اردشیر شیری

[ 1 ] - رابطه‌یبین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در استانداری ایلام

سرعت و دانایی از دیدگاه بسیاری از محققان و نظریه‌پردازان، مهمترین ثروت سازمان‌ها در هزاره‌یسوم به شمار می‌آید. سازمان‌های امروزی بایستی استراتژی‌های خود را بر محور این دو مهم، طراحی نمایند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه‌ی بین هوش سازمانی و چابکی سازمانیدر استانداری استان ایلاممی‌باشد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی، از نوع پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. برای سنجش متغیر هوش سازمانی از ...

[ 2 ] - توسعۀ الگوی راهبرد اقیانوس آبی در صنعت بانکداری (مطالعۀ موردی: بانک های خصوصی ایلام)

این پژوهش با هدف توسعۀ الگوی راهبرد اقیانوس آبی در صنعت بانکداری به‎شیوۀ کمّی با جهت­گیری کاربردی و رویکرد قیاسی، به‎صورت پیمایش تک‎مقطعی انجام گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ مدیران و کارکنان بانک­های خصوصی ایلام به تعداد 837 نفر در نظر گرفته شد. حجم نمونه از فرمول جامعۀ محدود به‎روش نمونه­گیری تصادفی ساده برابر با 159 نفر به‎دست آمد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامۀ محقق‎ساخته بوده است که رو...

[ 3 ] - نقش اعتماد به نوآوری در ارتباط "تناسب فرد با شغل و سازمان" با "رفتار کاری نوآورانه" در شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)

نوآوری در دنیای رقابتی امروز نه تنها برای رشد سازمان‏ها، بلکه برای بقای آن‏ها نیز ضروری است. سازمان‏های امروزی به نوآوری‏های سریع و مداوم در محصولات و خدمات، فناوری و فرآیندها نیاز دارند. سازمانی که نتواند محصولات و خدمات نوآورانه به بازار عرضه کند، محکوم به شکست خواهد بود. کلید نوآوری در رفتار کاری نوآورانه کارکنان است. هدف از این پژوهش بررسی نقش اعتماد به نوآوری و تناسب فرد با شغل و سازمان در...

[ 4 ] - تأثیر ارزیابی 360 درجه بر عدالت سازمانی ادراک شده و پایداری شرکت

روندهای زیست محیطی در مورد محیط طبیعی، از بین بردن منابع طبیعی در حال حاضر یکی از مهمترین چالش­های دولت و صنعت در سراسر جهان است. از سوی دیگر ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین فعالیت­های منابع انسانی در هر سازمانی است و عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان یکی از عوامل مهمی است که اهمیت ارزیابی را بیش از پیش نشان داده است. از این رو ﻫﺪﻑ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ۳۶۰ درجه بر عدالت سازمانی ادراک شده و پای...

[ 5 ] - شناسایی چالشهای جانشین‌پروری در محیط دانشگاهی (مورد مطالعه:کارکنان دانشگاههای استان ایلام)

هدف: تحقیق حاضر با هدف شناسایی چالشهای پیشروی جانشین‌پروری در محیط دانشگاهی، در میان کارکنان دانشگاههای استان ایلام انجام شد.روش:این پژوهش به روش داده‌بنیاد و انجام مصاحبه با 12 نفر از خبرگان مدیریت منابع انسانی با استفاده از روش گلوله‌برفی در دانشگاههای استان ایلام صورت گرفت. برای بررسی و تحلیل داده‌ها از روش کد‌گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. در مرحلۀ کمّی نیز 360 نفر از مدیران و کارکنا...

