بررسی و تجزیه‌وتحلیل خلاقیت کارکنان

نویسنده

چکیده

  زمینه: سازمان‌ها به‌منظور حفظ مزیت رقابتی و افزایش کیفیت، کارایی، اثربخشی، بقا و موفقیت بلندمدت در محیط‌های دارای تغییرات پیچیده و فزاینده، به بهره‌گیری از استعداد خلاقیت کارکنان نیاز ضروری دارند. بااین‌وجود، بهره‌گیری از خلاقیت، مستلزم سنجش، اندازه‌گیری، تحلیل و بررسی آن دارد تا از این طریق بتوان در بهره‌گیری هر چه بیش‌تر از دستاوردهای خلاقیت کارکنان به سازمان کمک نمود. هدف: این تحقیق با هدف شناسایی و تحلیل وضعیت موجود خلاقیت و ابعاد چهارگانه آن (مسئله یابی، ایده‌یابی، ارزیابی ایده‌ها و اجرای ایده‌ها) انجام‌ شده است. روش: این تحقیق از نوع پیمایشی است. به‌منظور نیل به هدف پژوهش، پرسش‌نامه تحقیق میان جامعه آماری، توزیع و بعد از تکمیل، جمع‌آوری شد. داده‌های حاصل از پرسش‌نامه‌ها، به محیط نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس منتقل و بعد از پالایش و حذف داده‌های پرت و حصول اطمینان از روایی (تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و روایی هم‌گرا و واگرا) و پایایی (انسجام درونی)، بر محور گزاره‌های تحقیق با استفاده از آزمون‌های  تی تک نمونه‌ای و تی نمونه‌های مستقل تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد، هرچند کارکنان سازمان مورد مطالعه از خلاقیت برخوردارند و سطح خلاقیت آن‌ها از حد متوسط بیش‌تر است، اما با وضع مطلوب، فاصله دارد. هم‌چنین، نتایج تحقیق بیانگر آن است که ویژگی‌های جنسیت، وضعیت تأهل، مسئولیت (مدیر/مرئوس)، محل کار (مرکز استان/ شهرستان)، عضویت (رسمی/ پیمانی) و دانشگاه محل ‌تحصیل (دانشگاه سازمان/سایر دانشگاه‌ها)، بر خلاقیت تأثیر دارند. به‌خصوص زنان دارای کم‌ترین سطح خلاقیت و دانش‌آموختگان دانشگاه سازمان، دارای بالاترین سطح خلاقیت هستند. درضمن، بین میزان خلاقیت مدیران و مرئوسان فاصله زیادی وجود دارد. نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق درباره افزایش خلاقیت کارکنان به این ترتیب است که زنان نسبت به مردان، مرئوسان نسبت به مدیران و کارکنان مرکز استان نسبت به‌ کارکنان شهرستان، در اولویت قرار گیرند. در ضمن، برای افزایش خلاقیت در محیط سازمان، کارشناسان موردنیاز باید توسط دانشگاه سازمان تأمین شوند و عضویت افراد پیمانی به رسمی تبدیل شود.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه نگرش‌های فرهنگی و خلاقیت کارکنان

راه حل کارساز برای غلبه بر مشکلات و تهدیداتی که سازمان‌های امروزی با آن مواجه‌اند ایجاد بستر فرهنگی متناسب با خلاقیت و نوآوری است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه نگرش‌های فرهنگی و ابعاد چهارگانة آن، براساس مدل هافستد (مرد‌سالاری، فرد‌گرایی، فاصلة قدرت و اجتناب از عدم اطمینان) با خلاقیت کارکنان در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است. بدین منظور، نمونه آماری به حجم 150 نفر از کارکنان وزارتخانه، به روش ت...

متن کامل

بررسی امکان بروز خلاقیت در کارکنان فراشایسته

چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ادراک فراشایستگی بر بروز خلاقیت در محیط کار بوده است. همچنین در این رابطه نقش میانجیگری خودکارآمدی نیز در نظر گرفته شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق، کاربردی و از جنبه شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری ، کارکنان شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در نظر گرفته شده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، داده هایی از 33...

متن کامل

رابطۀ اخلاق کار و خلاقیت کارکنان

زمینه: اخلاق دانش نظامند است که شامل علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار و مشارکت در کارمی باشد و خلاقیت، تلاش برای ایجاد یک تغییر هدفدار در توان اجتماعی و اقتصادی سازمان است. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان اخلاق کار و خلاقیت کارکنان است. اخلاق کار شامل چهار بعد علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار و مشارکت در کار می‌باشد و نقش هر مؤلفه در خلاقیت کارکنان این سازمان ...

متن کامل

بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت کارکنان

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعة آماری شامل 120 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام بودند که به شیوة تمام شمار به­ عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه­ های استاندارد مدیریت دانش همتی (1389)، توانمندسازی اسپریتزر (1995) و خلاقیت رند...

متن کامل

بررسی رابطه نگرش های فرهنگی و خلاقیت کارکنان

راه حل کارساز برای غلبه بر مشکلات و تهدیداتی که سازمان های امروزی با آن مواجه اند ایجاد بستر فرهنگی متناسب با خلاقیت و نوآوری است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه نگرش های فرهنگی و ابعاد چهارگانة آن، براساس مدل هافستد (مرد سالاری، فرد گرایی، فاصلة قدرت و اجتناب از عدم اطمینان) با خلاقیت کارکنان در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است. بدین منظور، نمونه آماری به حجم 150 نفر از کارکنان وزارتخانه، به روش ت...

متن کامل

رابطه شایسته‌گزینی مدیران با خلاقیت کارکنان

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه شایسته‌گزینی مدیران با خلاقیت در کارکنان صدا و سیمای استان گلستان صورت پذیرفته است. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی  است. جامعه آماری تحقیق 108 نفر از کارکنان صدا و سیمای استان گلستان هستند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور گرد‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر چند تن از متخصصان تأیید ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 1

صفحات  29- 64

تاریخ انتشار 2014-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021