حسین زاهدی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اسلامشهر

[ 1 ] - اثر سیلیکات کلسیم بر مقاومت به تنش شوری در چهار رقم کلزا

به‌منظور بررسی اثر سیلیکات کلسیم بر مقاومت به تنش شوری در چهار رقم کلزا آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه‌ی تحقیقاتی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تنش شوری از شروع گلدهی به بعد در سطوح شاهد ، شوری 5 و 10 دسی‌زیمنس بر متر، کاربرد سیلیکات کلسیم شامل شاهد و هشت کیلوگرم در هکتار و ارقام کلزا شامل زرفام، ساری‌گل، های...

[ 2 ] - تأثیر کودهای مختلف و تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو

مواد آلی یکی از منابع مفید برای بهبود کیفیت خاک های زراعی و افزایش عملکرد در گیاهان است. به منظور ارزیابی تأثیر کودهای مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) رقم ماکویی تحت تنش آبی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال زراعی 94-1393 اجرا گردید. این آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل اصلی تنش آ...

[ 3 ] - برهمکنش کیتوزان و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش کم آبی

جهت کنترل خسارت­های تنش کم­آبی بر گیاه زراعی گلرنگ به وسیله­ی زئولیت و کیتوزان آزمایشی در مزرعه­ی تحقیقاتی دانشکده­ی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال 92 به­صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل تنش کم­آبی{بدون تنش (آبیاری پس از 50 درصد)، تنش متوسط (آبیاری پس از 65 درصد) و تنش شدید (آبیاری پس از 80 درصد) تخلیه­ی رطوبت قابل دسترس}، زئولیت (عدم مص...

[ 4 ] - اثر زئولیت و سیلیکات کلسیم بر تحمل شوری در دو رقم کلزا

تنش شوری یکی از دلایل اصلی کاهش عملکرد محصولات زراعی در ایران است و ارائه­ی راه­کار برای تعدیل اثر این تنش ضروری به­نظر می­رسد. لذا آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه­ی تحقیقاتی دانشکده­ی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس جهت بهبود خسارات ناشی از تنش بر دو رقم کلزا اجرا شد. تیمارها شامل سه سطح بدون تنش، شوری متوسط و شدید (4/0، 5 و 10 دسی زیمنس بر متر)، دو م...

[ 5 ] - اثر محلول‌پاشی نانو کلات آهن و منگنز روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی

به منظور بررسی اثر محلو‌ل‌پاشی نانو کلات آهن و منگنز روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی آزمایش مزرعه‌ای به صورت کرت‌های خردشده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با فاکتور تنش آبی در گیاه گندم رقم آذر 2 در کرت اصلی و فاکتور کودهای نانو کلات آهن و منگنز به همراه کود میکرو کلات آهن و منگنز در کرت فرعی و در سه تکرار در سال زراعی 94-93 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجرا گردید. ...

[ 6 ] - اثرات کاربرد و روش مصرف کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

به منظور مطالعه‌ی اثر کاربرد همگام کودهای بیولوژیکی، شیمیایی و همچنین روش کاربرد آن بر عملکرد ذرت دانه‏ای، آزمایشی در سال 94-1393 در بابل به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول در پنج سطح(100درصد کود شیمیایی ، 100% کودشیمیایی و 100% کود بیولوژیک ، 50% کود شیمیایی + 100% کود بیولوژیک ، 25% کود شیمیایی + 100% کود بیولوژیک ، 100% کود بیولوژیک) و عامل دوم کاربر...

[ 7 ] - اثر متقابل زئولیت کلینوپتیلولیت و تنش شوری در مراحل زایشی بر چهار رقم کلزا

کلزا (Brassica napus L.) یکی از مهم‌ترین گیاهان جهت تولید روغن خوراکی در جهان بوده و شوری نسبی آب برخی از مناطق ایران از عوامل افت عملکرد این گیاهان است. زئولیت­ها گروهی از کانی­های متخلخل طبیعی هستند که با ساختمان کریستالی خود قادرند تا 70 درصد حجم خود آب جذب کنند که ناشی از ساختمان بلوری و تخلخل بالای آن‌ها می­باشد. اخیراً تحقیقات گسترده ­ای درباره تأثیر زئولیت در گیاهان زراعی انجام شده است و ...

[ 8 ] - تأثیر انواع کودهای نیتروژن‌دار بر کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کاربرد مواد کمک دهنده

سابقه و هدف نیتروژن یکی از عوامل محدودکننده‌ی تولید گیاهان زراعی در دنیا می‌باشد. از طرفی هدر رفت درصد زیادی از کود مصرفی به صورت آبشویی و تبخیر، نیاز به موادی جهت کمک به تأثیر بهتر کودهای نیتروژنه را بیشتر روشن می‌سازد. تحقیقات اثبات کرده‌اند منابع مختلف نیتروژن در کارایی آن تأثیر معنی‌داری دارند. تأثیر زئولیت در جذب آمونیوم توسط محققین گزارش شده است. کاربرد سوپر جاذب می تواند سطح ریشه و وزن ...

