مه لقا قربانلی

1 استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

[ 1 ] - بررسی تغییرات فصلی دو اسمولیت پرولین و گلیسین بتائین در 3 گونه Nepeta persica Boiss. و Salvia leriifolia BENTH. و Teucrium polium L. از رویشگاه طبیعی استان خراسان رضوی

انباشته شدن اسمولیت‌ها در تنش‌های محیطی مانند شوری‌، خشکی‌، فلزات سنگین، سرما‌ و گرما به‌طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش انباشته شدن دو اسمولیت پرولین و گلیسین بتایین در 3 گونه دارویی Nepeta persica Boiss. و Salvia leriifolia BENTH و  Teucrium polium L.متعلق به تیره Lamiaceae از منطقه معدن مس تکنار در شهرستان بردسکن در دو فصل بهار و تابستان مورد ار...

[ 2 ] - تاثیر چرا بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گونه‌های Stachys lavandulifolia Vahl. وStachys turcomanica Trautva. در استان خراسان شمالی

چرای دام یکی از راه‌های بهره‌وری از اراضی است و از جمله عوامل محیطی محسوب می‌شود که اکوسیستم‌ها و رشد گیاهان را تحت تاثیر قرارداده و سبب تغییرات فیزیولوژیک و مورفولوژیک در گیاهان می‌شود. در این پژوهش به‌منظور بررسی اثرات چرای دام بر صفات مورفولوژیکی و همچنین میزان قندهای محلول و فعالیت آنتی‌اکسیدانی، دو گونهStachys lavandulifolia‌وStachys turcomanica از چراگاه و منطقه قرق شده ...

[ 3 ] - بررسی اثر نفتالن استیک اسید (NAA) وآبسیزیک اسید (ABA) بر کیفیت و کمیت میوه توت فرنگی رقم سلوا (Fragaria ananassa cv. Selva) و رقم پاروس (Fragaria ananassa cv. Paros)

این تحقیق به‌منظور مطالعه اثرات تیمار الفا نفتالن استیک اسید و آبسیزیک اسید به‌طور همزمان روی برخی پارامتر‌های کیفی و کمی دو رقم توت فرنگی صورت گرفت. آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل تیمار هورمون آلفا نفتالن استیک اسید در سه سطح 50 ، 100 و 150 پی‌پی‌ام و آبسیزیک اسید در سه سطح 5/2، 5 و 10 پی‌پی‌ام بودند. نمونه‌ها به شکل گلدانی در سه ردیف چهارتای...

[ 4 ] - Effect of various concentrations of different growth regulating hormones on callus weight and the amount of thymol of Thymus daenensis.

Thymus daenensisis a perennial plant belonging to Lamiaceae family that is a species endemic to Iran. Due to the indiscriminate use of this plant which possesses medicinal values, T. daenensis tissue culture is suggested to increase the quality and quantity of its effective compounds. Callus cultures using leaf and stem explants were subjected to different hormonal treatments. Ten-millimeter ex...

[ 5 ] - The Effect of Zinc excess on antioxidant enzymes, proline and soluble carbohydrates in Plantago major L.

The increase of environmental pollutants especially heavy metals derives from human industrial communities. Zinc is one of the natural elements that exist in biotic environment, plants body, and animals in different forms. Zinc has toxic and lethal effects in high concentrations on plants. Also some plants are introduced as accumulators of this element. Therefore, an investigation was carried o...

[ 6 ] - ارزیابی و مقایسه عملکرد آنتی‌اکسیدانی اندام‌های مختلف دو گونه (Hyoscyamus niger L. و Hyoscyamus kurdicus Bornm.) در رویشگاه‌های مختلف استان اردبیل

بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) و بذرالبنج کردی (Hyoscyamus kurdicus Bornm.) از گونه‌های دارویی و مهم تیره سیب زمینی هستند که در مناطق نیمه خشک و سرد کشور خصوصاً استان اردبیل از رویشگاه‌های طبیعی برخوردار است و در طب سنتی به‌عنوان مسکن، ضد اسپاسم، خواب‌آور و ضدسرطان استفاده می‌شود. در این تحقیق، اندام هوایی و ریشه هر دو گونه در زمان گلدهی از دو رویشگاه قره‌آغاج (1200 متر) و روست...

[ 7 ] - فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فنلی میوه رسیده ازگیل (Mespilus germanica L.)

ازگیل یا کندس (Mespilus germanica L.) درخت یا درختچه‌ای چند ساله و متعلق به تیره گل سرخیان است که دارای مصارف خوراکی و دارویی بوده و بومی منطقه استان گلستان است. از این گیاه در طب سنتی برای درمان یبوست و خارج‌کردن سنگ از مثانه و کلیه و یا به عنوان مدر استفاده می‌شود. وجود ترکیبات فنلی در گیاه به آن، خاصیت آنتی‌اکسیدانی می‌دهد و برای سلامت بدن نیز مفید است. در این پژوهش، میوه رسیده ازگیل به صورت...

[ 8 ] - تاثیرتنش خشکی و برهم‌کنش آن با آسکوربات و جیبرلین بر پارامترهای رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L.

تنش خشکی باعث خسارات اکسیداتیو در سلول گیاهی می‌شود. آسکوربات به عنوان یک آنتی‌اکسیدان و جیبرلین به عنوان یک هورمون می‌توانند تاثیر تنش خشکی در گیاه را کاهش دهند. در این پژوهش، اثر تنش خشکی و برهم‌کنش آن با آسکوربات و جیبرلین بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبو(Dracocephalum moldavica L.)در شرایط گلدانی ودر فضای آزاد با چهار تکرار صورت گرفت. فاکتورهای اصلی، اعمال سه سطح تنش ( FC , 2/3F...

