فیروز قادری پاکدل

دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

[ 1 ] - تأثیر بارگیری کوتاه‌مدت نانو‌ذرۀ سلنیوم و تمرین وامانده‌ساز بر شاخص‌های اکسایشی در بافت قلبی رت‌های نر

جهت انجام پژوهش، 36 رت‌ نر ویستار دو‌‌ ماهه (‌200±8 گرم‌)‌ به‌طور تصادفی به چهار گروه کنترل (‌12 رت‌)، نانو‌سلنیوم (‌12 رت‌)، ‌‌تمرین (‌شش رت) و نانو‌سلنیوم ـ تمرین (‌شش رت) تقسیم شدند. بارگیری نانو‌ذرۀ سلنیوم (mg/kg/day 1/0‌) طی 14 روز به روش تزریق زیر‌صفاقی در گروه‌های دو و چهار صورت گرفت. سپس‌ از گروه‌های یک و دو، شش رت انتخاب شد‌ و نمونه‌برداری قلبی (‌در‌حالت استراحت‌) انجام پذیرفت. علاوه‌ب...