[ 6 ] - بررسی ارتباط بین خودشیفتگی مدیران و رفتارهای منافقانه با نقش میانجی رفتار ماکیاولی گری مدیران در سازمان های دولتی شهر کرمانشاه

منابع انسانی دردنیای امروز،بهترین مزیت رقابتی هرسازمان تلقی می­شود وانسان بیش از هرزمان دیگری درنظریه سازمان­ها اهمیت یافته است.نیروی انسانی به همان اندازه که می‌تواند سازمان‌ها را در رقابت یاری دهد، ممکن است مانعی جدی بر سر راه سازمان باشد؛ در نتیجه هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی ارتباط بین خودشیفتگی مدیران و رفتارهای منافقانه با نقش میانجی رفتارهای ماکیاولی­گری مدیران در سازمان­های دولتی شهر...

[ 7 ] - بررسی تأثیر پردازش اطلاعات اجتماعی در سوء‌رفتار فردی کارکنان با توجه به نقش تعدیل‌گری عواطف و انسجام

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر پردازش اطلاعات اجتماعی در سوء‌رفتار فردی کارکنان با توجه به نقش تعدیل‌گری عواطف و انسجام در میان کارکنان دانشگاهی است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که در آن از روش پیمایشی نیز استفاده شده است. جامعۀ آماری 280 نفر از کارکنان دانشگاه مازندران است. از این میان براساس جدول کرجسی و مورگان 162 نفر به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و سنجش شدند. برای سنجش متغیر ...

[ 8 ] - الگوی تملک شغلی مدیران

سهیم‌کردن کارکنان در نتایج سازمان، موجب حس مالکیت اقتصادی و سپس مالکیت روانی افراد می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی تملک شغلی مدیران است. روش تحقیق به‌صورت کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است. جامعۀآماری پژوهش حاضر مدیران دانشگاه ایلام است. نمونه‌گیری، به روش نظری و با استفاده از روش گلولۀ برفی انجام ‌شده که بر مبنای آن 20 مصاحبه با مدیران صورت گرفته است. حاصل این مصاحبه‌ها، مجم...

[ 9 ] - تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در صنعت هتلداری: نقش میانجی استراتژی‌های بازیگری و فرسودگی هیجانی

هدف تحقیق حاضر مطالعه و بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان از طریق نقش میانجی استراتژی‌های بازیگری کار هیجانی و فرسودگی هیجانی در صنعت هتل‌داری است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان هتل‌های چهار و پنج ستاره در شهر تهران بوده که از طریق روش نمونه‌گیری دردسترس، تعداد 270 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد می‌باشد که برای بررسی روایی آن از روایی صوری و برای ...

[ 10 ] - تأثیر کار هیجانی بر رضایت مشتری در صنعت هتلداری: نقش میانجی رضایت کارکنان

این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی تأثیر کار هیجانی بر رضایت مشتری از طریقنقش میانجی رضایت شغلی در صنعت هتلداری انجام شده است. جامعه آماری این تحقیقکارکنان و مشتریان هتلهای چهار و پنج ستاره در شهر تهران بوده که از طریق روشنمونهگیری تصادفی ساده تعداد 385 نفر انتخاب شدند . تحقیق حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها، از نوع توصیفی- پیمایشی میباشد. برای تجزیهو تحلیل دادهها از مدلسازی م...

[ 11 ] - طراحی و تبیین الگوی مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران براساس زندگی نامه اندیشمندان کشور با رویکرد تحلیل مضمون

هدف از پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل فرایندی مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران بوده است. در این پژوهش از روش آمیخته اکشتافی (کیفی ـ کمی) از نوع کاربردی، به روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، 10 نفر از افراد دارای شرایط مرجعیت درگذشته علمی ایران بوده است که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند انجام‌شده است و در مرحله دوم اساتید و صاحب‌نظران آموزش ع...

[ 12 ] - پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از تکنیک داده کاوی شبکه عصبی

مقدمه داده کاوی به بررسی و تجزیه و تحلیل مقادیر عظیمی از داده ها به منظور کشف الگوها و قوانین معنی دار اطلاق میشود که عمدتا" از طریق ساختن مدل ها و الگوریتم ها، ورودی ها را با هدف خاصی مرتبط می نماید. گاهی تکنیک های داده کاوی منجر به شناسایی الگوریتم های معنادار می شوند که می توانند با استفاده از داده های موجود و در دسترس و با هزینه کم، زمینه های ابتلا، پیشگیری و درمان بیماری ها را در پزشکی فرا...

