یحیی زارع مهرجردی

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع. دانشگاه یزد

[ 1 ] - بررسی عوامل موثر در نقش آفرینی توریسم درمانی و پویایی شناسی آن با استفاده از رویکرد پویایی های سیستمی

امروزه صنعت گردشگری پزشکی به عنوان نوع خاصی از گردشگری به‌عنوان یکی از صنایع مهم جهان و یکی از درآمدزاترین صنعت‌ها بشمار می رود. توسعه توریسم درمانی علاوه بر درآمدزایی ابزار بسیار مناسبی برای توسعه کشور و انتقال دانش و تکنولوژی است. بر آن شده‌ایم تا علاوه بر معرفی توریسم و تاکید بر توریسم درمانی، عوامل تأثیرگذار بر قسمت تقاضای مدل یکپارچه، عرضه و تقاضای سانگ و همکارانش به‌عنوان عوامل مؤثر بر ج...

[ 2 ] - اولویت‌بندی فرآیندهای قابل بهبود سرمایه انسانی در شرکت پالایش نفت اصفهان براساس PCF با رویکرد IPA

توسعه و مدیریت سرمایه ‌انسانی از لحاظ تاثیر بر عملکرد سازمانی بسیار قابل اهمیت است، و برای بهبود مستمر آن در سازمان لازم است ، ابتدا، عملکرد آن ارزیابی شود و فرآیندهای قابل بهبود، ب ه دلیل کمبود منابع از حیث نیروی ‌انسانی، زمانی، و تجهیزاتی اولویت ‌ بندی شوند. هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد فرآیندهای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی طبق شاخص ‌ه ای کلیدی عملکرد چارچوب طبقه ‌ بندی فرآیندهای مرکز الگوب...

[ 3 ] - طراحی مدلی برای اثربخشی بر بینندگان صداوسیما و جلب رضایت و وفاداری آنان با رویکرد پویایی سیستم (مورد مطالعه: شبکة آموزش سیما)

امروزه تلویزیون یکی از مهم­ترین ابزارها برای گذران اوقات فراغت انسان­ها شده، و این امر تأثیرپذیری از این رسانه را در تعیین نگرش و سبک زندگی افراد افزایش داده است. ورود و گسترش ماهواره­ها در ایران، سبب ایجاد یک فضای رقابتی جدی میان صداوسیما و شبکه­های برون­مرزی شده است و ضرورت و اهمیت برنامه­ریزی برای افزایش کیفیت برنامه­ها را برای مدیران صداوسیما مشخص کرده است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدلی برای اف...

[ 4 ] - VMI-type Supply Chains: a Brief Review

The primary purpose of this paper is to highlight for the research community and practitioners the various aspects of using VMI-type supply chains in today’s business environment as well as a number of directions for future studies. In this regard, fifty articles published in major international journals, beginning in 1995, which contribute to the VMI-type supply chains are reviewed via a syste...

[ 5 ] - بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت پسماندهای بیمارستانی با رویکرد دینامیکی

Hospital services bring about wastes, part of which is infectious and dangerous, thus incorrectly managing it can trigger irrecoverable dangers for the society. Employee training and provision of information in the framework of knowledge management process are necessary for successfully eliminating the wastes. Organizational knowledge is complex; as a result, managing it today is important and ...

[ 6 ] - A System Dynamics model for joint upstream and downstream partner selection in a supply chain consisting of suppliers and retailers

Abstract Firms no longer compete as autonomous entities and prefer to joinin a supply chain alliance to take advantage of highly competitive business situation. Supply chain coordination has a greatimpact on Firm’sstrategic partnering and success in competitive business environment. In this paper, we propose a system dynamics simulation model for strategic partner selection in supply chai...

[ 7 ] - Using Greedy Clustering Method to Solve Capacitated Location-Routing Problem with Fuzzy Demands

Using Greedy Clustering Method to Solve Capacitated Location-Routing Problem with Fuzzy Demands Abstract In this paper, the capacitated location routing problem with fuzzy demands (CLRP_FD) is considered. In CLRP_FD, facility location problem (FLP) and vehicle routing problem (VRP) are observed simultaneously. Indeed the vehicles and the depots have a predefined capacity to serve the customerst...

