منصور صادقی مال‌امیری

دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

[ 1 ] - چگونگی تاثیر تنوع منابع انسانی بر خلاقیت در سازمان

خلاقیت برای بقا و موفقیت بلندمدت سازمان‌‌ها خصوصا در محیط‌‌هایی که در آن تغییرات سریع رخ می‌دهد و بسیار رقابتی است، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می باشد. اما برای بهره‌گیری از قوه خلاقیت بایستی زمینه و شرایط ظهور و ارتقای آن را فراهم کرد. از جمله عوامل زمینه‌ای موثر بر خلاقیت، تنوع منابع انسانی می‌‌باشد. هر چند محققین استدلال می‌کنند که تنوع منابع انسانی بر خلاقیت در سازمان تاثیر دارد، اما چالش اصلی در...

[ 2 ] - ترسیم نقشه دانش عوامل مؤثر بر خلاقیت در سازمان

با توجه به تغییر و تحولات، سازمان‌ها برای بقای موفقیت‌آمیز، ناچار به بهره‌گیری از خلاقیت کارکنان می‌باشند. اما بهره‌گیری از خلاقیت مستلزم مدیریت عوامل مؤثر بر خلاقیت در چارچوب تئوری سیستمی خلاقیت سازمان در راستای ظهور و ارتقای خلاقیت می‌باشد که این خود نیازمند مشخص بودن نقشه دانش عوامل مؤثر بر خلاقیت با مشخصه‌هایی نظیر قلمرو زمانی تحقیقات، کمیت تحقیقات، فراوانی محققین در انجام تحقیقات، فراوانی ...

[ 3 ] - نقش کثرت در عین وحدت اعضای تیم بر خلاقیت

تحقیق با هدف بررسی تاثیر کثرت و وحدت اعضای تیم بر خلاقیت انجام پذیرفت. برای دست‌یابی به این هدف، ادبیات تحقیق بر محور موضوع تحقیق مورد پژوهش قرار گرفت که مشخص شد رویکرد کثرت در عین وحدت، موثر بر خلاقیت است. یعنی زمانی کثرت به خلاقیت کمک می‌کند که به وحدت برسد. متناسب نتایج اکتشاف شده از ادبیات تحقیق، پرسشنامه سنجش متغیرها بعد از تهیه و تنظیم، توسط افراد نمونه  که پژوهش‌گران سازم...

[ 4 ] - مدل تحلیل رابطه خصوصیات شغل و خلاقیت

This research Studies the relation between Job characteristics and creativity. To achieve this goal, after studying the creativity literature in organizations, we presented a conceptual model based on the mentioned literature which contained five variables: creativity, complexity, autonomy, feedback, and job identity. On the basis of the research's conceptual model, the questionnaire measuring ...

[ 5 ] - O17: The Analytic Model of Talent

The secret of success for organizations is the discovery and application of their employees' “talent.” Yet, the most important matter is for individuals to discover their own top talent. Research findings show that each individual has his or her own unique inborn and acquired feature, including special temperament instinct and innateness. Humans’ temperaments and instincts act...

[ 6 ] - بررسی تأثیر رفتارهای سه‌گانه (بخل، میانه‌روی و اسراف) بر خلاقیت

زمینه: خلاقیت در موفقیت افراد، سازمان‌‌ها و جوامع از نقش برجسته‌‌ای برخوردار است. اما زمانی این نقش به‌خوبی ایفا می‌‌شود که بتوان استعداد خلاقیت افراد را از قوه به فعلیت درآورد که این خود مستلزم فراهم نمودن شرایط مناسب است. در این راستا می‌توان به رفتار‌‌های سه‌‌گانه بخل، میانه‌‌روی و اسراف اشاره کرد که تأثیر آن‌ها بر خلاقیت نامعین است. هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر رفتار‌‌های سه‌‌گانه ب...

[ 7 ] - تئوری سیستمی خلاقیت در سازمان

زمینه: با وجود ضرورت روزافزون خلاقیت در حیات فردی و اجتماعی بشر، هنوز هم افراد به‌ویژه مدیران درک و فهم درستی از مفهوم پیچیده و مبهم خلاقیت ندارند و در نتیجه در مدیریت کردن استعداد خلاقیت با چالش بنیادین مواجه می‌شوند و عموماً نادانسته خلاقیت را محدود می‌کنند. زیرا، نه‌تنها خلاقیت در زمرة پیچیده‌ترین رفتارهای انسانی قرار دارد، بلکه تحقیقات انجام‌شده در زمینه مفهوم خلاقیت به‌طور کلی پراکنده، ناسا...

[ 8 ] - بررسی و تجزیه‌وتحلیل خلاقیت کارکنان

  زمینه: سازمان‌ها به‌منظور حفظ مزیت رقابتی و افزایش کیفیت، کارایی، اثربخشی، بقا و موفقیت بلندمدت در محیط‌های دارای تغییرات پیچیده و فزاینده، به بهره‌گیری از استعداد خلاقیت کارکنان نیاز ضروری دارند. بااین‌وجود، بهره‌گیری از خلاقیت، مستلزم سنجش، اندازه‌گیری، تحلیل و بررسی آن دارد تا از این طریق بتوان در بهره‌گیری هر چه بیش‌تر از دستاوردهای خلاقیت کارکنان به سازمان کمک نمود. هدف: این تحقیق با هدف...

[ 9 ] - سنجش و اندازه‌گیری چرایی فعالیت متناسب استعداد

آنچه سرمایه‌گذاری برای کشف استعداد ذاتی، منحصربه‌فرد و برتر و زمینه‌سازی برای فعالیت مبتنی بر آن را قابل دفاع می‌کند، چرایی فعالیت متناسب استعداد است. لذا، با هدف مشخص نمودن چرایی فعالیت متناسب استعداد، با رویکردی کیفی- اکتشافی، مبانی علمی معتبر، مورد پژوهش قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد مفهوم چرایی فعالیت متناسب استعداد توسط متغیرهای پنج‌گانه: عمل به علم، خلاقیت، جلوگیری از اسراف، آزادی و خود‌بو...

[ 10 ] - الگوی تحلیل متغیرهای مؤثر بر استعداد

ا پایه‌‌های توسعه‌ی جوامع توسط افرادی شکل می‌گیرد که متناسب با استعداد برترشان فعالیت می‌کنند. آنچه در این خصوص مهم است، فراهم کردن شرایط به‌نحوی است که همه بتوانند متناسب با استعداد برتر خود مشغول به‌کار شوند. از این‌رو، پژوهش حاضر، با هدف بررسی متغیرهای مؤثر بر استعداد انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، معطوف به سؤالات تحقیق، با رویکردی اکتشافی و کیفی، ادبیات مورد بررسی قرار گرفت که به اک...

[ 11 ] - الگوی علی منافع تجارت الکترونیک برای خریدار/ مصرف‌کننده

با توجه به نقش روزافزون تجارت الکترونیک در توسعه جوامع، این پژوهش با هدف پاسخ به چیستی منافع تجارت الکترونیک برای خریدار/ مصرف‌کننده که یکی از ذینفعان اصلی عرصه تجارت الکترونیک است، انجام پذیرفت. با رویکردی اکتشافی، بر اساس مبانی علمی عرصه تجارت الکترونیک، موقعیت نامعین تحقیق که همانا نامشخص بودن منافع تجارت الکترونیک برای خریدار/ مصرف‌کننده است، مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد این منافع در قال...

نویسندگان همکار