[ 9 ] - تأثیر کودهای مختلف و تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو

مواد آلی یکی از منابع مفید برای بهبود کیفیت خاک های زراعی و افزایش عملکرد در گیاهان است. به منظور ارزیابی تأثیر کودهای مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) رقم ماکویی تحت تنش آبی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال زراعی 94-1393 اجرا گردید. این آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل اصلی تنش آ...

[ 10 ] - تاثیر محلول‌پاشی نانوکلات آهن و منگنز روی عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت شرایط کمبود آب آبیاری در مراحل مختلف رشد

جو یکی از سازگارترین غلات است که در شرایط آب و هوایی مساعد، در خاک حاصلخیز که قابلیت نگهداری آب در آن زیاد باشد کشت می‌گردد. این گیاه نسبت به گندم در برابر خشکی مقاوم‌تر است، پدیده خشکی در ایران یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده تولیدات زراعی است. اعمال تنش کم‌آبی به‌شدت اجزای عملکرد و عملکردهای بیولوژیک و دانه را کاهش می‌دهد. استفاده از نانو کودها منجر به افزایش کارایی استفاده از عناصر غذایی، م...

[ 11 ] - تأثیر کودهای مختلف و تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو

مواد آلی یکی از منابع مفید برای بهبود کیفیت خاک های زراعی و افزایش عملکرد در گیاهان است. به منظور ارزیابی تأثیر کودهای مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) رقم ماکویی تحت تنش آبی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال زراعی 94-1393 اجرا گردید. این آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل اصلی تنش آ...

[ 12 ] - تأثیر کودهای مختلف و تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو

مواد آلی یکی از منابع مفید برای بهبود کیفیت خاک های زراعی و افزایش عملکرد در گیاهان است. به منظور ارزیابی تأثیر کودهای مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) رقم ماکویی تحت تنش آبی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال زراعی 94-1393 اجرا گردید. این آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل اصلی تنش آ...

[ 13 ] - اثر برخی حاصلخیزکننده های آلی خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد جو

حاصلخیزی کافی خاک یکی از ضروریات اصلی برای افزایش تولید گیاه جو است. به‌منظور بررسی اثر کودهای مختلف آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم ریحان، پژوهشی به‌صورت بلوک‌های کامل تصادفی با 16 ترکیب کودی در سه تکرار انجام شد و صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد اندازه‌گیری شد. تیمارهای آزمایشی شامل سرکه چوب 5 ، 10 و 15 در هزار به ‌صورت مصرف خاکی، آزوکمپوست، زئولیت، سرکه چوب 5، 10 و 15 در هزار به‌صورت محلو...

[ 14 ] - بررسی تحمل به خشکی گندم تلقیح یافته با قارچ مایکوریزا و برهمکنش آن با نانوذرات مس

به منظور بررسی تحمل به خشکی گندم تلقیح‌یافته با قارچ مایکوریزا و برهمکنش آن با نانو‌ذرات مس آزمایش مزرعه-ای به صورت اسپلیت اسپلیت پلات بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. فاکتور‌های آزمایش شامل آبیاری در دو سطح(آبیاری نرمال و کم‌آبیاری) و همزیستی قارچی در دو سطح(با استفاده و بدون استفاده) و نانو-اکسید مس به صورت محلول‌پاشی با غلظت‌های(50-250-450 ppm)بود. تجزیه واریانس صفات مورد...

[ 15 ] - بررسی تحمل به خشکی گندم تلقیح یافته با قارچ مایکوریزا و برهمکنش آن با نانوذرات مس

به منظور بررسی تحمل به خشکی گندم تلقیح‌یافته با قارچ مایکوریزا و برهمکنش آن با نانو‌ذرات مس آزمایش مزرعه-ای به صورت اسپلیت اسپلیت پلات بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. فاکتور‌های آزمایش شامل آبیاری در دو سطح(آبیاری نرمال و کم‌آبیاری) و همزیستی قارچی در دو سطح(با استفاده و بدون استفاده) و نانو-اکسید مس به صورت محلول‌پاشی با غلظت‌های(50-250-450 ppm)بود. تجزیه واریانس صفات مورد...

[ 16 ] - Effects of seed germination with gibberellin on safflower germination under salinity stress

Abstract Salinity is one of the most important factors limiting plant growth and production around the world. Gibberellic acid is known as a strong growth stimulator, effective on seed germination and breaking of seed dormancy in various plant species. In order to study the response of Safflower,Sofeh cultivar, to salinity stress, a factorial experiment was conducted based on a randomized...