رحمان سوری

دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران‌، تهران، ایران

[ 1 ] - مقایسۀ تمرین تداومی با شدت متوسط و اینتروال هوازی با شدت بالا بر سطوح سرمی رزیستین و مقاومت به انسولین در زنان چاق دیابتی نوع دو

  پژوهش حاضر مقایسۀ دو نوع تمرین هوازی با شدت‌های مختلف بر سطوح سرمی رزیستین و مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دو را مطالعه می‌کند. 24 زن میانسال مبتلا به دیابت نوع دو (با میانگین و انحراف استاندارد سنی 45/3±8/41 سال، وزن61/3±8/76 کیلوگرم، شاخص تودۀ بدن 02/1±1/31 کیلوگرم بر متر مربع، درصد چربی بدن 38/1±6/41و WHR 05/0 ± 94 /0) به‌طور هدفمند انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در سه گروه تمرین تناوب...

[ 2 ] - تأثیر تمرینات تناوبی شدید (HIT) بر سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین کودکان چاق

شیوع چاقی در بین کودکان و همچنین تأثیرات مفید تمرینات ورزشی در کاهش وزن از طریق تعدیل فاکتورهای ترشحی بافت چربی مشخص شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات شدید تناوبی (HIT) بر سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین در کودکان چاق است. آزمودنی‌‌‌ها شامل هفده کودک چاق با میانگین سنی 35/0±58/9 سال و شاخص تودۀ بدنی (BMI) 95/0 ± 89/29 کیلوگرم به مدت 8 هفته و 3 جلسه تمرین در هفته، تمرینات HIT را...

[ 3 ] - تأثیر تمرینات آبی بر شاخص‌های فیزیولوژیکی و توانایی‌های زیستی‌حرکتی مردان سالمند کم‌تحرک

به‌طور کلی، وضعیت آمادگی جسمانی غیرمستقیم بر تعادل پویای افراد تأثیر می‌گذارد. یکی از مشکلات اغلب سالمندان کم‌تحرک، نداشتن تعادل و زمین‌خوردن مکرر است که به آسیب‌دیدگی و مرگ آنها منجر می‌شود. هدف مطالعۀ حاضر، بررسی تأثیر تمرینات آبی بر شاخص‌های فیزیولوژیکی و زیستی‌حرکتی مردان سالمند کم‌تحرک است. 24 سالمند مرد با میانگین سنی 28/1±16/65 سال، قد 10/3±5/165 سانتی‌متر، وزن 04/4±53/63 کیلوگرم و BMI 6...

[ 4 ] - مقایسۀ آثار تمرینات تداومی و تناوبی بر شاخص های التهاب عمومی (CRP و فیبرینوژن سرم) زنان چاق جوان

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی بر شاخص‌های التهابی CRP و فیبرینوژن زنان جوان چاق است. 36 آزمودنی چاق غیرفعال با شاخص تودۀ ‌بدنی بالای 30 انتخاب و به‌طور تصادفی به 3 گروه 12 نفری تمرینات تناوبی با میانگین و انحراف استانداردهای قد، وزن و سن 8/5 ± 2/163 سانتی‌متر٬ 8/11 ± 8/86 کیلو‌گرم و 3/1 ± 7/20 سال و گروه تمرین تداومی 4/6 ± 2/160 سانتی‌متر ٬ 5/9 ± 8/83 کیلوگرم و 2/2± 1/22...

[ 5 ] - تأثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر سطوح پلاسمایی گرلین آسیل‌دار، PYY 3-36، دریافت غذا و وزن رت‌های نر چاق

با توجه به روند رو به رشد اضافه وزن و چاقی، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر تغییرات وزن، غذای دریافتی، هورمون اشتهاآور آسیل گرلین و هورمون ضد اشتهای PYY3-36 در رت‌های نر چاق بود. 16 رت نر ویستار به مدت 9 هفته با غذای پرچرب (مشتق‌شده از روغن سویا) تغذیه شدند تا به میانگین وزنی g30 ±319 رسیدند. پس از همسان‌سازی، رت‌ها به‌صورت تصادفی در دو گروه 8 تایی کنترل و تمرین اس...

