محمد جبلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

[ 1 ] - الگوی تملک شغلی مدیران

سهیم‌کردن کارکنان در نتایج سازمان، موجب حس مالکیت اقتصادی و سپس مالکیت روانی افراد می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی تملک شغلی مدیران است. روش تحقیق به‌صورت کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است. جامعۀآماری پژوهش حاضر مدیران دانشگاه ایلام است. نمونه‌گیری، به روش نظری و با استفاده از روش گلولۀ برفی انجام ‌شده که بر مبنای آن 20 مصاحبه با مدیران صورت گرفته است. حاصل این مصاحبه‌ها، مجم...

نویسندگان همکار