[ 8 ] - Developing a conceptual model based upon the Latin Hypercube Sampling for integrating OHS into project risk evaluation

Abstract Project management in construction industry, in many cases, is imperfect with respect to the integration of Occupational Health and Safety (OHS) risks. This imperfection exhibits itself as complications affecting the riskiness of industrial procedures and is illustrated usually by poor awareness of OHS within project teams. Difficulties on OHS regularly came about in the construction i...

[ 9 ] - The Bullwhip Effect on the VMI-Supply Chain Management viaSystem Dynamics Approach: The Supply Chain with Two Suppliers and One Retail Channel

This work investigates the effect of different inventory policies of a supply chain model using the system dynamics approach which belongs to the class of Vendor Managed Inventory (VMI), automatic pipeline, inventory and order based production control systems (VMI-APIOBPCS). This work helps management to investigate the effect of different policies such as adding the VMI system or third party l...

[ 10 ] - بهینه ‏سازی سبد ‏سهام با رویکرد میانگین‌ـ ‏واریانس و با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جست‌وجوی شکار

این مقاله، یک راه حل فراابتکاری جدید برای حل مسئله جست‌وجوی افق کارا با رویکرد میانگین‌ـ واریانس ارائه می‏دهد. مسئله بهینه‌سازی سبد سهام، کوآدراتیک است و با افزایش تعداد دارایی‏ها و محدودیت‏ها، به ان‏پی‌‏سخت تبدیل شده است و نمی‏توان با روش‏های مرسوم ریاضی در زمان معقول آن را حل کرد. از‌این‌رو، از روش‏های ابتکاری و فراابتکاری به‌منزله راهکاری مناسب استفاده می‏شود. این مقاله به بهینه ‏سازی سبد سه...

[ 11 ] - Supply chain leagility using an integrated AHP-Fuzzy-QFD approach

Abstract Nowadays supply chain management has become one of the powerful business concepts for organizations to gain a competitive advantage in global market. This is the reason that now competition between the firms has been replaced by competitiveness among the supply chains. Moreover, the popular literature dealing with supply chain is replete with discussions of leanness and agility. Agile ...

[ 12 ] - RFID role in efficient management of healthcare systems: a system thinking perspective

Abstract Purpose of this paper: This paper presents an analysis toward understanding the business value components that a health care organization can drive by adopting RFID technology into its system. This researcher proposes a framework for evaluating the business value of RFID technology. To do so, emphasis is put on delivering business value through refining business processes and expandin...

[ 13 ] - Analyzing Effect of Organizational Strategies on Organizational results using system dynamics based upon EFQM model

Abstract: In order to evaluate the relationship between Organizational Strategies and Organizational results, a comprehensive model is required, which should be able to capture all aspects of business excellence. The EFQM model is suitable tool to observe these factors. The EFQM model consists of two main domains: Enablers and Results. The first domain which includes processes and systems in g...

[ 14 ] - Fractional CCP: A Fuzzy Goal Programming Approach

Abstract It is the purpose of this article to introduce a linear approximation technique for solving a fractional chance constrained programming (CC) problem. For this purpose, a fuzzy goal programming model of the equivalent deterministic form of the fractional chance constrained programming is provided and then the process of defuzzification and linearization of the problem is started. A sam...

[ 15 ] - RFID: A Bibliographical Literature Review with Future Research Directions

Abstract Purpose of this paper: The purpose of this article is to review some of the most prominent applications of RFID in industries and to provide a comprehensive review of the work done from 1985 through 2007 and the research trend on that. The effectiveness of RFID and the challenges that it is facing with are also discussed. Some applications of radio frequency identification in supply ...

[ 16 ] - System Dynamics and Artificial Neural Network Integration: A Tool to Valuate the Level of Job Satisfaction in Services

Job Satisfaction (JS) plays important role as a competitive advantage in organizations especially in helth industry. Recruitment and retention of human resources are persistent problems associated with this field. Most of the researchs have focused on the job satisfaction factors and few of researches have noticed about its effects on productivity. However, little researchs have focused on the ...

[ 17 ] - Stochastic Approach to Vehicle Routing Problem: Development and Theories

Stochastic Approach to Vehicle Routing Problem: Development and Theories Abstract In this article, a chance constrained (CCP) formulation of the Vehicle Routing Problem (VRP) is proposed. The reality is that once we convert some special form of probabilistic constraint into their equivalent deterministic form then a nonlinear constraint generates. Knowing that reliable computer software...