[ 6 ] - تاثیر یک دوره تمرینات نوتوانی قلبی بر آستانة بی هوازی و شاخص های همودینامیکی در بیماران مبتلا به اختلال عروق کرونر

عملکرد قلبی در حین فعالیت ورزشی نقش مهمی در ظرفیت ورزشی دارد. هدف از این تحقیق بررسی تغییرات همودینامیکی جریان خون در آستانة بی هوازی و نقش آن در ظرفیت ورزشی است. 24 بیمار مبتلا به اختلال عروق کرونر به صورت داوطلبانه به دو گروه تجربی (12=n) و کنترل (12=n) تقسیم شدند. گروه تجربی در تمرینات نوتوانی قلبی به مدت 8 هفته، 3 بار در هفته با شدت 70 تا 85 درصد ضربان قلب بیشینه و 40 تا 60 درصد از یک تکرار...

[ 7 ] - تاثیر فعالیت هوازی بر عوامل خطرزای قلبی عروقی (مولکول های چسبان سلولی، عروقی و نیمرخ لیپیدی) در مردان چاق

سطح پلاسمایی مولکول های چسبان و نیمرخ لیپیدی، به عنوان شاخص های مهمی در برآورد خطر بیماری های قلبی – عروقی بشمار می رود. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیر فعالیت هوازی منظم بر عوامل خطرزای قلبی – عروقی (مولکول های چسبان سلولی، عروقی و نیمرخ لیپیدی) در مردان چاق کم تحرک است. 18 مرد چاق کم تحرک به ترتیب با میانگین و انحراف سن، وزن و شاخص تودة بدن 97/0? 1/20 سال، 70/10? 3/93 کیلوگرم و 40/3 ?7/30 ک...

[ 8 ] - تأثیر فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالریک بر سطوح آدروپین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم‌تحرک

هدف از پژوهش حاضر، مقایسۀ آثار فعالیت هوازی و محدودیت کالریک بر سطوح آدروپین سرم، شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) و شاخص‌های آنتروپومتریک در زنان چاق کم‌تحرک بود. بدین‌منظور، ٣٠ نفر از زنان چاق کم‌تحرک (با میانگین سنی ٤/٥±3/٤٠ سال؛ وزن ١/٧±9/٧٧ کیلوگرم) در ‌پژوهش شرکت نمودند و به‌طور تصادفی به سه گروه محدودیت کالریک (گروه تجربی یک)، فعالیت هوازی به‌همراه محدودیت کالریک (گروه تجربی دو) و کنترل ...

[ 9 ] - تأثیر یک جلسه تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل التهابی در زنان یائسه

در پژوهش حاضر، تأثیر یک جلسه تمرین هوازی ‌بر سطوح سرمی آدیپولین، فورین، فاکتور رشد تغییر‌دهندۀ بتا1 (TGF-β1)، فاکتور نکروز‌‌کنندۀ تومور آلفا (TNF-α) و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) در زنان یائسه مورد‌‌بررسی قرار گرفت. بدین‌‌منظور، 18 زن چاق یائسه و غیر‌فعال (با شاخص تودۀ بدنی 2/7±30/2 کیلوگرم بر مترمربع و میانگین سنی 4±57/8 سال‌) به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی ...

[ 10 ] - تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل تنظیم کنندة آن در زنان چاق و غیرفعال

بافت چربی یک ارگان اندوکرین فعال است که به‌واسطۀ ترشح آدیپوکاین­ها در تنظیم شرایط متابولیکی بدن نقشی اساسی دارد. هدف مطالعۀ حاضر مطالعه تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی بر سطوح آدیپولین، فورین، فاکتور رشد تغییردهندۀ بتا 1، فاکتور نکروز کنندۀ تومور آلفا و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاقِ غیرفعال پرداخته است. بدین منظور 20 زن چاقِ یائسۀ غیرفعال (شاخص تودۀ بدنی>30 کیلوگرم بر مترمربع، 65-50 سال) به­طور...

[ 11 ] - تأثیر 10 هفته تمرین ترکیبی (هوازی ـ مقاومتی) بر سطوح مولکول چسبان عروقی و نیمرخ لیپیدی در زنان چاق و دارای اضافه‌وزن

Background and Objective: Adhesion molecules play an important role in the pathogenesis of atherosclerosis. The aim of this study was to assess the effect of combined exercise on vascular adhesion molecules and lipid profile in obese and overweight women. Materials and Methods: Eighteen women participated in this study (age: 39.33±7.7 years; weight: 76.57±5.19 kg). The subjec...

