سید یوسف پیغمبری

[ 1 ] - مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kamensky 1901) صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره

در این مطالعه تاثیر روش صید به دو روش صید گوشگیر و پره روی برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 8 قطعه مولد نر ماهی سفید از هر یک از تورهای پره و گوشگیر تهیه و با فشار آرام به ناحیه شکمی اسپرم آنها جمع آوری و نمونه های اسپرم در کنار یخ برای انجام آزمایشات اسپرم شناختی به آزمایشگاه انتقال یافت. برای اندازه گیری حجم اسپرم از سرنگ انسولین مدرج و برای انداز...

[ 2 ] - مقایسه عصاره برگ زیتون و آنتی اکسیدان BHT بر زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط نگهداری سرد

هدف از این پژوهش مقایسه اثر عصاره برگ زیتون و آنتی اکسیدان سنتزی بوتیله هیدروکسی تولوئن (BHT) در غلظت 1٪ بر افزایش ماندگاری فیله ماهی قزل¬آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) نمک سود شده سبک و بسته¬بندی شده در دمای 1 4 درجه سانتی¬گراد بود که شاخص¬های پراکسید (PV)، اسیدهای چرب آزاد (FFA)، تیوباربیتوریک اسید (TBA)، رطوبت، pH و ارزیابی¬های حسی فیله¬های ماهی قزل آلای¬رنگین¬کمان در زمان¬های صفر، 3،...

[ 3 ] - بررسی وضعیت استحصال خاویار در صیدگاه‌های جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان)

هدف از این مطالعه بررسی وضعیت استحصال خاویار در صیدگاه‌های جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان) می‌باشد. بدین منظور به مدت 5 سال در طول سال‌های 88-1384، از داده‌های حاصل از صید تورهای گوشگیر ثابت در صیدگاه‌های ماهیان خاویاری، داده‌های حاصل از صید این ماهی‌ها با تور پره و همچنین کشفیات یگان حفاظت استفاده گردید. در پایان تعداد 1361 عدد ماهی خاویاری مولد ماده (دارای خاویار) صید گردید که شامل 788 عدد ...

[ 4 ] - بررسی و تحلیل وضعیت تنوع گونه ای سه ماهی کپور، کلمه و سفید استان گلستان طی سال های بهره برداری 1387-1384

مطالعه حاضر باهدف بررسی و تحلیل وضعیت صید پره ماهیان استخوانی استان گلستان در یک دوره سه ساله طی سال­های 87-1384 با بررسی آماری داده­ های موجود در تعاونی­ های صیادی و اداره کل شیلات استان صورت گرفته است.نتایج حاکی از آن است که طی این مدت اختلاف معنی ­دار آماری در سطح 0/05 بین تراکم و گونه ماهیان استخوان...

[ 5 ] - Length frequency, length-weight relationship and catch per unit of effort (CPUE) of Longtail tuna (Thunnus tonggol) and Yellowfin tuna (Thunnus albacares) caught by purse seine in Oman Sea

Length frequency, length-weight relationship and catch per unit of effort (CPUE) for longtail tuna and yellowfin tuna in purse seine fishing were studied in Oman Sea between July and August 2015. Length range and mean of longtail tuna were obtained 56-98 and 74.13±0.41 cm, respectively. Length range and mean of yellowfin tuna were obtained 51-128 and 74.62±0.46 cm, respectively. The length-weig...

[ 6 ] - The effect of environmental conditions on catches in CPUE in Beach sine tours in Miankaleh region of Golestan province

The bony fish of the Caspian Sea are among the most important and most valuable fish in this sea, which unfortunately their reserves have been declining for many reasons in recent years. In this research, environmental factors were investigated on catching important bones such as white rutilus kutum (Kamensky, 1901), golden multitude of Chelon auratus (Risso, 1810) and Alosa saposchnikowii (Gri...

[ 7 ] - Investigation of fishing changes and growth pattern of Acipenser persicus Borodin, 1897 in a ten-year period (2011-2020) in fishing grounds of Golestan province

This study aimed to investigate the changes and growth pattern of Persian sturgeon fishing in fishing regions of Golestan and biological characteristics of this species over a period of 10 years. The highest amount of Persian sturgeon fishing was in 2012, when a total of 143 pieces of this species were caught from five fishing grounds in Golestan province, and the lowest amount was caught in 13...