سیامک عصری رضائی

دانشیار بیوشیمی، دانشگاه ارومیه

[ 1 ] - تأثیر بارگیری کوتاه‌مدت نانو‌ذرۀ سلنیوم و تمرین وامانده‌ساز بر شاخص‌های اکسایشی در بافت قلبی رت‌های نر

جهت انجام پژوهش، 36 رت‌ نر ویستار دو‌‌ ماهه (‌200±8 گرم‌)‌ به‌طور تصادفی به چهار گروه کنترل (‌12 رت‌)، نانو‌سلنیوم (‌12 رت‌)، ‌‌تمرین (‌شش رت) و نانو‌سلنیوم ـ تمرین (‌شش رت) تقسیم شدند. بارگیری نانو‌ذرۀ سلنیوم (mg/kg/day 1/0‌) طی 14 روز به روش تزریق زیر‌صفاقی در گروه‌های دو و چهار صورت گرفت. سپس‌ از گروه‌های یک و دو، شش رت انتخاب شد‌ و نمونه‌برداری قلبی (‌در‌حالت استراحت‌) انجام پذیرفت. علاوه‌ب...

[ 2 ] - Selenium supplementation in the form of selenium nanoparticles and selenite sodium improves mature male mice reproductive performances

Objective(s): The current study was conducted to examine the possible protective and retentive effects of one-week intra-peritoneal (IP) administration of selenium nanoparticles (Se-NPs), compared to its bulk counterpart, selenite sodium (Ss), after one complete cycle of spermatogenesis in mature male mice. Materials and Methods: Thirty adult male mice were divided into 3 groups. Control group ...

[ 3 ] - تاثیر بارگیری کوتاه مدت نانو ذره سلنیوم و تمرین وامانده ساز بر شاخص‌های اکسایشی در عضله رت‌های نر

Background & Aims: Reactive oxygen species have an important role in the development of many diseases. The purpose of this study was to investigate the effect of short term nanoselenium supplementation and exhausted training in oxidation indexes in muscle tissue of male rats. Materials & Methods: In this experimental study thirty-six male wistar rats aged two months (200±8 g), were rand...

[ 4 ] - کاهش مقادیر تروپونینIو فعالیت آنزیم CK-MBدر سرم رت‌های مبتلا به دیابت ملیتوس تیپ I القاشده توسط استرپتوزوتوسین به دنبال تجویز خوراکی نانوذرات اکسید روی

Background & Aims: Zinc, as an essential trace element and antioxidant, plays a significant role in the glucose and insulin metabolism and altered zinc content seems to be one of the contributing factors in the pathogenesis of diabetes mellitus (DM). The altered levels of serum zinc content has been observed in diabetic patients and it was reported that low serum Zinc concentration is ...

[ 5 ] - بررسی غلظت مس، آهن و روی سرم خون اسب و قاطر در ارومیه

زمینه مقدماتی: تعیین مقادیر ریزمغذی­ها در خون روند رشد، تولید و تولیدمثل را در دام­ها نشان می­دهد. در صورت مشاهده کمبود با اصلاح آن­ها می­توان از بروز بیماری­ جلوگیری کرد. هدف: تعیین مقادیر مس، آهن و روی سرم تک­سمی­های ارومیه بر مبنای گونه، جنس، سن و تعیین ارتباط بین آن­ها. روش کار: مقدار 10 میلی­لیتر خون از 100 راس نریان (43 راس) و مادیان (57 راس) اسب (78 راس) و قاطر (22 راس) از سنین 1 تا 21 س...

[ 6 ] - تأثیر یک دورة کوتاه مدت پیش‌سرمایی و مکمل‌یاری کوآنزیم Q10 بر شاخص‌های اکسایشی و ضداکسایشی و دمای مرکزی بدن شناگران نخبه

سابقه و هدف: فعالیت ورزشی شدید و طولانی در محیط گرم و شرجی، محرّک عروق احشایی در جهت تولید نامنظم گونه­های فعال اکسیژن (ROS) می­شود. هدف پژوهش حاضر بررسی پیش­سرمایی و مکمل­یاری دو هفته­ای کوآنزیم Q10 (CoQ10) بر مالون­دی­آلدئید (MDA)، ظرفیت آنتی­اکسیدانی تام (TAC) و دمای مرکزی بدن (Tc) شناگران نوجوان نخبه بود. مواد و روش­ها: 32 شناگر پسر نخبه به­صورت تصادفی در چهار گروه مکمل­­یاری، پیش­سرمایی، مک...