[ 13 ] - توسعه کابرد مدل‌های باکس جنکینز، شبکه عصبی مصنوعی و تعدیل نمایی در پیش‌بینی و مدیریت پدیده‌های اجتماعی (مطالعه موردی: پیش بینی روند ازدواج و طلاق در استان ایلام)

روش‌های پیش‌بینی و آینده پژوهی یکی از ابزارهای مهم در اختیار مدیران و کارشناسان برای اخذ تصمیمات راهبردی و صحیح است. با وجود توسعه روش های پیش بینی ، ولی کمتر به کاربرد این روش ها در پیش بینی پدیده های اجتماعی مانند ازدواج ، طلاق و رشد جمعیت پرداخته شده است.در این تحقیق با استفاده از سری زمانی تعداد ازدواج و طلاق در استان ایلام بین سال های 1371 تا 1392 به پیش بینی این مقادیر با استفاده از مدل ه...

[ 14 ] - توسعه کابرد مدل های باکس جنکینز ،شبکه عصبی مصنوعی و تعدیل نمایی در پیش بینی و مدیریت پدیده های اجتماعی (مطالعه موردی: پیش بینی روند ازدواج و طلاق در استان ایلام)

روش‌های پیش‌بینی و آینده پژوهی یکی از ابزارهای مهم در اختیار مدیران و کارشناسان برای اخذ تصمیمات راهبردی وصحیح است. با وجود توسعه روش های پیش بینی ، ولی کمتر به کاربرد این روش ها در پیش بینی پدیده های اجتماعی مانند ازدواج، طلاق و رشد جمعیت پرداخته شده است.در این تحقیق با استفاده از سری زمانی تعداد ازدواج و طلاق در استان ایلام بین سال های 1371 تا 1392 به پیش بینی این مقادیر با استفاده از مدل های...

[ 15 ] - بررسی آثارالگوی رفتارگردشگران برچگونگی رفتاراجتماعی شهروندان (مطالعه‌ی موردی: شهرهمدان)

گردشگری یک عامل مهم برای پیشرفت وتکامل اجتماعی، فرهنگی واقتصادی کشورها محسوب می شود انگیزه مسافرت هرچه باشد، درمجموع موجب برخورد فرهنگ ها شده وعقاید ونظرات جدید به وجود می آورد ودراثر این برخوردها تغییرات مطلوبی درآداب ورسوم، کردار و رفتاراجتماعی حاصل می شود. بنابراین گردشگری به عنوان یک امر اجتماعی با امورومسائل مختلف جامعه ارتباط دارد. همچنین فهم کامل رفتارگردشگر نیازمندآن است که گروه های متع...

[ 16 ] - نقش ترویج مفاهیم کشاورزی وآموزش منابع انسانی در بهبود عملکرد تولید و بهره‌وری گیاه دارویی آویشن thymus vulgaris در غرب کشور

چکیده ترویج کشاورزی و آموزش منابع انسانی، نقش اساسی در تحقق خودکفایی، در محصولات کشاورزی و نقش بی بدیلی در توسعه ملی دارد. این پژوهش با هدف تعیین نقش ترویج کشاورزی و آموزش منابع انسانی در بهبود عملکرد و بهره‌وری گیاه دارویی آویشن thymus vulgaris اجرا شده است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش علی - ارتباطی است. جامعه آماری مشتمل بر 115 تن (45 تن کارشناس و 70 تن کشاورز) در غرب کشور بود، شم...

[ 17 ] - بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان

هدف این پژوهش، مطالعه و بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در شرکتهای بیمه در استان ایلام است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها در زمرۀ تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل مدیران و کارکنان شرکتهای بیمه در استان ایلام که تعداد آنها 584 نفر هستند، است. ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخان...

