علی اصغر رواسی

استاد گروه فیزیولوژی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

[ 1 ] - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی بر بیان پروتئین ABCA1 لنفوسیتی، ApoA-I و پروفایل‌های چربی خون در نوجوانان پسر دچار اضافه‌وزن و چاق

چاقی زودرس و انتقال آن به بزرگسالی، احتمال بروز بیماری CAD را افزایش می‌دهد. پروتئین ABCA1 نقش محوری در فرایند انتقال معکوس کلسترول و پیشگیری از  CAD دارد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی طناب‌زنی بر مقدار بیان پروتئین ABCA1 لنفوسیتی، ApoA-I و پروفایل‌‌های چربی خون در نوجوانان پسر دچار اضافه‌وزن و چاق بود. به این منظور 30 دانش‌‌آموز (میانگین سن 1/1±35/17 سال، وزن 6/11 ...

[ 2 ] - تأثیر تمرینات مقاومتی و سرعتی بر ANP پلاسمای مردان غیرورزشکار

قلب، هورمونی به نام پپتید ناتریورتیک دهلیزی تولید و ترشح می‌کند. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و سرعتی بر ANP در مردان غیرورزشکار بود. آزمودنی‌های تحقیق، 36 مرد سالم غیرورزشکار بودند که به‌طور تصادفی به سه گروه 12 نفری (مقاومتی با میانگین±انحراف معیار: سن 9/2 ± 1/33 سال، سرعتی با میانگین±انحراف معیار: سن 5/2 ± 1/32 سال، کنترل با میانگین±انحراف معیار: سن 6/2 ± 6/32 سال) تق...

[ 3 ] - تأثیر تمرین پلایومتریک، قدرتی و ترکیبی بر چابکی کشتی‌گیران آزادکار جوان شهرستان ایلام

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر هشت هفته تمرین پلایومتریک، قدرتی و ترکیبی بر چابکی کشتی­گیران آزاد­­کار جوان شهرستان ایلام بود. این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه‌تجربی است که جامعۀ آماری آن را 328 کشتی­گیر جوان آزادکار شهرستان ایلام تشکیل داده است. بدین منظور 40 نفر از آنها به‌صورت تصادفی انتخاب و پس از اجرای آزمون چابکی ایلینویز در پیش‌آزمون، به‌صورت تصادفی به چهار گروه10 نفرۀ تمرین قدرتی، پلایومتریک...

[ 4 ] - تأثیر یک جلسه تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل التهابی در زنان یائسه

در پژوهش حاضر، تأثیر یک جلسه تمرین هوازی ‌بر سطوح سرمی آدیپولین، فورین، فاکتور رشد تغییر‌دهندۀ بتا1 (TGF-β1)، فاکتور نکروز‌‌کنندۀ تومور آلفا (TNF-α) و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) در زنان یائسه مورد‌‌بررسی قرار گرفت. بدین‌‌منظور، 18 زن چاق یائسه و غیر‌فعال (با شاخص تودۀ بدنی 2/7±30/2 کیلوگرم بر مترمربع و میانگین سنی 4±57/8 سال‌) به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی ...

[ 5 ] - مقایسه تاثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر مقادیر سرمی واسپین و آدیپونکتین در مردان میانسال چاق

واسپین و ادیپونکتین از جمله ادیپوسایتوکان های پپتیدی مترشحه از بافت چربی هستند که در پاتوژنز چاقی و اختلالات همراه با آن نقش دارند. پژوهش حاضر تاثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی را بر سطح سرمی واسپین، ادیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین در مردان چاق کم تحرک مورد مطالعه قرار داده است. بدین منظور 30 مرد چاق غیرفعال به ترتیب با میانگین و انحراف استاندارد سن و شاخص توده بدن 02/3 04±/51 و 16/1± 71/30 ...

[ 6 ] - پاسخ آدیپولین و مقاومت انسولینی به دو نوع تمرین ورزشی در رت‌های نر دیابتی نوع دو

مقدمه: آدیپولین (CTRP12)، آدیپوسایتوکاین ضد التهابی مترشحه از بافت چربی است که در بهبود حساسیت انسولینی نقش دارد. هدف از این مطالعه، پاسخ آدیپولین و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) به دو نوع تمرین ورزشی در رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع دو بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، 24 سر رت نر دیابتی (القاء شده با رژیم غذایی پرچرب و تزریق استرپتوزوتوسین (stz)) به طور تصادفی به سه گروه تمرین تناوبی شدید ...

[ 7 ] - تاثیر تمرین استقامتی بر بیان mRNA نروتروفین-3 در عضله سولئوس موش‌های صحرایی دارای نروپاتی دیابت

سابقه و هدف: نروپاتی دیابت می تواند منجر به اتروفی عضلانی و ضعف در عضلات تحتانی ناشی از تخریب عصبی شود کاهش حمایت تروفیکی یکی از دلایل بروز و پیشرفت نروپاتی دیابت است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین استقامتی بر بیان mRNA نروتروفین-3 (NT-3) در عضله سولئوس موش­های صحرایی دارای نروپاتی دیابت بود. مواد و روش ها: 24 سر موش­ صحرایی بالغ نر نژاد ویستار به طور تصادفی در چهار گروه شش تایی: دی...

[ 8 ] - اثر یک وهله فعالیت درمانده ساز تداومی بر پاسخ های پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسید انتی کل سرم موش های آزمایشگاهی ویستا ر

تولید گونه های اکسیژنی فعال (ROS)[1] به عنوان رادیکال های آزاد، با ایجاد استرس اکسایشی پس از فعالیت بدنی، منجربه به آسیب های مختلف ساختاری سلول می شود. هدف تحقیق حاضر این بودمشخص کند آیا یک وهله فعالیت دویدن تداومی در موش های ویستا ر منجربه تغییر پاسخ مالوندئید آلدئید[2] (MDA)(شاخص پراکسیداسیون لیپیدی) می شود؟ آیا سیستم دفاع آنتی اکسیدانتی در صورت فعال شدن، می تواند تغییری در استرس اکسایشی ایجا...

[ 9 ] - تاثیر تمرینات مقاومتی بر سطوح آدیپولین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنانِ چاق

آدیپولین (CTRP12) آدیپوکاینی است نوظهور با خاصیت ضدالتهابی که عمدتاً در بافت چربی بیان و سنتز می­شود. آدیپولین ضمن بهبود حساسیت به انسولین، در کاهش سطح گلوکز خون نیز نقش دارد. پژوهش حاضر تاثیر تمرینات مقاومتی بر سطوح آدیپولین و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) را در زنان چاق مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور 20 زن چاقِ یائسه و غیرفعال (شاخص تودۀ بدنی> 30 کیلوگرم بر مترمربع، 65-50 سا...