علی یاسینی

استادیار گروه مدیریت دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

[ 1 ] - طراحی الگوی بازاریابی آموزش عالی در ایران؛ مدلی برآمده از نظریۀ داده‌بنیاد

هدف پژوهش حاضر، ارائۀ الگوی بازاریابی آموزش ­عالی در ایران است تا سیستم آموزشی با به‌کارگیری آن در ارائۀ خدمات آموزشی آگاهانه، هدفمند و تخصصی­تر عمل کند. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوۀ گردآوری داده­ها، آمیختۀ اکتشافی است که به‌طور خاص از روش داده‌بنیاد اشتراوس و کوربین استفاده شده است. جامعۀ آماری شامل سه گروه مدیران دانشگاهی (رؤسای دانشگاه­ها، معاونان دانشگاه، رؤسای دانشکده­ها، م...

[ 2 ] - محیط پژوهش‌آموزی، کیفیت تعامل استاد ـ دانشجو و خودکارامدی پژوهش: ارائۀ یک الگو

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین محیط پژوهش‌آموزی، کیفیت تعامل استاد ـ دانشجو و خودکارامدی پژوهش در قالب یک الگوی علّی انجام شده است. روش: روابط بین متغیّرها در قالب یک الگوی مفروض، به روش همبستگی از نوع الگویابی و در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی شهر تهران مورد آزمون قرار گرفته است. نمونۀ معرفی مرکّب از 270 دانشجو، پرسشنامه‌های روا و پایا «محیط پژوهش‌آموزی»، «کیفیت تعامل استا...

[ 3 ] - شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان دانشگاه ایلام در خصوص ارتقای شغلی با کاربست روش کیو (Q)

پژوهش حاضر با هدف تعیین الگوهای ذهنی کارکنان دانشگاه ایلام در خصوص ارتقای شغلی انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت اکتشافی و از حیث گردآوری داده‌ها، توصیفی ـ پیمایشی است که با استفاده از روش کیو (کیفی- کمی) الگوهای ذهنی مختلف کارکنان نسبت به ارتقا شغلی احصاء شد. از بین کارکنانی که موقعیت-مناسب‌تری برای ارتقا شغلی نسبت به سایر کارکنان داشتند به شیوه نمونه‌گیری گلوله برفی و با اس...

[ 4 ] - آسیب‌شناسی پژوهشهای دانشگاهی حوزه‌های ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی با روش آمیختۀ تشریحی

هدف: پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی پژوهشهای دانشگاهی در حوزه‌های علوم انسانی و الهیات و معارف اسلامی انجام شد. روش: بر اساس هدف پژوهش، کاربردی و شیوۀ گردآوری داده‌ها، آمیختۀ تشریحی بود. جامعۀ آماری، تمامی دانشجویان سال آخر تحصیلات تکمیلی و اساتید راهنما بودند. حجم نمونه برای دانشجویان، 105 نفر به شیوۀ تصادفی طبقه‌ای و برای اساتید، 39 نفر به شیوۀ هدفمند بود. داده‌ها با پرسشنامۀ 31 گویه‌ای محقق‌سا...

[ 5 ] - فراتحلیل رابطه بین سبک رهبری با سلامت سازمانی در سازمانهای آموزشی ایران

با توجه به تحقیقات زیادی که در زمینه سبک رهبری با سلامت سازمانی در کشورانجام شده محققان به این نتیجه رسیدندکه تسلط بر تمام ابعاد یک مسأله تا حد زیادی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین به انجام تحقیقات ترکیبی روی آورده‌اند که عصارۀ تحقیقات موجود در یک موضوع خاص را به روشی منظم برای آنها فراهم می‌کند. باتوجه به اهمیت رابطه سبک رهبری با سلامت سازمانی، پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش‌های انجام شده ...

[ 6 ] - طراحی الگوی تأمین مالی شرکت های تعاونی استان ایلام

یکی از عوامل مهم در فرایند تصمیم­گیری ‌شرکت­ها، شیوه­های تأمین مالی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی برای تأمین مالی شرکت­های تعاونی انجام شد.  این تحقیق از نوع بن...

[ 7 ] - تدوین راهبردهای فرهنگی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غرب کشور

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای فرهنگی دانشگاههای غرب کشور(ایلام، لرستان و رازی کرمانشاه) در سال 96-1395 صورت گرفت. روش: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعۀ آماری در بخش کیفی، اساتید و متخصصان حوزۀ فرهنگی و دینی دانشگاههای غرب کشور بود که با ا...

[ 8 ] - فهم پدیده بی‌حسی سازمانی و شناسایی عوامل شکل‌دهنده آن به روش آمیخته

هدف: هدف پژوهش حاضر، فهم ماهیت و عوامل شکل‌دهنده بی‌حسی سازمانی در سازمان‌های دولتی بوده است. روش: روش به‌کاررفته در پژوهش، روش آمیخته بوده است. روش‌های آمیخته دارای دو بخش کیفی و کمی هستند. بخش کیفی با استفاده از روش گرندد تئوری و بخش کمی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته بوده که متن آنها در سه مرحله کدگذاریِ ...

[ 9 ] - شناسایی شیوه‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی استان ایلام )با استفاده از تکنیک دلفی تعدیل شده(

مسأله تأمینمالیدر زمره عوامل با اهمیت و موثر بر فرآیند تصمیم گیری شرکت­ها­ست. این موضوع در خصوص شرکت­های تعاونی در اصل 44 قانون اساسی و مواد آن مورد تصریح قرار گرفته است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی شیوه­های مطلوب برای تأمین مالی شرکت­های تعاونی استان ایلام به روش ترکیبی (کیفی و کمی) اجرا شده است. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصان حوزه مالی و مدیران شرکت­های تعاونی استان ایلام است. نمونه­گیری به شی...

[ 10 ] - خوانشی استعاری از پدیده حسادت بازمانده در نظام آموزش عالی ایران تجارب اعضای هیأت علمی پیمانی مشروط در دانشگاه‌ دولتی ایلام

استعاره‌ی«حسادت بازمانده »‌ به حسادت ادراک شده یک کارمند نسبت به جایگاه شغلی سایر همکاران اشاره دارد (گاندولفی ،2008). پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از جهت شیوه گردآوری داده‌ها، به روش کیفی و با مصاحبه عمیق و هدایت شده انجام شده است. هدف از این پژوهش، فهم تجربه‌ی زیسته‌ی اعضای هیأت علمی پیمانی مشروط دانشگاه ایلام ازپدیده حسادت بازمانده است که با روش پدیدارشناسی انجام ‌شده است. در دانشگاه ایلا...