نوید مستوفی

استاد، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی

[ 1 ] - بهره گیری از نوسانات فشار در رصد هیدرودینامیک بسترهای سیال

پیچیدگی هیدرودینامیک بستر های سیال و فقدان روشی که به صورت برخط و همزمان بستر را رصد کند به عنوان مانعی بر کنترل بهتر این گونه بسترها مورد توجه بسیاری از محققین می‌باشد. به طور کلی هیدرودینامیک بسترهای سیال با نوسان در سرعت هوای ورودی و تغییر مشخصات فیزیکی ذرات تغییر می‌کند. با تغییر هیدرودینامیک پارمترهای فیزیکی قابل اندازه گیری مانند فشار مطلق بستر نیز تغییر می‌کند. از این رو نوسانات فشار بست...

[ 2 ] - بررسی تصفیۀ فاضلاب در بیوراکتور غشایی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

بیوراکتور غشایی یکی از فناوری‌های پیشرفتۀ مورد توجه برای تصفیۀ فاضلاب و بازیافت آب است که با ترکیب فرایند تصفیۀ بیولوژیکی لجن فعال و فیلتراسیون غشایی صورت می‌گیرد. بیوراکتور غشایی در مقایسه با فرایندهای متداول تصفیۀ فاضلاب دارای مزایایی از ‌جمله بازدهی بالای تصفیه است و به فضای کمتری نیاز دارد. از مهم‌ترین مشکلاتی که فرایندهای غشایی با آن مواجه‌اند، گرفتگی غشاست که کارایی فرایند را کاهش و هزینه...

[ 3 ] - Hydrodynamics of a Gas-Solid Fluidized Bed at Elevated Temperatures Using the Radioactive Particle Tracking Technique

Effect of temperature on hydrodynamics of bubbling gas-solid fluidized beds was investigated.  Experiments were carried out in the range of 25-600 ºC and different superficial gas velocities in the range of 0.17-0.78 m/s with sand particles. Time-position trajectory of particles was obtained by radioactive particle tracking technique. These data were used for determination of mean velocitie...

[ 4 ] - Effect of Bed Diameter on the Hydrodynamics of Gas-Solid Fluidized Beds

Effect of scale on the hydrodynamics of gas-solid fluidized beds was investigated in two fluidized beds of 152 mm and 78 mm in diameter.  Air at room temperature was used as the fluidizing gas in the bed of sand particles. The Radioactive Particle Tracking (RPT) technique was employed to obtain the instantaneous positions of the particles at every 20 ms of the experiments. These data were u...

[ 5 ] - Bioleaching and Kinetic Investigation of WPCBs by A. Ferrooxidans, A. Thiooxidans and their Mixtures

Bioleaching was used to mobilize Cu, Zn and Ni from waste printed circuit boards (WPCBs) and eliminate hazardous metal species from these wastes. Pulp density (PD) and medium culture are two effective factors which have been optimized in this paper. The bacteria Acidithiobacillus ferrooxidans (A. ferrooxidans) and Acidithiobacillus thiooxidans (A. thiooxidans) and their mixture were grown and a...

[ 6 ] - CFD-DEM Investigation on van der Waals Force in Gas-Solid Bubbling Fluidized Beds

Effect of interparticle force on the hydrodynamics of gas-solid fluidized beds was investigated using the combined method of computational fluid dynamics and discrete element method (CFD-DEM). The cohesive force between particles was considered to follow the van der Waals equation form. The model was validated by experimental results from literature in terms of bed voidage distribution and Eule...

[ 7 ] - Online Detection of Hydrodynamic Changes in Fluidized Bed using Cross Average Diagonal Line

Online detection of hydrodynamics of gas-solid fluidized bed was characterized using pressure fluctuations by cross recurrence plot (CRP) and cross recurrence quantification analysis (CRQA). Experiments were conducted in a lab scale fluidized bed of various particle sizes 150 μm, 280 μm and 490 μm at different gas velocities. Firstly, pattern changes of cross recurrence plot were discussed and ...

[ 8 ] - Segregation Behaviour of Particles in Gas Solid Fluidized Beds at Elevated Pressure

A comprehensive mathematical model based on the discrete particle model and computational fluid dynamics was utilized to investigate mixing and segregation of particles in fluidized beds at high pressure. To quantify the extent of mixing in the bed, the Lacey mixing index was used. Simulations were carried out with different mass fractions of small particles at various pressures ranging from 1 ...

