مریم کریمی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

[ 1 ] - رابطه هویت اجتماعی با کیفیت روابط والد فرزندی در بین دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان: بررسی مقایسه ای نقش پدران و مادران

روابط والد فرزندی بر جنبه‌های مختلف تحول نوجوان تأثیرگذار است و هویت اجتماعی یکی از ابعاد هویت است که در زندگی فرد و جامعه تأثیر دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هویت اجتماعی با کیفیت روابط والد فرزندی در بین دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان و تعیین تفاوت میان رابطه مادر-فرزند و پدر-فرزند به‌عنوان یک پیش‌بینی کننده‌ی مهم هویت اجتماعی بود. به این منظور تعداد 319 نفر از نوجوانان دختر دوره دو...

[ 2 ] - Investigating the Relationship between the Quality of Parent-Child Interaction and Critical Thinking disposition with Mental Health Components among Adolescent Girls

The purpose of this study was to investigate the relationship between the quality of parent-child interaction and critical thinking disposition with mental health components among adolescent girls.For this purpose, 319 girls from second grade of high school students in Yazd city were selected randomly in a multi-stage cluster sampling method. The instruments used in the research included the Pa...

[ 3 ] - The Relationship between Mother-Child Interaction and Mental Health of Adolescent Girls: The Mediating Role of Religious Identity

Introduction: Mental health of adolescent girls as future mothers is of great importance. The purpose of this study was to investigate the mediating role of religious identity in the relationship between mother-child interaction and mental health of adolescent girls in Yazd, Iran. Method: This study was conducted on 319 female students, studying at the tenth to twelfth grades of high schools i...

[ 4 ] - The Effectiveness of Life Review Therapy on Decrease of Depression Symptoms in Elderly Women

Objectives: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of life review therapy on depression reduction of elder women of Yazd. Methods & Materials: Method of the research was semi-experimental design by pre-post test with a control group. Research population consisted of the elder women who were nursing home residents in Yazd. The Fateme_Alzahra nursing home of Taft was ra...