[ 12 ] - تاثیر تمرینات هوازی بر سطح سرمی آدیپولین و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن

سابقه و هدف: آدیپولین (CTRP12)، آدیپوسایتوکاین ضد التهابی مترشحه از بافت چربی است که در بهبود حساسیت انسولینی نقش دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر سطح سرمی آدیپولین و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) در مردان دارای اضافه وزن می­ باشد. مواد و روش ­ها: مطالعه نیمه ­تجربی حاضر در بهار 1393 در یکی از مجموعه ­های ورزشی شهر خرم آباد انجام شده است. 26 مرد 50-35 سال، کم ­تحرک و دار...

[ 13 ] - تاثیر 12 هفته تمرینات مقاومتی بر بیان ژن MTNR1B در پانکراس و سطوح انسولین و گلوکز رت‌های دیابتی نوع 2

هدف: دیابت نوع 2 یک بیماری چند‌علتی است، ولی اخیراً مشخص شده است که ژن MTNR1B با میزان ابتلا به دیابت نوع2 مرتبط است و افزایش بیان آن خطر دیابت نوع 2 را افزایش می‌دهد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر12 هفته تمرینات مقاومتی بر بیان ژن MTNR1B و گلوکز و انسولین ناشتا در رت‌های نر ویستار مبتلا به دیابت نوع 2 است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع بنیادی و روش آن تجربی می‌باشد. در این مطالعه از 30 سر ر...

[ 14 ] - فعالیت مقاومتی فزاینده و مصرف شیر سویا بر سطح سرمی هورمون فاکتور تفکیک رشد-8 زنان سالمند

مقدمه: سالمندی با افزایش روند آتروفی عضلانی و تغییرات عمده در هورمون‏های هایپرتروفیک همراه است. از طرفی انجام تمرینات مقاومتی و مصرف پروتئین باعث تعدیل این تغییرات می‏شود. لذا هدف این مطالعه، بررسی فعالیت مقاومتی فزاینده و مصرف شیر سویا بر سطح سرمی هورمون فاکتور تفکیک رشد-8 زنان سالمند است. روش‎کار: مطالعه به‌صورت نیمه-تجربی بود. تعداد 24 آزمودنی به‌طور تصادفی به گروه‎های کنترل (8=تعداد)، تمرین...

[ 15 ] - پاسخ آدیپولین و مقاومت انسولینی به دو نوع تمرین ورزشی در رت‌های نر دیابتی نوع دو

مقدمه: آدیپولین (CTRP12)، آدیپوسایتوکاین ضد التهابی مترشحه از بافت چربی است که در بهبود حساسیت انسولینی نقش دارد. هدف از این مطالعه، پاسخ آدیپولین و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) به دو نوع تمرین ورزشی در رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع دو بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، 24 سر رت نر دیابتی (القاء شده با رژیم غذایی پرچرب و تزریق استرپتوزوتوسین (stz)) به طور تصادفی به سه گروه تمرین تناوبی شدید ...

[ 16 ] - مقایسه شدت‎های ورزش هوازی منظم بر تغییرات سطح سرمی آیریزین در مردان چاق کم تحرک

مقدمه: فعالیت ورزشی، به عنوان روشی برای پیشگیری و درمان بیماری‌های مزمنی همچون چاقی و دیابت، تغییراتی را در عضلات اسکلتی موجب می‌شود که تولید مایوکاین‌ها از آن جمله است. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه شدت‎های ورزش هوازی منظم بر تغییرات سطح سرمی مایوکاین وابسته به PGC1-α و هم‌چنین، بررسی تغییرات پروفایل لیپیدی در مردان چاق کم تحرک بود. مواد و روش‏ها:  در تحقیق حاضر، 39 داوطلب چاق با نمایه‌ی توده‌ی بد...

[ 17 ] - مقایسه ی فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت دریافت کالری بر سطوح سرمی پرپتین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم تحرک

مقدمه: پرپتین پپتیدی است که در وزیکول‌های ترشحی سلول‌های بتای پانکراس ذخیره و همراه با انسولین ترشح می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه‌ی آثار فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت دریافت کالری بر سطوح ســـرمی پرپتین و HOMA-IR (Homeostatic model assessment ( در زنان چاق کم تحرک بود. مواد و روش‌ها: ٤٠ نفر از زنـــــان مراجعه‌کننده به خانه‌های سلامت، به طور تصادفی در چهار گروه فعالیت ورزشی هوازی (تجربی ١)، ...

