مجتی یوسفی راد

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران

[ 1 ] - اثرات هیومیک اسید و میکوریزا بر ویژگی‌های ریختی و غلظت عناصر غذایی لوبیا قرمز (Vigna radiate L.)

به‌منظور بررسی تأثیر برهم­کنش میکوریزا و هیومیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیک، درصد پروتئین دانه و جذب عناصر غذایی لوبیاقرمز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای تحقیق شامل قارچ میکوریزا در سه سطح عدم مصرف (شاهد)، استفاده از سویه Glomus intraradice و استفاده از سویه Glomus mossea و همچنین محلول­پاشی هیومیک اسید در سه سطح صفر (ش...

[ 2 ] - اثرات هیومیک اسید و میکوریزا بر ویژگی‌های ریختی و غلظت عناصر غذایی لوبیا قرمز (Vigna radiate L.)

به‌منظور بررسی تأثیر برهم­کنش میکوریزا و هیومیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیک، درصد پروتئین دانه و جذب عناصر غذایی لوبیاقرمز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای تحقیق شامل قارچ میکوریزا در سه سطح عدم مصرف (شاهد)، استفاده از سویه Glomus intraradice و استفاده از سویه Glomus mossea و همچنین محلول­پاشی هیومیک اسید در سه سطح صفر (ش...

[ 3 ] - Effects of seed germination with gibberellin on safflower germination under salinity stress

Abstract Salinity is one of the most important factors limiting plant growth and production around the world. Gibberellic acid is known as a strong growth stimulator, effective on seed germination and breaking of seed dormancy in various plant species. In order to study the response of Safflower,Sofeh cultivar, to salinity stress, a factorial experiment was conducted based on a randomized...

نویسندگان همکار