سارا حاجت پور

گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

[ 1 ] - ارائه مدلی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی (پس از اجرا) با رویکرد حکمرانی شبکه (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)

زمینه:ارزیابی اجرای خط‏مشی­ها با رویکرد حکمرانی شبکه‏ای نتیجه تعاملاتی است که در آن شهروندان آگاه و سازمان‏های اجتماعی برای انتقال اطلاعات مرتبط با اهداف اجتماعی جهت اتخاذ تصمیمات مطلوب به سازمان­های دولتی کمک می‌کنند، لذا ارائه مدل در این زمینه به قانون‏گذاران و مجریان در موردبایدهاونبایدهاکمک می‌کند. هدف:این پژوهش به‌منظور ارائه مدلی برای ارزیابی خط­مشی­های سازمانی با رویکرد حکمرانی شبکه­ای ...