[ 18 ] - ارزیابی عملکرد پالایشگاه‌های گاز کشور در برنامه پنجم توسعه با رویکرد بهره‌وری و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

در حال حاضر سهم گاز طبیعی در سبد انرژی کشور بیش از 70 درصد است. بهره­وری نیز یکی از سیاست­های محوری اقتصاد مقاومتی و پشتوانه آن محسوب می­شود. این تحقیق با معرفی بهره­وری برای ارزیابی عملکرد پالایشگاه­های گاز، معیارهای ضروری و قابل سنجش برای ارزیابی عملکرد از منظر بهره­وری را در قالب یک الگو ارائه نموده و با استفاده از آن بهره­وری پالایشگاه­های گاز کشور را طی سال­های 94-1390 محاسبه و در مواردی ب...

[ 19 ] - بررسی پیامدهای بی ‌نزاکتی محل کار: ارائه یک الگو در محیط بیمارستان

مقدمه: در سالیان اخیر پژوهش ­ها در حوزه سوء­ رفتار افزایش یافته است. در این میان، یکی از مفاهیمی که توجه صاحب ‌نظران سازمانی را به خود جلب نموده است بی ­نزاکتی محل کار است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر ارتکاب بی نزاکتی بر رفتارهای غیر­­­مولد شغلی کارکنان بیمارستان اجرا گردید.  مواد و روش ها: پژوهش حاضر به جهت ماهیت، توصیفی­-همبستگی و شیوه گردآوری داده ­ها به روش میدانی می ­باشد. جامعه پ...

[ 20 ] - مطالعه مقایسه‌ای نقش جنبه‌های منفی رفتار سازمانی در بروز رفتارهای ناکارآمد شغلی کارکنان

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش جنبه‌های منفی رفتارسازمانی در بروز رفتارهای ناکارآمد شغلی کارکنان به شیوه توصیفی از نوع همبستگی و در بین تمامی مدیران و کارکنان سازمان های دولتی شهر ایلام به تعداد 5000 نفر صورت گرفت. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1997) تعداد 360 نفر به شیوه نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های استاندارد روا و پایا استفاده شد....

[ 21 ] - فهم شکل‌گیری صمیمیت سازمانی با استفاده از روش داده‌بنیاد

صمیمیت در محل کار می­تواند، به‌عنوان یک رابطه یا تعامل و برقراری ارتباط از طریق اشتراک­گذاری خواسته­های کاری با دیگر کارکنان است. به این صورت که کارکنان به درک عمیق و حساسیت به درک مشکلات کاری دست پیدا می­کنند. این پژوهش با هدف فهم فرایند شکل­گیری صمیمیت سازمانی اجرا شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی‌بر نظریه­پردازی داده‌بنیاد است. ﺑـﺮای ﮔـﺮدآوری اﻃﻼﻋـﺎت از مصاحبه‌های ﻧﻴﻤﻪ‌ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ا...

[ 22 ] - پله ‏برقی شیشه ‏ای: واکاوی سیطرۀ جنسیتی انتصابات در آموزش‌وپرورش استان ایلام

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر پدیدة پله‏برقی شیشه‏ای و با روش تحقیق کیفی مبتنی بر نظریة داده‌‏بنیاد انجام شد. جامعة آماری همة خبرگان و کارشناسان آموزش‌وپرورش استان ایلام بودند. نمونه‌گیری به روش هدفمند با استفاده از فن گلولة برفی انجام شد که نتیجة آن 16 مصاحبه با خبرگان و کارشناسان در حوزة انتصاب در آموزش‌وپرورش ایلام بود. حاصل این مصاحبه‌ها مجموعه‌ای از مضامین اولیه بود که طی فرای...