[ 9 ] - اثر غلظت‏های مختلف مس و بر هم‏کنش آن با کینتین بر چند جنبه بیوشیمیایی و فیزیولوژیک نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)

در این پژوهش، کاربرد خارجی کینتین بر رشد و برخی فرایندهای فیزیولوژیکی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) که در محیط کشت محتوی غلظت‏های مختلف سولفات مس (صفر، 100، 300، 500، 1000 میکرومولار) پرورش یافته بود، مطالعه شد. به طور معمول، چنین گیاهانی، محتوی کلروفیل و طول ریشه کمتر و قند محلول و نامحلول بالاتری نسبت به شاهد داشتند. افزودن کینتین، روند کاهش محتوی کلروفیلی نوروزک تحت تیمار فلز مس را شدت ب...

[ 10 ] - بررسی ترکیبات و فعالیت آنتی‏اکسیدانی در میوه تمشک برگ نارونی (Rubus anatolicus Focke.) در طی رسیدن

تمشک برگ نارونی (Rubus anatolicus Focke.)، درختچه‏ای است چند ساله، از تیره گل سرخیان که دارای مصارف خوراکی و دارویی است و به صورت خودرو در منطقه استان گلستان، گسترش فراوانی دارد. در طب سنتی، به عنوان یک ضدالتهاب و ضدعفونی کننده قوی و دارویی، علیه عفونت‏های دهانی یا چشمی استفاده می‏شود. در این پژوهش، میوه تمشک به دو صورت رسیده (سیاه) و نرسیده (قرمز) به طور تصادفی از دو منطقه مختلف جغرافیایی در ا...

[ 11 ] - ارزیابی و مقایسه عملکرد آنتی‌اکسیدانی اندام‌های مختلف دو گونه (Hyoscyamus niger L. و Hyoscyamus kurdicus Bornm.) در رویشگاه‌های مختلف استان اردبیل

بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) و بذرالبنج کردی (Hyoscyamus kurdicus Bornm.) از گونه‌های دارویی و مهم تیره سیب زمینی هستند که در مناطق نیمه خشک و سرد کشور خصوصاً استان اردبیل از رویشگاه‌های طبیعی برخوردار است و در طب سنتی به‌عنوان مسکن، ضد اسپاسم، خواب‌آور و ضدسرطان استفاده می‌شود. در این تحقیق، اندام هوایی و ریشه هر دو گونه در زمان گلدهی از دو رویشگاه قره‌آغاج (1200 متر) و روست...

[ 12 ] - بررسی تغییرات فصلی دو اسمولیت پرولین و گلیسین بتائین در 3 گونه Nepeta persica Boiss. و Salvia leriifolia BENTH. و Teucrium polium L. از رویشگاه طبیعی استان خراسان رضوی

انباشته شدن اسمولیت‌ها در تنش‌های محیطی مانند شوری‌، خشکی‌، فلزات سنگین، سرما‌ و گرما به‌طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش انباشته شدن دو اسمولیت پرولین و گلیسین بتایین در 3 گونه دارویی Nepeta persica Boiss. و Salvia leriifolia BENTH و  Teucrium polium L.متعلق به تیره Lamiaceae از منطقه معدن مس تکنار در شهرستان بردسکن در دو فصل بهار و تابستان مورد ار...

[ 13 ] - تاثیر چرا بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گونه‌های Stachys lavandulifolia Vahl. وStachys turcomanica Trautva. در استان خراسان شمالی

چرای دام یکی از راه‌های بهره‌وری از اراضی است و از جمله عوامل محیطی محسوب می‌شود که اکوسیستم‌ها و رشد گیاهان را تحت تاثیر قرارداده و سبب تغییرات فیزیولوژیک و مورفولوژیک در گیاهان می‌شود. در این پژوهش به‌منظور بررسی اثرات چرای دام بر صفات مورفولوژیکی و همچنین میزان قندهای محلول و فعالیت آنتی‌اکسیدانی، دو گونهStachys lavandulifolia‌وStachys turcomanica از چراگاه و منطقه قرق شده ...

[ 14 ] - بررسی اثر نفتالن استیک اسید (NAA) وآبسیزیک اسید (ABA) بر کیفیت و کمیت میوه توت فرنگی رقم سلوا (Fragaria ananassa cv. Selva) و رقم پاروس (Fragaria ananassa cv. Paros)

این تحقیق به‌منظور مطالعه اثرات تیمار الفا نفتالن استیک اسید و آبسیزیک اسید به‌طور همزمان روی برخی پارامتر‌های کیفی و کمی دو رقم توت فرنگی صورت گرفت. آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل تیمار هورمون آلفا نفتالن استیک اسید در سه سطح 50 ، 100 و 150 پی‌پی‌ام و آبسیزیک اسید در سه سطح 5/2، 5 و 10 پی‌پی‌ام بودند. نمونه‌ها به شکل گلدانی در سه ردیف چهارتای...

[ 15 ] - تعیین فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در گیاه .Thymus pubescens Boiss. et kotschy et Celak

گیاه معطر .Thymus pubescens Boiss. et kotschy et Celak یکی از 14 گونه آویشن موجود در ایران می باشد که پراکنش نسبتا وسیعی در شمال و غرب کشور دارد. جهت تعیین فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در شرایط مختلف اکولویک، نمونه برداری از 11 نقطه رویشی در 4 منطقه: دره لار، دماوند، سیراچال و فشم در استان تهران و در دو مرحله رویشی (قبل از گلدهی) و گلدهی انجام شد.فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز ...

نویسندگان همکار