[ 18 ] - Multi-Criteria Risk-Benefit Analysis of Health Care Management

Abstract Purpose of this paper: The objectives of this paper are two folds: (1) utilizing hierarchical fuzzy technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) approach to evaluate the most suitable RFID-based systems decision, and (2) to highlight key risks and benefits of radio frequency identification technology in healthcare industry. Design/methodology/approach: R...

[ 19 ] - A Heuristic Approach for Solving LIP with the Optional Feasible or Infeasible Initial Solution Points

An interactive heuristic approach can offer a practical solution to the problem of linear integer programming (LIP) by combining an optimization technique with the Decision Maker’s (DM) judgment and technical supervision. This is made possible using the concept of bicriterion linear programming (BLP) problem in an integer environment. This model proposes two bicriterion linear programs for iden...

[ 20 ] - Grey theory, VIKOR and TOPSIS Approaches

Abstract This author introduces the concept of Stepwise Strategy Approach (SSA) for dealing with a number of problems arises in the current age of technology. This new idea is combined with the knowledge of Grey Theory for adding flexibility to decision making process. Grey theory is useful for grasping the ambiguity exists in the utilized information and the fuzziness appears in the human judg...

[ 21 ] - A Robust Modeling Of Inventory Routing In Collaborative Reverse Supply Chains

This paper proposes a robust model for optimizing collaborative reverse supply chains. The primary idea is to develop a collaborative framework that can achieve the best solutions in the uncertain environment. Firstly, we model the exact problem in the form of a mixed integer nonlinear programming. To regard uncertainty, the robust optimization is employed that searches for an optimum answer wi...

[ 22 ] - A Chance Constrained Multiple Objective Goal Programming Model of Fuzzy QFD and FMEA: Model Development

There are varieties of QFD combination forms available that can help management to choose the right model for his/her types of problem. The proposed MOCC-QFD-FMEA model is a right model to include variety of objectives as well as the risk factors into the model of the problem. Due to the fact that the model also takes into consideration the concept of Fuzzy set, it further allows management...

[ 24 ] - موازنه دو معیار عملکردی دامنه عملیات و مجموع زمانهای تکمیل در مسئله زمانبندی "جریان کارکردی" ترکیبی

Today, the flow shop environment is the most customary production area in industry. But, the need to increase the capacity or the capacity balance in different production processes has caused that in some working stations there exists more than one machine. This type of flow shops are usually named hybrid flow shop, multi processes flow shop, flexible flow shop or flow shop with parallel machin...

[ 25 ] - مقایسه روش های فراابتکاری برای

Abstract With the introduction of mean-variance model Markowitz took a giant step in modeling and optimizing portfolio type problems. But his model is based upon some assumptions that rarely they can hold in practice. For this reason, many researchers have taken steps both theoretical and practical to make some improvements to his standard mean-variance model. Up to now different risk criteria...

[ 26 ] - ارائه یک الگوریتم ترکیبی کارا جهت حل مدل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه زمانبندی مسائل تک ماشین

Since the determination of efficient scheduling plans in sequencing problems with various criterions is considered an important problem, hence in this article a single machine sequencing problem with the minimization type delay and the total weighted lateness objectives are being studied. In this article, the applications of new optimization techniques in sequencing problems and scheduling are ...

[ 27 ] - ارائه الگوریتم هوشمند ترکیبی بر پایه مدل فازی میانگین - واریانس- چولگی برای انتخاب پرتفولیو

The most important problem for investors, at the beginning stages of their works, is the way of assigning their investment to one or more different investment alternatives in such a way that with the least possible risk the maximum return become obtainable. In the economic literature this is known as the problem of portfolio selection. This article tries to introduce an efficient way for suppor...

[ 28 ] - ارزیابی تکنولوژی‌های پیشرفته تولید با استفاده از مدل ترکیبی برنامه‌ریزی احتمالی و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی

  The competition enhancement and demand increases have directed many producers to employ advanced manufacturing technologies. For this purpose, the selection of best alternative among various manufacturing technologies is the topic of high importance. Many articles have discussed the insufficiency of general financial measures for investment justification in advanced manufacturing technologies...

[ 29 ] - ارائه روش شبیه‌سازی تبرید فازی1 بر پایه مدل برنامه‌ریزی شانس2 برای مسائل بودجه‌بندی

With the existence of ambiguity in the financial processes of projects, fuzzy concepts are being implemented into the foundation and essence of the current article. Authors have employed chance constrained programming and simulated annealing as appropriate tools for determining the net present worth value of several projects. At the end, the most economical project was chosen. In this article, ...