الهام قاسمی فر

دانشجوی دکتری، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

[ 1 ] - بررسی تغییرات فضایی- زمانی ابرناکی بر پایۀ ویژگی‌های جغرافیایی و داده‌های سنجش از دور در ایران

تاکنون، تحلیل تغییرات فضایی- زمانی ابرناکی بر پایه ویژگی‌های جغرافیایی(عرض جغرافیایی، توپوگرافی و پوشش گیاهی) در کشور وسیعی نظیر ایران از سوی پژوهشگران آب‌و‌هواشناسی بررسی نشده است. هدف پژوهش حاضر فراهم‌کردن نمای کلی از درصد ابرناکی بر پایۀ این ویژگی‌های جغرافیایی طی دورۀ 2001-2015 (ترا) و 2002-2015 (آکوا) برای صبح‌هنگام و عصرهنگام است. ارزیابی داده‌های ماهانۀ سنجندۀ مادیس شامل دو ماهوارۀ ترا (...

[ 2 ] - بررسی خشکسالی سواحل جنوبی دریای خزر طی دورۀ پایه و آینده با استفاده از مدل‌های ریز‌مقیاس ساز LARS-WGو SDSM

خشکسالی، رخدادی طبیعی است که در همه نوع اقلیم مشاهده می‌شود. این پدیده قادر است خسارات شدیدی به مناطق مستعد وارد سازد. از آنجایی که خشکسالی، کشاورزی سواحل خزر را به‌دلیل ویژگی خاص خود دستخوش تغییر می‌کند، این پدیده در سواحل خزر مورد بررسی قرار گرفته شد. هدف این پژوهش، بررسی خشکسالی طی دورۀ پایۀ 2010-1961 و آیندۀ 2030-2011 در سواحل جنوبی خزر با استفاده از نمایۀ SPI(نمرۀ (Zاست. داده‌های روزانۀ با...

[ 3 ] - بررسی‌ تغییرات ‌دمایی‌ سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از سه مدل LARSWG،SDSM و مدل شبکه عصبی مصنوعی

تغییرات اقلیمی که عمدتا منشأ انسانی دارد، پدیده‌ای است که طی 150سال اخیر بشر را تهدید می‌کند. سواحل دنیا یکی از آسیب پذیرترین نقاطی هستند که از این پدیده به شدت دگرگون شده ‌‌‌‌‌اند. تحقیق حاضر میزان تغییرات دمای حداقل و حداکثر برای پنج ایستگاه سواحل جنوبی دریای خزر شامل انزلی، رشت، بابلسر، رامسر و گرگان را با استفاده از دو مدل LARS_WG, SDSM و یک مدل شبکه عصبی مصنوعی، طی دوره اقلیمی پایه 1990-19...

[ 4 ] - تحلیل اثر نوسان اطلس شمالی بر تغییرپذیری پوشش گیاهی ایران

الگوهای جوّی بر تغییرات پوشش گیاهی مؤثرند. اندکی تغییر در عناصر اقلیمی منجر به واکنش سریع گیاه و تغییر در رشد آن می‌شود. هدف این مطالعه تحلیل ارتباط پوشش گیاهی ماه می (انبوه‌ترین ماه به لحاظ پوشش گیاهی) در ایران با الگوی پیوند از دور نوسان اطلس شمالی طی ماه‌های ژانویه تا می است. بدین منظ...

[ 5 ] - صحت‏سنجی ماسک ابر سنجندة مادیس با معرفی ماسک ابر ناحیه‌ای براساس داده‌های سنجندة AVHRR‏

از داده‏های سنجندة AVHRR برای آشکارسازی ناحیه‏ای ابر در دو منطقة ایران با ویژگی‏های متفاوت جغرافیایی و جوی به‏منظور مقایسه با داده‏های ماسک ابر مادیس (MOD35) استفاده شده است. بدین‌منظور، پنج تاریخ دارای بالاترین و پایین‏ترین آنومالی ابرناکی طی بازة زمانی 2001-2015 متناسب با گذر ماهواره‏های ترا و نوآ انتخاب شد. پنج آزمون آستانه‏گذاری طیفی مختلف استفاده شد. ابتدا پس از تشخیص ‏پیکسل‏های برفی، این ...