[ 18 ] - مقایسه‌ی آثار تمرینات استقامتی پرشدت و مقاومتی بر سطوح آیریزینی و شاخص مقاومت انسولینی در موش صحرایی

مقدمه: آیریزین مایوکاینی است که از پروتئین غشایی FNDC5 آزاد می­گردد و تاثیرات مثبتی بر متابولیسم دارد. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه‌ی­ تاثیر تمرین­­های استقامتی پرشدت و مقاومتی بر آیریزین و مقاومت انسولینی در موش‌های صحرایی نر بود. مواد و روش‌ها:  24 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به گروه‌های تمرین استقامتی پرشدت، مقاومتی و کنترل تقسیم شدند. تمرین استقامتی شدید به مدت 10 هفته روی تردمیل انجا...

[ 19 ] - اثر تمرین‌های تناوبی بر لپتین و برخی هورمون‌های موثر بر سوخت و ساز چربی در مردان جوان دارای اضافه وزن و چاق

مقدمه: پژوهش حاضر تاثیر تمرین‌های تناوبی را بر سطح سرمی لپتین، کورتیزول، تستوسترون، انسولین، هورمون رشد و شاخص مقاومت انسولین (HOMA-IR) در مردان جوان دارای اضافه وزن/ چاق مورد بررسی قرار داد. مواد و روش‌ها: 18 مرد دارای اضافه وزن/ چاق و پیش از این غیرفعال (نمایه‌ی توده‌ی بدن 33/3±2/31 کیلوگرم بر مترمربع، میانگین سنی 20 سال و 3 ماه) در دو گروه تجربی و کنترل در 16 هفته تمرین‌های تناوبی با شدت متو...

[ 20 ] - تأثیر فعالیت بدنی با شدت متوسط بر قدرت، استقامت عضلانی و عوامل نروتروفیک (CDNF, BDNF)، در رت‌های مبتلا به اختلال حرکت

  تحقیق حاضر با هدف بررسیتأثیرفعالیت بدنی متوسط بر قدرت، استقامت عضلانی و عوامل نروتروفیک در رت‌های مسن مبتلا به اختلال حرکتی انجام گرفت. در این پژوهش تجربی 24</strong...

[ 21 ] - تأثیر زمان روز بر اکسیداسیون چربی در فعالیت زیربیشینه دختران دارای اضافه وزن

هدف از پژوهشحاضر، بررسی تاثیر زمان روز (صبح و عصر) بر میزان اکسیداسیون چربی و روند تغییرات آن در فعالیت زیر­بیشینه دختران دارای اضافه­وزن کم­تحرک بود که به روش نیمه­تجربی و با رویکرد کاربردی انجام شد. به­این­منظور، 15 دانشجوی دختر کم­تحرک دارای اضافه­وزن، با میانگین سنی 3/0­± 3/23 سال، میانگین قد 5/6±  ...

[ 22 ] - برآورد متغیرهای چربی خونی با استفاده از شاخصهای%BF و LBM دانشجویان جوان

هدف این پژوهش برآورد متغیرهای چربی خونی با استفاده از شاخصهای  %BFو  LBM دانشجویان جوان می باشد  ، بدین منظور تعداد 31 نفر از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. سن، قد،وزن، چربی و وزن بدون چربی بدن آزمودنیها به ترتیب 06/2±87/23 سال ، 81/6±58/173سانتی متر، 96/3±14/64 کیلوگرم، 30/2±32/9 درصد، 51/3±37/58 کیلو گرم بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون...

[ 23 ] - مقایسه آثار شدت فعالیت ورزشی بر یادگیری، حافظه فضایی و رفتار اضطرابی در رت های مبتلا به اختلال حرکت

ازعلایم شایع گزارش شده دربیماران بااختلال حرکت از قبیل پارکینسون،مشکلات حافظه و یادگیری است. نقش تمرین در بهبود علایم حرکتی بیماری پارکینسون مشخص گردیده است. لذا، هدف مطالعه حاضر مقایسه آثار شدت فعالیت ورزشی بر یادگیری، حافظه فضایی و رفتار اضطرابی در رت های مبتلا به اختلال حرکت میباشد. در این مطالعه تجربی 24 سر رت نر، به صورت تصادفی در 5 گروه شامل: کنترل سالم، کنترل پارکینسونی، تمرین پارکینسونی...

