روزبه فرهودی

هیات علمی

[ 2 ] - بررسی جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان ارقام نخود تحت تأثیر تنش شوری

This study was conducted to evaluate the response of germination, seedling growth and antioxidant enzymes activity 15 chickpea cultivars to salinity at the University of South Korea Dankook a factorial experiment in a randomized complete block design with four replications. The treatments include chickpea cultivars and, salinity levels of water (water with electrical conductivity 0.7 dS/m as a ...

[ 3 ] - بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی کنگر فرنگی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و غلظت درونی هورمون های گیاهی ریزوم اویار سلام ارغوانی در مرحله جوانه زنی

In order to evaluate the allelopatic potential of artichoke (Cynara cardunculus) on germination, growth, lipid peroxidation and some hormones content of Cyperus rotundus rhizome were assessed in Islamic Azad University, Shoushtar Branch (Iran). The experiments were carried out under completely randomized design with 6 treatments (0, 20%, 40%, 60%, 80% and 100% C. cardunculus aqueous extract as ...

[ 4 ] - بررسی رشد رویشی، پایداری غشا سلولی و تسهیم یون ها در ارقام و ژنوتیپ های برنج تحت تاثیر تنش شوری

This research carried out to evaluate responses of rice genotypes and cultivars to salt stress using a factorial experiment with complete block randomized design in three replications, in Dankook University, South Korea at 2012.First factor was 16 rice genotypes and cultivars at vegetable growth stage and second factor was soil salinity levels (0.8 ds m-1 as control and 6.2 ds m-2 ). Salt stres...

[ 5 ] - ارزیابی تحمل به تنش شوری در 19 رقم گندم (Triticum aestivum L.)

This research were carried out to evaluate physiological responses of wheat cultivars to salt stress using a factorial experiment cultivars (Chamran, Karchia66, Ghods, Tjan, Atrak, Roshan, Kavir, Mahoti, Alvand, Mahdavi, Niknejad, Biston, Sardari, Felat, Tabasi, Sorkhtokhm, Golestan, Darab2, Azadi) at seedling growth stage in two salinity levels (0 as control and 10 ds m-2 NaCl solution) in Isl...

[ 6 ] - بررسی تاثیر عصاره الکلی آفتابگردان( Helianthus annuus ) بر جوانه زنی، رشد رویشی و فعالیتهای انزیمی یولاف وحشی ( Avena ludoviciana)

In order to evaluate the allelopatic potential of sunflower alcoholic extract against winter wild oat (Avena ludoviciana) at germiantion and vegetative growth stage two expriments were coducted in Islamic Azad University, Shoushtar branch at 2012. Both expriments were laid out according to Completely Randomized Design with five replications and treatments were various concentration of sunflower...

[ 7 ] - بررسی تحمل به تنش و مقایسه عملکرد دانه ژنوتیپ های نخود (Cicer ariegtinum) در شرایط تنش شوری

تنش شوری یک عامل غیر­زنده مهم محدود کننده تولید گیاهان زراعی است. این پژوهش به­صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 15 ژنوتیپ نخود (Cicer ariegtinum) و سه سطح شوری آب آبیاری 3/1،0/7 و 6/2 دسی زیمنس بر متر در سه تکرار در سال 1393 در دانشگاه دانکوک کره جنوبی انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد ژنوتیپ­های MCC873، MCC870 و MCC776 دارای بیش­ترین شاخص تحمل تنش در سطح شوری 6/2 دسی زیمن...

[ 8 ] - اثر تنش خشکی پایان فصل بر فتوسنتز، عملکرد دانه و بنیه بذر پنج رقم سویا

به منظور بررسی اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه و بنیه بذر پنج رقم سویا، این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در منطقه صفی‌آباد دزفول در سال 1391 انجام شد. فاکتورها شامل تنش خشکی (50، 100 و 150 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر) و پنج رقم سویا بودند. نتایج نشان دادند که در شرایط تنش خشکی شدید شاخص تحمل خشکی ارقام ویلیامز، چارلستون، سحر، هامیلتون و صفی‌آباد به...

[ 9 ] - بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره اندام هوایی شاهدانه (Cannabis sativa L.) بر جوانه زنی و رشد رویشی سه گونه علف هرز

این تحقیق با هدف بررسی اثر آللوپاتیک عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) بر جوانه‌زنی و رشد علفهای هرز سلمه تره، تاج‌خروس و یولاف‌وحشی بصورت آزمایشگاهی و گلخانه‌ای در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل عصاره‌ اندام هوایی گیاه شاهدانه در 6 غلظت 1/0، 25/0، 5/0، 1، 5 /2، 5 درصد و آب مقطر (شاهد) بود. غلظتهای مختلف عصاره گیاه شاهدانه کاهش معنی‌داری...

[ 11 ] - بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره جو زراعی بر جوانه زنی، رشد رویشی و فعالیت برخی آنزیم های حیاتی گیاهچه سوروف ) )Echinocloa colonu

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره اندامهای هوایی جو بر رشد گیاهچه سوروف در مراحل جوانه زنی و رشد رویشی در دانشگاهآزاد اسلامی واحد شوشتر در دو آزمایش جداگانه انجام شد. هر دو آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. تیمارهایآزمایش شامل عصاره های 25،50 و 75 درصد جو و شاهد )آب مقطر( بود. نتایج آزمایش جوانه زنی نشان داد که افزایش غلظت عصاره جو، غلظتمالون دی آلدهید بافت...

