افسانه شهبازی راد

دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران * (نویسنده مسؤول) Email: Ashahbazirad2020@gmail.com

[ 1 ] - نقش بخشودگی زناشویی و تحصیلات در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان

زمینه و هدف: امروزه کیفیت زندگی یکی از پدیده‌های مهم سلامتی به شمار می‌آید و از آن‌جایی که  زنان در خانواده بسیار مهم است، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بخشودگی زناشویی و تحصیلات در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان انجام شد. روش بررسی: جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیة زنان متأهل شهر کرمانشاه بود که تعد...

[ 2 ] - اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل تدوینی شناختی-فراشناختی-رفتاری بر کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعی

این پژوهش برای تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل شناختی-فراشناختی-رفتاری بر کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعی صورت گرفت. روش پژوهش شبه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی مراجعه کننده به مراکز خصوصی و عمومی سطح شهر کرمانشاه در سال 1394 بود، که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس تعداد 30 نفر از کسانی که از طریق...

[ 3 ] - رابطه تجربیات معنوی و مؤلفه‌های آن با میزان تاب‌آوری دانشجویان دانشگاه رازی (1392)

Background and Purpose: The present study investigated the relationship between spiritual experience and its components with resilience in students of Razi University in 2013-2014 year. Materials and Methods: The study is descriptive and co relational. Statistical population included all Razi University students in the year2013-2014. The samples were 200 students who were selected by cluster sa...

[ 4 ] - نقش سرسختی روان شناختی و سلامت معنوی در تبیین کیفیت زندگی دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه

Background and Objectives: Nowadays, quality of life is one of the main phenomena in health, which is affected by different factors. The aim of this study was to investigate the role of psychological hardiness and spiritual health in predicting the quality of life among students. Materials and Methods: This descriptive-correlational study was conducted on 120 students of Kermanshah Universit...

[ 5 ] - بررسی تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار و روایی مقیاس خودکارآمدی اجتماعی در دانشجویان

زمینه:خودکارآمدی به عنوان یک عامل مهم در خودپنداره، نظریات انگیزشی و رفتارهای مرتبط با سلامتی در نظر گرفته شده است. هدف:این مطالعه با هدف بررسی تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار و روایی مقیاس خودکارآمدی اجتماعی در دانشجویان ایرانی صورت گرفته است. روش:این مطالعه همبستگی از نوع اعتبارسنجی بود که پرسشنامه‌های خودکارآمدی اجتماعی گریو و همکاران (2014)، خودکارآمدی عمومی شوارتز و جروسلم (1995)، بی‌تفاوتی اجت...

[ 6 ] - اثربخشی بازی‌ درمانی بی‌رهنمود بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی

اختلال رفتاری درکودکی موضوع بسیار مهمی است که می‌تواند زمینه‌ساز اختلالات در سنین بزرگسالی باشد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثربخشی بازی‌درمانی بی‌رهنمود بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش-آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه کودکان پیش‌دبستانی دارای اختلال رفتاری در شهر کرمانشاه بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 2...

[ 7 ] - مقایسه شناخت اجتماعی کودکان دختر خانواده‌های تک‌فرزند و چند فرزند 5 و 7 ساله شهر اصفهان

مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه شناخت اجتماعی در بین کودکان دختر خانواده­های تک‌فرزند و چند فرزند شهر اصفهان که در دامنه­ سنی 7-5 سال قرار داشتند، صورت گرفت. روش: این پژوهش کاربردی از نوع علی ـ مقایسه­ای بود. جامعه­ آماری پژوهش کلیه کودکان دختر 7-5 ساله­ شهر اصفهان در سال 1393 بود. بدین منظور 80 کودک دختر (40 نفر از خانواده ­های تک‌فرزند و 40 نفر از خانواده ­های چند فرزند) با استفاده از روش نمون...

[ 8 ] - تأثیر شن بازی درمانی بر کاهش نشانه های تکانشگری و نارسایی توجه در کودکان پسر مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

زمینه و هدف: اختلال نارسایی توجه/ فزون­ کنشی یکی از رایج ­ترین اختلال­ های دوره کودکی است که مشکلات فراوانی را برای کودک و خانواده او ایجاد می ­کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شن­بازی بر کاهش نشانه­ های تکانش گری و نارسایی توجه در کودکان پسر مبتلابه اختلال نارسایی توجه/فزون­ کنشی انجام شد. روش­: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه ­آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس­ آزمون با گروه گواه بود. جامعه آمار...

[ 9 ] - The Effectiveness of Education Based on Cognitive, Metacognitive, and Behavioral Model on Reducing Meta-worry Belief in Patients With Social Anxiety Disorder

Objective: This study was conducted to investigate the effectiveness of education based of the cognitive, metacognitive, and behavioral model on the reduction of meta-worry beliefs in patients with social anxiety disorder (SAD). Methods: The research was a quasi-experimental study with pretest-posttest design and a control group. The statistical population comprised all patients with SAD refer...

[ 10 ] - رابطه اعتیاد به اینترنت با افسردگی ،سلامت روان و ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مقدمه: اینترنت به عنوان یک دستاورد جدید می‌تواند مفید و اثربخش و گاهی به دلیل استفاده نامناسب، مضر و خطرناک باشد و بهداشت روانی کاربران را با تهدید روبرو سازد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با نشانه‌های افسردگی، سلامت‌روان و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پرداخته است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر بر روی 200 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ...

[ 11 ] - نقش بخشودگی زناشویی و تحصیلات در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان

زمینه و هدف: امروزه کیفیت زندگی یکی از پدیده‌های مهم سلامتی به شمار می‌آید و از آن‌جایی که  زنان در خانواده بسیار مهم است، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بخشودگی زناشویی و تحصیلات در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان انجام شد. روش بررسی: جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیة زنان متأهل شهر کرمانشاه بود که تعد...

[ 12 ] - The Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies and Irrational Thoughts in Predicting Suicidal Thoughts in Women with Substance-Dependent Spouses

Objective: The purpose of this study was to investigate the roles of cognitive emotion regulation strategies and irrational thoughts in predicting suicidal thoughts in women with the substance-dependent spouses in the city of Islamabad Gharb in 2017 and 2018. Method: This study was descriptive-correlational. The present study population included all women who had substance-dependent spouses ref...