یاسان‌اله پوراشرف

استادیار دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

[ 1 ] - بررسی میزان تأثیر محیط چند‌رسانه ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس بر میزان یادگیری دانشجویان

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر محیط چند‌رسانه‌ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس و مبادله ارزهای خارجی (فارکس) در مقایسه با روش رایج (سخنرانی، جزوه و ارایه پاورپوینت) بر میزان یادگیری دانشجویان دانشگاه ایلام، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌های کارشناسی رشته‌های مدیریت بازرگانی، اقتصاد و حسابداری دانشگاه ایلام بوده‌ و 184 نفر از آنها به صورت تصادفی به عنوان نمونه...

[ 2 ] - بررسی ارتباط بین فرهنگ فروش با ارزش ادراک شده مشتری

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین فرهنگ فروش با ارزش ادراک شده مشتری در بانک‌های شهرستان پل­دختر صورت گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده­ها، توصیفی وپیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه مشتریان و کارکنان کلیه بانک­ها و مؤسسات مالی پل­دختر است که برای کارکنان141 نفر و برای مشتریان نامحدود می­باشد. جامعه کارکنان، به طور کامل مورد بررسی قرار ...

[ 3 ] - بررسی ارتباط بین فرهنگ فروش با ارزش ادراک‎شده و عملکرد مشتری (مطالعۀ موردی: کارکنان و مشتریان بانک‌ها و مؤسسه‎های مالی شهرستان پل‎دختر)

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی ارتباط بین فرهنگ فروش با ارزش درک‎شده و عملکرد مشتریان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر شیوۀ گردآوری داده­ها، توصیفی و پیمایشی از نوع همبستگی شمرده می­شود. جامعۀ آماری آن، کلیۀ مشتریان (نامحدود) و کارکنان بانک­ها و مؤسسه‎های مالی شهرستان پل‎دختر (141 نفر) در نظر گرفته شده است. برای جامعۀ کارکنان، از نمونه­گیری تمام­شماری استفاده شد و به‎کمک فرمول ک...

[ 4 ] - تاثیر محیط های خدماتی بر هیجان مشتری وخروجی های خدمات

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر محیط­های خدماتی بر هیجان مشتری و خروجی­های خدمات می­پردازد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر محیط­های فیزیکی و اجتماعی خدماتی بر هیجان، رضایت و تمایلات رفتاری مشتریان و در نهایت خروجی خدمات است که در آن محیط فیزیکی، دو بعد عوامل طراحی و عوامل محیطی را دربردارد و محیط اجتماعی از دو بعد هیجان بروزیافتۀ کارکنان و جو خدماتی مشتری تشکیل شده است. جامعۀ آماری این پژوهش مشتریان ...

[ 5 ] - بررسی ارتباط بین ارزش ادراک شده مشتری با عملکرد مشتری

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین ارزش ادراک شده مشتری با عملکرد مشتری در بین مشتریان بانک­های شهرستان پلدختر صورت گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده­ها، توصیفی و پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه مشتریان کلیه بانک­ها و مؤسسات مالی پلدختر است که تعدادشان نامحدود می­باشد. با استفاده ازفرمول کوکران 384 نفر از مشتریان بانک­ها به صورت تصادف...

[ 6 ] - شناسایی مؤلفه‌های مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران با رویکرد داده‌بنیاد

این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه‌هایمرجعیت علمی در آموزش عالی ایران انجام شده است. روش: روش تحقیق به لحاظ هدف، کابردی و از نظر گردآوری داده‌ها، کیفی است که به طور خاص از راهبرد نظریۀ برخاسته از داده‌ها استفاده شده است. جامعۀ آماری شامل تمامی خبرگان و متخصصان حوزۀ منابع انسانی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی، تعداد 15 نفر انتخاب و مصاحبه‌های عمیق با آنها انجام و تا حد امکان موضوع ات...

[ 7 ] - Affecting Factors of Consumers’ Intent to Buy in the Food Industry by Emphasizing Brand Experience (Case Study: Mashhad TABAROK Company)

The recognition and understanding of brand experience by consumers is critical to develop goods and services marketing strategies, since they can be used to predict consumer behaviour. The aim of the present study is to investigate the antecedents and consequences of brand experience in the food industry. Information on 400 customers of the Mashhad Tabarok Company was collected by a questionnai...

[ 8 ] - بررسی رابطه بین برند و مصرف ‌کننده (مورد مطالعه لوازم خانگی برقی)

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین برند و مصرف ‎کننده است. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‏ها تحقیقی پیمایشی - توصیفی است. جامعه آماری را کلیه مصرف‎ کنندگان لوازم خانگی برقی در شهر مشهد تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، متناسب با حجم جامعه، تعداد 420 پرسشنامه در فروشگاه ‏های لوازم برقی در سطح شهر مشهد توزیع و در نهایت 375 پرسشنامه قابل استفاده ...

[ 9 ] - بررسی الگوی مصرف آب خانگی با رویکرد بخش‌بندی مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان آب خانگی شهرستان ایلام)

شناسایی الگوی مصرف آب خانگی در میان شهروندان شهر ایلام با رویکرد بخش‌بندی مصرف‌کنندگان بر اساس ویژگی‌های جمعیت شناختی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. الگوی مصرف آب با رویکردی نگرشی رفتاری بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل تعدادی از مصرف‌کنندگان آب خانگی شهر ایلام بود. از این جامعه نمونه‌ای با حجم 313 نفر به‌روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای برای پاسخ به پرسشنام...

[ 10 ] - بررسی میزان تأثیر محیط چند‌رسانه ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس بر میزان یادگیری دانشجویان

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر محیط چند‌رسانه‌ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس و مبادله ارزهای خارجی (فارکس) در مقایسه با روش رایج (سخنرانی، جزوه و ارایه پاورپوینت) بر میزان یادگیری دانشجویان دانشگاه ایلام، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌های کارشناسی رشته‌های مدیریت بازرگانی، اقتصاد و حسابداری دانشگاه ایلام بوده‌ و 184 نفر از آنها به صورت تصادفی به عنوان نمونه...