محمد تابان

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ایلام

[ 1 ] - شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان دانشگاه ایلام در خصوص ارتقای شغلی با کاربست روش کیو (Q)

پژوهش حاضر با هدف تعیین الگوهای ذهنی کارکنان دانشگاه ایلام در خصوص ارتقای شغلی انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت اکتشافی و از حیث گردآوری داده‌ها، توصیفی ـ پیمایشی است که با استفاده از روش کیو (کیفی- کمی) الگوهای ذهنی مختلف کارکنان نسبت به ارتقا شغلی احصاء شد. از بین کارکنانی که موقعیت-مناسب‌تری برای ارتقا شغلی نسبت به سایر کارکنان داشتند به شیوه نمونه‌گیری گلوله برفی و با اس...

[ 2 ] - بررسی تاثیر بیگانگی از کار کارکنان بر بروز رفتارهای ضد شهروندی تیمی

یکی از معضلات سازمانهای امروزی وجود رفتارهایی همچـون کـم کـاری، پرخاشـگری، قلدری، لجبازی، ارعاب، وکینه توزی است که در قالب رفتارهای ضد شهروند تیمی یاد می شوند.  این رفتارها هم بر عملکرد سازمان‌ها و هم بـر روابط بین شخصی و روحیه همکاری کارکنان تأثیر می‎گذارند هدف اصلی این پژوهش شناخت تاثیر بیگانگی از کار بر بروز رفتارهای ضد شهروند تیمی می باشد که می تواند راهنمای عمل مدیران منابع انسانی برای واگ...

[ 3 ] - الگوی تملک شغلی مدیران

سهیم‌کردن کارکنان در نتایج سازمان، موجب حس مالکیت اقتصادی و سپس مالکیت روانی افراد می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی تملک شغلی مدیران است. روش تحقیق به‌صورت کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است. جامعۀآماری پژوهش حاضر مدیران دانشگاه ایلام است. نمونه‌گیری، به روش نظری و با استفاده از روش گلولۀ برفی انجام ‌شده که بر مبنای آن 20 مصاحبه با مدیران صورت گرفته است. حاصل این مصاحبه‌ها، مجم...

[ 4 ] - شناسایی مؤلفه‌های مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران با رویکرد داده‌بنیاد

این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه‌هایمرجعیت علمی در آموزش عالی ایران انجام شده است. روش: روش تحقیق به لحاظ هدف، کابردی و از نظر گردآوری داده‌ها، کیفی است که به طور خاص از راهبرد نظریۀ برخاسته از داده‌ها استفاده شده است. جامعۀ آماری شامل تمامی خبرگان و متخصصان حوزۀ منابع انسانی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی، تعداد 15 نفر انتخاب و مصاحبه‌های عمیق با آنها انجام و تا حد امکان موضوع ات...

[ 5 ] - ارائه و آزمون الگوی تبیین‌کننده خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان رشته‌های علوم انسانی در فضا و محیط پژوهش‌محور: مورد مطالعه، دانشگاه‌های غرب کشور

محیط پژوهش‌‌محور در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، نقش مهمی در تحقق اهداف پژوهشی آموزش عالی ایفا می‌کند؛ به‌نحوی که می‌توان انتظار داشت، در صورت بالا بودن کیفیت آن، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ضمن تعامل مؤثر با استاد راهنما، احساس کارآمدی بالایی نیز در پژوهش داشته باشند. هدف اصلی مقاله حاضر، ارائه و آزمون الگوی تبیین‌کنندة خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های علوم انسانی در محی...

[ 6 ] - طراحی و تبیین الگوی مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران براساس زندگی نامه اندیشمندان کشور با رویکرد تحلیل مضمون

هدف از پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل فرایندی مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران بوده است. در این پژوهش از روش آمیخته اکشتافی (کیفی ـ کمی) از نوع کاربردی، به روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، 10 نفر از افراد دارای شرایط مرجعیت درگذشته علمی ایران بوده است که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند انجام‌شده است و در مرحله دوم اساتید و صاحب‌نظران آموزش ع...

[ 7 ] - نظام‌سازی اسلامی در حوزه اجتماعی از منظر علم مدیریت و فقه اسلامی

هدف از این پژوهش بررسی و تبیین ابعاد نظام سازی اسلامی در حوزه اجتماعی می‌باشد. روش این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی از نظر ماهیت کیفی است که به‌طور خاص از تحلیل مضموم و گروه کانونی استفاده‌شده است. ابزار گردآوری داده‌ها بررسی متن آیات و تفاسیر از قرآن کریم بوده و در بخش گروه کانونی از نظر 8 نفر از اساتید صاحب‌نظر در رشته‌های مدیریت و فقه اسلامی، استفاده گردیده است. یافته‌ها: در بخش تحلیل مضمونی با...

[ 8 ] - بررسی رابطۀ بین تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان مورد مطالعه: (کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه دولتی استان ایلام)

هدف: هدف این تحقیق «بررسی رابطۀ بین تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه دولتی استان ایلام» است. روش: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی - مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعۀ آماری تمامی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه دولتی استان ایلام (200 نفر) بودند که با استفاده از جدول مورگان، 127 نفر برای نمونۀ مورد نظر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه بود که پایایی آن با استفاده از ...

[ 9 ] - ارائه مدلی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی (پس از اجرا) با رویکرد حکمرانی شبکه (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)

زمینه:ارزیابی اجرای خط‏مشی­ها با رویکرد حکمرانی شبکه‏ای نتیجه تعاملاتی است که در آن شهروندان آگاه و سازمان‏های اجتماعی برای انتقال اطلاعات مرتبط با اهداف اجتماعی جهت اتخاذ تصمیمات مطلوب به سازمان­های دولتی کمک می‌کنند، لذا ارائه مدل در این زمینه به قانون‏گذاران و مجریان در موردبایدهاونبایدهاکمک می‌کند. هدف:این پژوهش به‌منظور ارائه مدلی برای ارزیابی خط­مشی­های سازمانی با رویکرد حکمرانی شبکه­ای ...

[ 10 ] - فهم شکل‌گیری صمیمیت سازمانی با استفاده از روش داده‌بنیاد

صمیمیت در محل کار می­تواند، به‌عنوان یک رابطه یا تعامل و برقراری ارتباط از طریق اشتراک­گذاری خواسته­های کاری با دیگر کارکنان است. به این صورت که کارکنان به درک عمیق و حساسیت به درک مشکلات کاری دست پیدا می­کنند. این پژوهش با هدف فهم فرایند شکل­گیری صمیمیت سازمانی اجرا شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی‌بر نظریه­پردازی داده‌بنیاد است. ﺑـﺮای ﮔـﺮدآوری اﻃﻼﻋـﺎت از مصاحبه‌های ﻧﻴﻤﻪ‌ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ا...

[ 11 ] - طراحی الگوی مدیریت استعداد مبتنی بر نهج‌البلاغه

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی ‎تحلیل محتوا و با ماهیت اکتشافی و جهت‌گیری کاربردی انجام شده است و از جهت شیوه گردآوری داده‌ها از روش متن‌کاوی استفاده شده است. عمده‌ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، فیش‌برداری است. جامعه آماری در این پژوهش، شامل متون مرتبط با مدیریت استعداد در کل متن نهج‌البلاغه می‌باشد. پس از مطالعۀ نهجالبلاغه، مفاهیم حاصل از آن استخراج و به هر کدام یک کد اختصاص داده...