صید مهدی ویسه

استادیار دانشگاه ایلام مسئول پزوهش

[ 1 ] - بررسی نقش رهبری تحول آفرین در تسهیل نوآوری با نقش میانجی فرهنگ نوآورانه در پالایشگاه نفت آبادان

این پژوهش با هدف بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر تسهیل نوآوری و نقش میانجی فرهنگ نوآورانه در پالایشگاه نفت آبادان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان پالایشگاه نفت آبادان که تعداد آنها 5225 نفرکه از این تعداد از طریق فرمول کوکران 358 نفر به عنوان نمونه بدست آمد. روش پژوهش از نوع توصیفی است که به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ روش اجرا پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و برای تج...

[ 2 ] - مطالعۀ رابطۀ بین هوش کسب‌وکار، جذابیت و قابلیت‌های درونی بانک با رقابت‌پذیری آنها (مورد مطالعه: بانک‌های دولتی استان ایلام)

هدف این تحقیق مطالعة رابطة بین هوش کسب‌و‌کار، جذابیت و قابلیت‌های درونی بانک با رقابت‌پذیری آنهاست. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی- مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعة آماری تحقیق 1800 نفر است که شامل تمام مدیران و کارکنان شعب بانک‌های دولتی استان ایلام می‌شود. با استفاده از جدول مورگان، 317 نفر برای نمونة مورد نظر انتخاب شدند و روش نمونه‌گیری در این تحقیق سهمیه‌ای بود. ابزار گردآوری اطلاعا...

[ 3 ] - تبیین تأثیر مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی بر توسعه رفتار کارآفرینانه در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

هدف کلی پژوهش تبیین تأثیر مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی بر توسعه قصد کارآفرینانه در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. روش تحقیق به لحاظ استراتژی توصیفی – تحلیلی، از نظر روش گردآوری داده ها میدانی از طریق پرسشنامه و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 1225 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان، استان کرمانشاه می باشد. با استفاده از جدول بارتلت 285 نفر از آن‌ه...

[ 4 ] - طراحی و تبیین الگوی مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران براساس زندگی نامه اندیشمندان کشور با رویکرد تحلیل مضمون

هدف از پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل فرایندی مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران بوده است. در این پژوهش از روش آمیخته اکشتافی (کیفی ـ کمی) از نوع کاربردی، به روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، 10 نفر از افراد دارای شرایط مرجعیت درگذشته علمی ایران بوده است که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند انجام‌شده است و در مرحله دوم اساتید و صاحب‌نظران آموزش ع...

[ 5 ] - طراحی الگوی رهبری خدمتگزار با رویکرد اسلامی در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه ایلام)

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائۀ الگوی رهبری خدمتگزار در آموزش عالی(دانشگاه ایلام) انجام شده است. روش: روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع تحقیقات آمیختۀ اکتشافی است. از نظر هدف، کاربردی بوده و برای گردآوری داده‌ها از روش میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه و پرسشنامه بود. جامعۀ آماری تحقیق حاضر، دانشگاه ایلام است. تعداد نمونۀ آماری به ترتیب برای بخش کیفی، هشت نفر و برای بخش دلفی، 20 نفر ...

[ 6 ] - بررسی تأثیر سرمایة مذهبی بر انضباط شغلی با ملاحظة نقش واسط رفتارهای شهروند سازمانی

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایة مذهبی بر انضباط شغلی با توجه به نقش میانجی رفتارهای شهروند سازمانی پرداخته شده است. این مقاله، با رویکردی کاربردی و با روش پیمایشی – همبستگی، به انجام رسیده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این بررسی، پرسشنامه است. براین‌اساس، برای سنجش سرمایة مذهبی از پرسشنامة سپهوند و همکاران(1396)، انضباط شغلی محقق‌ساخته و رفتارهای شهروند سازمانی ارگان و کورسکی(2006) استفاده...

[ 7 ] - طراحی الگوی پنجره فرصت کارآفرینی در زنجیره تامین با استفاده از روش فراترکیب

کشف و به‌کارگیری فرصت‌های کارآفرینی از اصول مهم زنجیره تأمین کارآفرینانه است. اما فرصت‌های کارآفرینی دارای یک فریم خاص‌اند که باز بودن آن محدودیت زمانی دارد. در این معنا اگر این زمان به‌سر آید، دیگر فرصت تلقی نمی‌شوند و پنجره بسته خواهد شد. طراحی مدلی برای شناخت علائم و سیگنال‌های بازبودن پنجره‌های فرصت در سرتاسر زنجیره تأمین به‌منظور بهره‌برداری از فرصت‌‌ها، هدف این تحقیق است. این پژوهش از لحا...

[ 8 ] - فراتحلیل ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان در سازمان‌های ایران

با توجه به اهمیت نقش کیفیت زندگی کاری در رضایت شغلی کارکنان در سازمان­ها هدف پژوهش حاضر عبارت از فراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون رابطه میان کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی می­باشد. این پژوهش با استفاده تکنیک فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثر رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی را مشخص نموده است. بدین منظور 9 پژوهش که از لحاظ روش­شناختی مورد قبول بوده...