[ 24 ] - تأثیر تمرینات تناوبی پرشدت (HIIT) بر سطوح اینترلوکین 13 و مقاومت به انسولین نوجوانان دختر و پسر دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی

هدف: اینترلوکین 13سایتوکاینی است که در طول پاسخ‌های ایمنی نوع 2 تولید می‌شوند و به‌عنوان یک عامل التهابی در اختلال نقص توجه/ بیش فعالی افزایش می‌یابد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر 6 هفته تمرین تناوبی پرشدت (HIIT) بر سطوح اینترلوکین13 و شاخص مقاومت به انسولین در نوجوان مبتلا به اختلال عدم توجه/بیش فعالی (ADHD) بود. روش‌شناسی: در این پژوهش نیمه تجربی، تعداد 30 پسر (میانگین سنی3/5±7/12 سال؛ شاخص ت...

[ 25 ] - آثار زمان برگزاری مسابقه در روز بر میزان هماچوری، پروتئینوری و بازگشت به حالت اولیه در مردان کونگ‌فو کار

هدف: هدف مطالعه حاضر تعیین اثر زمان برگزاری مسابقه کونگ‌فو در روز بر  میزان هماچوری ، پروتئینوری و زمان بازگشت به حالت اولیه در مردان کونگ‌فو کار بود. روش‌شناسی: بدین منظور 28 نفر از مردان کونگ‌فو کار با سابقه 8 سال تمرین به‌صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه صبح و عصر قرار گرفتند. از هر دو گروه 30دقیقه قبل از مسابقه ،60دقیقه،8 و24 ساعت بعد از مسابقه با استفاده از نوار آنالیز ادراری جهت اندازه‌گیر...

[ 26 ] - تأثیر فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالریک بر سطوح سرمی کمرین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

Background: Inflammation plays an essential role in the insulin resistance process, and chemokines, such as chemerin, seem to play a pivotal role in the pathogenesis of insulin resistance. The aim of this study was to compare the effects of aerobic exercise and caloric restriction on chemerin levels and insulin resistance index in women with type 2 diabetes. Methods: In a quasi-experimental st...

[ 27 ] - بررسی و مقایسه اثر 8 هفته تمرینات استقامتی و تناوبی شدید بر بیان ژن گیرنده‌های ایکس کبدی (LXR) در رت‌های نر نژاد ویستار

Background: This study aimed to investigate the effect of eight weeks of interval training on gene expression of liver X receptors (LXR) in Wistar male rats. Materials and Methods: In this study, 24 male wistar rats (200-250 g) were randomly used to three groups for this purpose, 24 male Wistar rats were prepared and divided into three groups: control (8 = n), high intensity intermittent exerc...

[ 28 ] - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر آپلین-13 و مقاومت انسولینی مردان دارای اضافه وزن

چکیده زمینه و هدف: چاقی به عنوان یک بیماری همه گیر به تجمع بیش از اندازه بافت چربی اطلاق شده که هورمون‎های متعددی را نظیر اپلین ترشح می‎کند. اپلین ادیپوسایتوکین بوده که سطح آن در چاقی افزایش می‏یابد. تغییرات سطوح اپلین در پاسخ به فعالیت ورزشی هوازی به خوبی مشخص نشده است. لذا  هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر هشت هفته تمرین هوازی زیر بیشینه با شدت 50 الی 60 درصد ضربان قلب بیشینه بر سطح سرمی آپلین-13 ...

[ 29 ] - مقایسه تمرینات استقامتی و بیش تمرینی بر تعادل Th1/Th2 در موش های نر ویستار

زمینه و هدف: سیستم ایمنی بدن در فعالیت‌‌های زیادی از جمله فعالیت‌های التهابی و ضد التهابی  شرکت دارد. اساس این  فعالیت‌ها  با تولید اینترلوکین چهار و اینترفرون گاما همراه است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر فعالیت ورزشی استقامتی و بیش تمرینی بر تعادل این دو سایتوکاین می‌پردازد.  روش بررسی: در این مطالعه تجربی 30 سر موش رت نر (4 تا 5 هفته‌ای، با میانگین وزنی 150 گرم) به شکل تصادفی به سه گروه10 تایی ...

[ 30 ] - تاثیر فعالیت بدنی بر سطوح هموسیستئین سرم زنان چاق و دارای اضافه وزن

اهداف: در سال‌های اخیر، هموسیستئین خون به‌عنوان عامل اصلی پاتوژنز بیماری‌های قلبی- عروقی مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فعالیت بدنی بر سطوح هموسیستئین سرم و سایر عوامل خطرزای قلبی- عروقی در زنان چاق یا دارای اضافه‌وزن بود. مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه شاهد در سال 1394، 18 نفر از زنان مراجعه‌کننده به مجموعه‌های ورزشی الزهرا(س) م...

