وحید بیاتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی‌شاپور، اهواز

[ 1 ] - معرفی بهترین روش برای کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

کبد یکی از مهم ترین اندام های بدن مهره داران بوده که نقش مهمی در سم زدایی دارد. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی تاثیر نوع هضم آنزیمی، میزان درصد سرم جنین گاوی و دمای انکوباتور در کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) بود. برای انجام کار، از 5 عدد ماهی هامور معمولی استفاده شد. ابتدا بدن ماهی توسط الکل اتانول 70% ضدعفونی و پس از جدا کردن بافت کبد، توسط قیچی به قطعات ریز ت...

[ 2 ] - بررسی مقایسه‌ای سطح پایه آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در مدل طبیعی (استفاده از جاندار) و مدل آزمایشگاهی (کشت سلول)

در این مطالعه، میزان فعالیت آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمهای کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در دو مدل آزمایشگاهی (استفاده از کشت سلول) و مدل طبیعی (استفاده از جاندار) و در گروه‌های وزنی 100، 500 و 900 گرمی با یکدیگر مقایسه شدند. در بخش نخست این مطالعه به منظور انجام روش کشت سلولی از 5 قطعه ماهی هامور معمولی استفاده شد. ابتدا بدن ماهی ضدعفونی شده و پس از جدا کردن بافت کبد، بافت‌ها توسط آنزیم کلاژناز تیپ ...

[ 3 ] - تاثیرات عصاره آبی دارچین بر شاخص توده‌ی بدنی، وزن اندام‌ها و شاخص‌های بیوشیمیای موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار تحت رژیم غذایی پرچرب

زمینه و هدف: استفاده از مکمل­های گیاهی جهت پیشگیری از چاقی نسبت به دارو­های شیمیایی ارزان تر و کم خطر­تر هستند. با توجه به اثر کاهنده­ی چربی دارچین، در این تحقیق اثر دو دوز متفاوت عصاره آبی دارچین بر میزان وزن و شاخص­های بیوشیمیایی مرتبط با سندرم متابولیک در موش­های صحرایی نر تحت رژیم غذایی پرچرب بررسی گردید. روش بررسی: 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در ...

[ 4 ] - واریاسیون نادر در موقعیت طناب داخلی شبکۀ بازویی: گزارش یک مورد

تا به­ حال واریاسیون­های متعددی در مورد روند تشکیل شبکۀ بازویی گزارش شده که تمام آنها از نظر بالینی اهمیت دارند. در گزارش حاضر، یک واریاسیون نادر در مورد موقیعت طناب داخلی شبکۀ بازویی و شاخه­های آن گزارش می­شود. در حین تشریح برای اهداف آموزشی در دانشکدۀ پزشکی، یک واریاسیون نادر در شبکۀ بازویی در حفرۀ آگزیلای سمت راست مشاهده شد. پس از بررسی بیشتر مشخص گردید که دو طناب داخلی و خارجی در سمت خارج ش...

[ 5 ] - Ameliorating effect of encapsulated hepatocyte-like cells derived from umbilical cord in high mannuronic alginate scaffolds on acute liver failure in rats

Objective(s): In this study, effects of encapsulated umbilical cord stem cells (UCSCs)-derived hepatocyte-like cells (HLCs) in high mannuronic alginate scaffolds was investigated on CCl4-induced acute liver failure (ALF) in rats. Material and Methods: UCSCs were encapsulated in high mannuronic alginate scaffolds. Then the UCSCs differentiated into HLCs for treatment of CCl4-induced ALF in rats....

[ 6 ] - Enhancement of radio-sensitivity of colorectal cancer cells by gold nanoparticles at 18 MV energy

Objective(s): Taking advantage of high atomic number of gold nanoparticles (GNPs) in radiation dose absorbing, many in vitro and in vivo studies have been carried out on using them as radio-sensitizer. In spite of noticeable dose enhancement by GNPs at keV energies, using this energy range for radiotherapy of deep-seated tumors is outdated. The aim of the present work was to examine the effect ...