[ 9 ] - Determination of Cluster Hydrodynamics in Bubbling Fluidized Beds by the EMMS Approach

The local solid flow structure of gas-solid bubbling fluidized bed was investigated to identify and characterize the particle clusters. Extensive mathematical calculations were carried out using the energy-minimization multi-scale (EMMS) approach for evaluating cluster properties including the velocity, the size and the void fraction of clusters in the dense phase of the bed. The results showed...

[ 10 ] - Kinetics of chemical leaching of chalcocite from low-grade copper ore: size-distribution behavior

Kinetics of the chemical leaching of chalcocite from a low-grade copper ore in a ferric sulfate medium was investigated using the constrained least square optimization technique. The experiments were carried out for different particle sizes in both the reactor and column at constant Eh, pH, and temperature. The leaching rate increased with increase in the temperature. About 50% of the Cu recove...

[ 11 ] - مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا

در این مقاله راکتور متناوب هیدروژناسیون روغن سویا مدلسازی شده است. راکتور فوق از یک مخزن بزرگ همزن دار دو جداره تشکیل شده که برای مدلسازی آن باید مدل هیدرودینامیکی با مدل سینتیک واکنشهای شیمیایی اصلی بطور همرمان مورد بررسی قرار گیرد. اطلاعات سینتیکی مورد نیاز برای حل سیستم معادلات جرم و انرژی راکتور از روی داده های تجربی موجود در منابع علمی استخراج گردیده است نتایج مدل بسط یافته شده با داده ها...

[ 12 ] - بررسی میزان دقت معادله های حالت گازها

در این مقاله میران دقت 10 معادله حرکت به کمک داده های تجربی تعیین شده است داده های تجربی 10 گاز در حالت بخار اشباع و گاز داغ با نتایج حاصل از هر معادله مقایسه شده و نواحیی که دارای خطای کمتر از 5% و(1%) بیشتر از 5%-(و1%) بوده اند تعیین شده است . (خطا بر حسب حجم مولی محاسبه شده) در بیشتر موارد مرز بین این دو ناحیه به وسیله رابطه P=aT بیان شده است که در آن a و nثابتهایی هستند که بستگی به گاز ...

[ 13 ] - بررسی تغییرات هیدرودینامیک بسترسیال با مقایسه جاذب سیگنال‌های ارتعاشی بستر به روش آماری دیکس

راکتورهای بستر سیال در صنعت نفت از اهمیت بسیاری برخوردارند. پایش دائمی هیدرودینامیک این بسترها به جهت شناخت عوامل ایجادکننده‌ کلوخه و خرد‌شدن ذرات بسیار پراهمیت است. در این تحقیق از روش غیر تداخلی ارتعاشات به منظور تعیین پارامترهای هیدرودینامیکی بستر سیال استفاده شده است. همچنین ارزیابی سری زمانی سیگنال‌های ارتعاشی بستر در حوزه‌ فضای حالت صورت گرفته است. آزمایش‌ها در یک بستر سیال آزمایشگاهی با ...

[ 14 ] - تعیین مشخصه‌های هیدرودینامیکی بسترهای سیال سه‌فازی به کمک پایش نوسان‌های ارتعاش

پایش نوسان‌های ارتعاش بستر سیال سه‌فازی گاز ـ مایع ـ جامد، به عنوان روشی نوین در تعیین مشخصه‌های هیدرودینامیکی این گونه سامانه‌ها مورد ارزیابی و آزمایش قرار گرفت. بستر سیال سه‌فازی مورد مطالعه، حاوی هوا، آب و شن به عنوان سه فاز عملیاتی بود که آب به‌ صورت فاز پیوسته و هوا و ذرات شن به‌ صورت فاز های گسسته اول و دوم در نظر گرفته شد. این نوع از بسترهای سیال که آب و هوا به‌ صور...

[ 15 ] - هیدرودینامیک و انتقال اکسیژن در راکتورهای ستونی حبابی با تأثیر آلاینده‌های نفتی و ماده فعال سطحی

هدف از این پژوهش بررسی اثر آلاینده‌های نفتی و مواد فعال سطحی بر پارامترهای هیدرودینامیک و انتقال اکسیژن به عنوان پارامترهای کلیدی در فرآیندهای تصفیه زیستی هوازی آب‌های آلوده با روغن و نفت خام می‌باشد. نگهداشت کلی گاز (εg)، توزیع اندازه حباب و ضریب حجمی انتقال اکسیژن (kLa) برای آلاینده‌های نفتی شامل برش‌های نفتی 13...