[ 31 ] - تأثیر فعالیت ورزشی هوازی بر شاخص‌های آپوپتوزی و رشدی در قلب رت‌های پیر

پیری با افزایش آپوپتوز مشخص می‌شود. به‌نظر می‌رسد که فعالیت ورزشی هوازی می‌تواند آپوپتوز را کاهش دهد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تمرین ورزشی هوازی بر شاخص‌های آپوپتوزی و رشدی در قلب رت‌های پیر بود. 24 سر رت ویستار نر به دو گروه تمرین هوازی شدت بالا (8 سرHIT:) و شدت متوسط ( 8 سرMCT:) و یک گروه کنترل (8 سرCO:) تقسیم شدند. رت‌ها پس از دو هفته دورۀ سازگاری به مدت شش هفته تمرین هوازی انجام دادند....

[ 32 ] - تاثیر تمرین تداومی و مکمل سویا بر بیان ژن mir-29 در قلب رت های اواریکتومی شده

بیماری های قلبی مهمترین عامل مرگ و میر زنان یائسهدردنیا تلقی می شوند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرین تداومی و مکمل سویا بر  بیان ژن mir-29 در قلب رت های اواریکتومی می باشد. تعداد 40 سر موش صحرایی ماده، نژاد ویستار بطور تصادفی انتخاب شده و پس از جراحی اواریکتومی به 5 گروه تقسیم شدند. تمرین تداومی و مکمل سویا به مدت 6 هفته استفاده شد. پس از 24 ساعت از آخرین جلسه تمرین، قلب رت ها به آزمایشگاه...

[ 33 ] - بررسی آثار فعالیت بدنی طولانی‌مدت بر سطوح آدروپین سرم و بهبود مقاومت به انسولین در زنان چاق کم‌تحرک

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ۱۶ هفته فعالیت هوازی بر سطوح آدروپین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم‌تحرک بود. بدین‌منظور، ۲۰ نفر از زنان چاق (سن ۵۳/۴±۴۰/۴۱ سال؛ وزن ۱۴/۶±۶۹/۷۶ کیلوگرم)، در این پژوهش شرکت کردند و  به‌طور تصادفی به دو گروه فعالیت ورزشی هوازی و کنترل تقسیم شدند. برنامۀ تمرینی ۱۶ هفته‌ای گروه فعالیت هوازی شامل 90 دقیقه فعالیت ایروبیک و دویدن بر روی تردمیل با میانگین مدت...

[ 34 ] - تاثیر تمرینات مقاومتی بر سطوح آدیپولین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنانِ چاق

آدیپولین (CTRP12) آدیپوکاینی است نوظهور با خاصیت ضدالتهابی که عمدتاً در بافت چربی بیان و سنتز می­شود. آدیپولین ضمن بهبود حساسیت به انسولین، در کاهش سطح گلوکز خون نیز نقش دارد. پژوهش حاضر تاثیر تمرینات مقاومتی بر سطوح آدیپولین و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) را در زنان چاق مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور 20 زن چاقِ یائسه و غیرفعال (شاخص تودۀ بدنی> 30 کیلوگرم بر مترمربع، 65-50 سا...

[ 35 ] - Effects of Aerobic Exercise and Rosemary Extracts on Inflammatory Factors in Cerebellar of Male Old Rats

Background and Objectives: Changes in the expression of pre-inflammatory cytokines play a peculiar role in the acceleration of brain aging. The consumption of some traditional herbs with antioxidant and anti-inflammatory properties(such as rosemary) and regular aerobic exercise are effective factors in the control of premature aging. The present study aimed to assess the effects of aerobic exer...

[ 36 ] - Effect of High Intensity Interval Training on the Level of Atrial Fibrillation, Fibroblast Growth Factor 23 and Klotho Protein in Male Rats with Renal Failure

Introduction: Cardiovascular problems and atrial fibrillation is one of the most prevalent secondary consequences in hemodialysis patients. This study aimed to examine the effect of high intensity interval training on the level of atrial fibrillation, fibroblast growth factor 23 and Klotho in male rats with chronic kidney disease. Methods: In this study, 30 male rats Wistar (7-8 weeks) were ra...