[ 7 ] - ارزیابی ارتباط غلظت سرمی بتاهیدروکسی بوتیرات با شاخص‌های استرس اکسیداتیو، انرژی و ریزمغذی‌ها در شرایط مختلف فیزیولوژیک گاو نژاد هلشتاین

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین غلظت سرمی بین بتاهیدروکسی بوتیرات (BHB) با گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)، تری‌‌گلیسرید، کلسترول، گلوکز، مس، روی و آهن است. 230 راس گاو از نظر شرایط تولید مثلی به 3 گروه گاوهای آبستن 9-7 ماه، 2 ماه پس از زایش و (ماه آخر شیرواری) انتخاب شدند. دام‌ها از نظر غلظت سرمی BHB، به چهار گروه BHB کمتر از 8/0، 2/1-81/0، 39/1-21/1 و بیشتر از 4/1 میلی‌مول در لیتر طبقه‌بند...

[ 8 ] - ارزیابی مقادیر و ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال‌ها در خون، غذا و شیر گاوهای هلشتاین

    مقادیر میکرو و ماکرومینرال‌های خون، شیر و غذا و ارتباط بین آن‌ها در 70 رأس گاو هلشتاین شیروار تا 4 شکم زاییده و آبستنی زیر 7 ماه جهت تعیین نشانگرهای برتر مطالعه شد.  مقدار 5 میلی‌لیتر خون وداجی، 10 میلی‌لیتر شیر و 25 گرم یونجه و کنسانتره به طور جداگانه تهیه شد و به آزمایشگاه‌های کلینیکال پاتولوژی و کنترل کیفی ارسال شدند.  میزان منگنز و آهن خون گاوها پایین و مقادیر، مس، مولیبدن و ماکرومینرال...

[ 9 ] - Evaluation of Application of Chitosan/nano Sodium Selenite Biodegradable Film on Full thickness Excisional Wound Healing in Rats

Objective- This study aimed at evaluation of histopathological findings of application of chitosan- nano selenium biodegradable film on full thickness excisional wound healing in rats. Design- Experimental Study Animals- Seventy-two male Wistar rats Procedures- Animals were randomized into six groups of 12 animals each. Group I: Animals with created wounds and no...

[ 10 ] - ارزیابی روزهای باز آبستنی و ارتباط آن با برخی مولفه‌های خون، شیر و غذا در گاوهای شیری نژاد هلشتاین

روزهای باز آبستنی و ارتباط آن با شاخص‌های خون، شیر و غذا در گاوهای پرتولید جهت تعیین مولفه‌های تاثیرگذار در فحلی و آبستنی بررسی شد. همزمان با فحلی نمونه‌های خون، شیر و غذا بصورت ماهانه تا شروع آبستنی جمع‌آوری شدند. درصد فحلی‌ها از یک تا 6 فحلی به‌ترتیب 3/21، 2/26، 7/19، 10/13، 6/6 و 10/13 بودند. درصد گاوهای 2 تا 11 ماه آبستن به ترتیب 5/11، 3/21، 8/9، 6/1، 5/11، 8/9، 5/11، 3/3، 8/9 و 8/9 بودند. ...

[ 11 ] - بررسی کشتارگاهی وضعیت کبالت در سرم و کبد گاو در فصول مختلف سال

زمینۀ مطالعه: کبالت یک ماده غذایی ضروری برای نشخوارکنندگان است که برای سنتز ویتامین 12B توسط میکروفلور شکمبه مورد نیاز است. کمبود کبالت می‌تواند منجر به کمبود ویتامین 12B شود که در بسیاری از واکنش‌های متابولیکی بدن نقش اساسی دارد. هدف: این مطالعه به منظور بررسی وضعیت کبالت در سرم خون و کبد گاو انجام گرفت. روش‌کار: غلظت کبالت سرم و کبد به ترتیب در 151 و 196 رأس گاو کشتاری در شهرستان ارومیه در فص...