[ 12 ] - بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی جو بر جوانه زنی و تخریب غشا سلولی گیاهچه های یولاف وحشی و چچم

این تحقیق  جهت بررسی تاثیر دگر آسیبی عصاره آبی  بقایای گیاهی جو(با غلظت 0،4، 8 و 12 درصد) بر جوانه زنی و میزان نشت پذیری غشا سلولی چچم((Loliummultifو یولاف وحشی(Avenaludoviciana) به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان دادند که افزایش غلظت عصاره آبی جو سبب کاهش طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه در چچم و یولاف وحشی شد. افزایش غلظت عصاره آبی جو همچنین سبب افز...

[ 13 ] - اثر محلول پاشی عصاره گلرنگ بر فعالیت گوایکول پراکسیداز و نشت پذیری غشا سلولی ماشک گل خوشه ای

این پژوهش  جهت بررسی تاثیر دگر آسیبی محلول پاشی عصاره آبی  بقایای گیاهی گلرنگ (Carthamus tintorius ) با غلظت 0،5، 10 و 15 درصد  بر رشد گیاهچه و میزان نشت پذیری غشا سلولی برگ ماشک گل خوشه ای ( (Vicia villosa در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت عصاره آبی گلرنگ سبب کاهش وزن خشک اندام هوایی و فعالیت آنزیم گوایکول پراکسیداز در برگ ماشک گل خوشه ای شد. افزایش...

[ 14 ] - بررسی تاثیر عصاره الکلی اکالیپتوس ( Eucalyptus camaldulesis ) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، فعالیت آنزیم ساکاروز سنتتاز و تخریب غشاهای سلولی گیاهچه توق( Xantium strumarium)

به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی عصاره متانولی اکالیپتوس بر رشد گیاهچه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و ساکاروز سنتتاز گیاهچه توق آزمایش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در سال 1391 انجام شد. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار و 6 تیمار شامل غلظت های عصاره متانولی برگ اکالیپتوس ( 4، 8، 12، 16و 20 گرم بر لیتر) انجام شد. در تیمار شاهد محلول پاشی انجام نشد. نتایج نشان داد افزایش غلظ...

[ 15 ] - بررسی اثر تراکم بوته، تلقیح بذر با باکتری و روش‌های مختلف کوددهی نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill)

به‌منظور بررسی اثر سیستم‌های مختلف تغذیه نیتروژن اعم از شیمیایی، آلی و زیستی و هم‌چنین تراکم‌های مختلف بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 18 تیمار و 4 تکرار در سال زراعی 1393-1392 در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر به انجام رسید. در کرت‌های اصلی، تیمارهای مختلف نیتروژن شامل N1 پخش یکن...

[ 16 ] - اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه، عملکرد اسانس و قدرت مهارکنندگی رادیکال‌های آزاد اکسیژن در اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.)

به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و اسانس، ویژگی آنتی‌اکسیدانی اسانس و میزان تجمع اسمولیت‌های سازگار در برگ دو اکوتیپ سیاهدانه (Nigella sativa L.)، این تحقیق در سال زراعی 96-1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر انجام شد. آزمایش به‌صورت کرت‌های یک‌بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. چهار سطح آبیاری براساس 90، 80، 70 و 60 درصد ظرفیت زراعی...

[ 17 ] - تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و پایداری غشاء انیسون (Pimpinella anisum) و رازیانه (Foeniculum vulgare)

The present study was conducted to evaluate the impact of drought and salinity stresses on germination, seedling growth and cell membrane stability of anise (Pimpinella anisum) and fennel (Foeniculum vulgare) in two separate experiments, using a completely randomized design with three replications in Islamic Azad University, Shoushtar Branch in 2013. Drought stress was applied by PEG 6000 and i...

[ 18 ] - واکنش جوانه‌زنی بذر سویا رقم ویلیامز به عصاره آبی توق (Xanthium spp) و سلمه‌تره (Chenopodium album)

DOR: 98.1000/2383-1251.1397.5.137.9.1.1608.41 Extended abstract Introduction: Interference caused through weeds’ and crops’ competition for environmental resources and allelopathy brings about damage in crop species. Allelopathy is defined as a direct or indirect inhibiting or provoking effect of a plant on other plants through the production of chemical compounds introduced into the envi...

[ 19 ] - بررسی واکنش فیزیولوژیکی ارقام کلزا به تنش شوری در مرحله جوانه ‏زنی و استقرار گیاه

شوری یکی از عوامل محدودکننده رشد و تولید عملکرد گیاهان است. این پژوهش به‌منظور تأثیر تنش شوری بر جوانه ‏زنی، واکنش فیزیولوژیکی ارقام کلزا به تنش شوری در مرحله جوانه‏زنی و استقرار گیاه در دو آزمایش انجام شد. در دو آزمایش جداگانه، فاکتور اول چهار رقم کلزا شامل ارقام هایولا 320، هایولا 401، هایولا 330 و ساری گل و فاکتور دوم شامل سطح شوری (محلول صفر، 30، 60 و 90 میلی مولار نمک (کلرید سدیم) بود. تنش...