازجمله بیماری های قرنطینه ای است که خسارت شدیدی بر تولید مرکبات در ایران وارد ساخته است. باکتری عامل این بیماریXanthomonas citri subsp.citri(xcici) می باشد. علی رغم وجود این بیماری در کشور ایران، تاکنون مطالعه ی دقیقی در جهت کنترل بیولوژیک آن انجام نگرفته است. پپتیدهای آنتی میکروبیال تولید شده توسط موجودات مختلف، برای ای...

[ 4 ] - بیوکنترل عامل مولد بیماری شانکر مرکبات با استفاده از ترکیبات ضد میکروبی تولید شده توسط قارچ Aspergillus awamori K-03

مقدمه: بیماری‏های باکتریایی از جمله دلایل اصلی خسارت در گیاهان به شمار می‏آیند. در این میان، باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات (Xanthamonas citri ssp. citri (Xcc کشت لیمو در سراسر دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده است‏‏. مواد و روش‏‏ها: توانایی آنتاگونیستی ترکیبات ضد میکروبی موجود در سکروتوم قارچ Aspergillus awamori K-03 علیه 26 سویه از باکتری Xanthomonas citri ssp. citri با استفاده از روش دیسک ب...

[ 5 ] - جداسازی سویه‏های زانتوموناس لاکتوز مثبت از جمعیت باکتری بیماری‏زای شانکر مرکبات موجود در ایران

  مقدمه: زانتان هتروپلی‏‏ساکاریدی است که توسط گروهی از باکتری‏های بیماری‏زای گیاهی از جنس زانتوموناس [i] تولید می‏شود. به طور معمول برای تهیه زانتان از منابع کربنی مثل گلوکز، سوکروز و نشاسته استفاده می‏شود. به علت هزینه‏های بالای فراوری و حمل این منابع کربنی، هزینه نهایی تولید زانتان از منابع اشاره شده بالا می‏رود. به دلیل میزان بیان پایین و در برخی موارد نقص آنزیم بتا گالاکتوزیداز در بسیاری گو...

[ 6 ] - Bacterial Secretome Analysis in Hunt for Novel Bacteriocins with Ability to Control Xanthomonas citri subsp. Citri

Background: Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc), the causative agent of bacterial citrus canker, has affected citriculture worldwide. Varieties of means have been used to minimize its devastating effects, but no attention has been given to bacteriocins. Objectives: Here and for the first time, we report the isolation and characterization of two novel bacteriocins. Materials and Methods: Secret...

[ 7 ] - ویژگی های ژنومی و آنالیز فیلوژنتیک سویه ایرانی با دامنه میزبانی محدود زانتوموناس سیتری زیرگونه سیتری NIGEB-88

سابقه و هدف: باکتری زانتوموناس سیتری زیرگونه سیتری (Xcc) عامل بیماری شانکر در مرکبات است. نتایج به دست آمده از آزمون های تشخیصی اولیه، نشان دهنده وجود سویه هایی با دامنه میزبانی گسترده (فرم بیماری زای A) و محدود (فرم های بیماری زای A* و Aw) در ایران است. با این حال، آنالیزهای تفکیکی جدید انجام شده در سال 2014 بر مبنای نتایج MLVA-14  وMLVA-31  نشان می دهد که این سویه ها...