[ 23 ] - بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نفاق در سازمان با نقش میانجی شایعه‌پراکنی در لایه‌های سازمان

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نفاق در سازمان ازطریق نقش میانجی شایعه سازمانی، هدف مطالعه حاضر است. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازجهت شیوه گردآوری داده‌ها، آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی، جامعه آماری را جمعی از صاحب‌نظران و در بخش کمی تمامی کارکنان دانشگاه دولتی شهر بندرعباس تشکیل داده است. برای تعیین حجم نمونه در بخش کیفی از نمونه­گیری نظری و برای تعیین حجم نمونه بخش کمی از جدول کرجسی و مورگ...

[ 24 ] - فهم پدیده بی‌حسی سازمانی و شناسایی عوامل شکل‌دهنده آن به روش آمیخته

هدف: هدف پژوهش حاضر، فهم ماهیت و عوامل شکل‌دهنده بی‌حسی سازمانی در سازمان‌های دولتی بوده است. روش: روش به‌کاررفته در پژوهش، روش آمیخته بوده است. روش‌های آمیخته دارای دو بخش کیفی و کمی هستند. بخش کیفی با استفاده از روش گرندد تئوری و بخش کمی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته بوده که متن آنها در سه مرحله کدگذاریِ ...

[ 25 ] - شناسایی شیوه‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی استان ایلام )با استفاده از تکنیک دلفی تعدیل شده(

مسأله تأمینمالیدر زمره عوامل با اهمیت و موثر بر فرآیند تصمیم گیری شرکت­ها­ست. این موضوع در خصوص شرکت­های تعاونی در اصل 44 قانون اساسی و مواد آن مورد تصریح قرار گرفته است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی شیوه­های مطلوب برای تأمین مالی شرکت­های تعاونی استان ایلام به روش ترکیبی (کیفی و کمی) اجرا شده است. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصان حوزه مالی و مدیران شرکت­های تعاونی استان ایلام است. نمونه­گیری به شی...

[ 26 ] - خوانشی استعاری از پدیده حسادت بازمانده در نظام آموزش عالی ایران تجارب اعضای هیأت علمی پیمانی مشروط در دانشگاه‌ دولتی ایلام

استعاره‌ی«حسادت بازمانده »‌ به حسادت ادراک شده یک کارمند نسبت به جایگاه شغلی سایر همکاران اشاره دارد (گاندولفی ،2008). پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از جهت شیوه گردآوری داده‌ها، به روش کیفی و با مصاحبه عمیق و هدایت شده انجام شده است. هدف از این پژوهش، فهم تجربه‌ی زیسته‌ی اعضای هیأت علمی پیمانی مشروط دانشگاه ایلام ازپدیده حسادت بازمانده است که با روش پدیدارشناسی انجام ‌شده است. در دانشگاه ایلا...

[ 27 ] - طراحی الگوی مدیریت استعداد مبتنی بر نهج‌البلاغه

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی ‎تحلیل محتوا و با ماهیت اکتشافی و جهت‌گیری کاربردی انجام شده است و از جهت شیوه گردآوری داده‌ها از روش متن‌کاوی استفاده شده است. عمده‌ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، فیش‌برداری است. جامعه آماری در این پژوهش، شامل متون مرتبط با مدیریت استعداد در کل متن نهج‌البلاغه می‌باشد. پس از مطالعۀ نهجالبلاغه، مفاهیم حاصل از آن استخراج و به هر کدام یک کد اختصاص داده...

[ 28 ] - الگوهای ذهنی مدیران پیرامون برون‌سپاری فعالیت‌های سازمانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش‌شناسی کیو

برون سپاری با هدف بهره‌وری و از طریق واگذاری وظایف به خارج از سازمان انجام می‌شود. عوامل مختلفی از جمله دیدگاه مدیران بر اجرای موفقیت آمیز برون سپاری اثر گذار است. آگاهی از ذهنیت مدیران پیرامون این موضوع به تسهیل فرایند کمک می‌کند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین دیدگاه‌ مدیران در مورد برون‌سپاری فعالیت‌های‌سازمانی در سازمان‌های ‌دولتی شهر اهواز با بررسی ذهنیت‌های مشارکت‌کنندگان بود. روش پژوهش از نظر...