عذرا جابری

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

[ 1 ] - فهم شکل‌گیری صمیمیت سازمانی با استفاده از روش داده‌بنیاد

صمیمیت در محل کار می­تواند، به‌عنوان یک رابطه یا تعامل و برقراری ارتباط از طریق اشتراک­گذاری خواسته­های کاری با دیگر کارکنان است. به این صورت که کارکنان به درک عمیق و حساسیت به درک مشکلات کاری دست پیدا می­کنند. این پژوهش با هدف فهم فرایند شکل­گیری صمیمیت سازمانی اجرا شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی‌بر نظریه­پردازی داده‌بنیاد است. ﺑـﺮای ﮔـﺮدآوری اﻃﻼﻋـﺎت از مصاحبه‌های ﻧﻴﻤﻪ‌ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ا...

نویسندگان همکار