الگوی تملک شغلی مدیران

نویسندگان

  • اردشیر شیری استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
  • محمد تابان استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
  • محمد جبلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
چکیده مقاله:

سهیم‌کردن کارکنان در نتایج سازمان، موجب حس مالکیت اقتصادی و سپس مالکیت روانی افراد می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی تملک شغلی مدیران است. روش تحقیق به‌صورت کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است. جامعۀآماری پژوهش حاضر مدیران دانشگاه ایلام است. نمونه‌گیری، به روش نظری و با استفاده از روش گلولۀ برفی انجام ‌شده که بر مبنای آن 20 مصاحبه با مدیران صورت گرفته است. حاصل این مصاحبه‌ها، مجموعه‌های از مضامین اولیه بود که طی فرایند کدگذاری باز، گردآوری و از درون آنها مقوله‌هایی استخراج شد؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان مقوله‌ها و درادامه مرحله کدگذاری انتخابی نیز صورت گرفت. در این پژوهش شرایط علی تملک شغلی مدیران به عوامل درونی(جاه‌طلبی و احساس شایستگی) و عوامل بیرونی(تطمیع شخصی و رضایت شغلی) دسته‌بندی می‌شوند. عوامل مداخله‌گر شناسایی‌شده شامل: مشکلات اجتماعی و اقتصادی، مشکلات ساختاری سازمان‌ و معضلات فرهنگی  است. پیامدهای مثبت احساس تملک شغلی شامل افزایش موفقیت شغلی، احساس امنیت شغلی، تعهد کاری و پیامدهای منفی شامل: انحصار قدرت ، افزایش تنش در سازمان و کاهش فرصت رشد است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تدوین الگوی شایستگی‌های شغلی مدیران ورزشی (مطالعۀ موردی: مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها)

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین الگوی شایستگی مدیران ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش این پژوهش کاربردی بوده و به‌صورت آمیخته انجام‌ شده است. جامعۀ آماری پژوهش در بخش کیفی را افراد صاحب‌نظر در امور انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی کشور تشکیل دادند. نمونه‌گیری در بخش کیفی نیز به‌صورت ترکیبی از روش نمونه‌گیری نظری و گلوله برفی صورت گرفت. علاوه‌براین، در مرحلۀ تأیید الگو، جامعۀ آماری شامل کلی...

متن کامل

الگوی ساختاری قصد ترک خدمت و عملکرد شغلی مدیران براساس ذهن‌آگاهی: نقش میانجی فرسودگی هیجانی

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ساختاری قصد ترک خدمت و عملکرد شغلی مدیران براساس ذهن‌آگاهی با تأکید بر نقش میانجی فرسودگی هیجانی در میان مدیران دبیرستان‌های دورة دوم شهر اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی – همبستگی مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش مدیران دبیرستان‌های دورة دوم شهر اصفهان به تعداد 399 نفر بودند که براساس جدول کر...

متن کامل

الگوی اپیدمیولوژیک استرس‌های شغلی در مدیران گروه صنعتی خودرو سازی در ایران

چکیده مقدمه: مدیریت از مشاغل پراسترس است، با این‌حال به مساٌله استرس‌های شغلی در مدیران صنایع کمتر پرداخته شده است. هدف: تعیین الگوی اپیدمیولوژیک استرس‌های شغلی مدیران 70 شرکت گروه صنعتی سایپا است. سنجش استرس‌ با معیارهای مختلف و پرسشنامه‌های خود تکمیلی و نیز شرکت در جلسه‌های گروهی انجام شد. نتایج: میانگین سنی افراد مورد مطالعه(440 نفر) 6/43 سال)3/7(SD= و میانگین سابقه کار مدیریتی آنان 1/...

متن کامل

بررسی الگوی اپیدمیولوژیک استرس‌های شغلی در مدیران گروه صنعتی خودروسازی در ایران

Background & Objectives: Job stress is common among different groups of professionals. It might be regarded as a defensive reaction allowing the individuals to cope with negative inputs and risk factors. Because of the rise in the mass production of motor vehicles in Iran over the last 2 decades, many managers in the car industry describe their jobs as highly stressful. However, there have not ...

متن کامل

بررسی تأثیر میزان استرس شغلی بر رضایت شغلی مدیران مدارس

  چکیده: هدف اصلی این پژوهش تأثیر میزان استرس شغلی بر رضایت شغلی مدیران مدارس دولتی شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی ٨٨-٨٧ بوده است تحقیق به شیوة توصیفی (علی- مقایسه ای) انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران زن و مرد مدارس دولتی شامل مقاطع ابتدایی،راهنمایی و متوسطه شهرستان اسلامشهر به تعداد۱۹۶نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان جسی به تعداد١٢٣نفر به و به صورت نمونه گیری ت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 3

صفحات  137- 162

تاریخ انتشار 2016-12-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023