ارزیابی مقادیر و ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال‌ها در خون، غذا و شیر گاوهای هلشتاین

نویسندگان

  • لیلا کلانتری
چکیده مقاله:

    مقادیر میکرو و ماکرومینرال‌های خون، شیر و غذا و ارتباط بین آن‌ها در 70 رأس گاو هلشتاین شیروار تا 4 شکم زاییده و آبستنی زیر 7 ماه جهت تعیین نشانگرهای برتر مطالعه شد.  مقدار 5 میلی‌لیتر خون وداجی، 10 میلی‌لیتر شیر و 25 گرم یونجه و کنسانتره به طور جداگانه تهیه شد و به آزمایشگاه‌های کلینیکال پاتولوژی و کنترل کیفی ارسال شدند.  میزان منگنز و آهن خون گاوها پایین و مقادیر، مس، مولیبدن و ماکرومینرال‌ها در خون، غذا و شیر طبیعی بودند.  مقادیر میکرو و ماکرومینرال‌ها در نمونه‌های سرم، شیر و غذا در بین گله‌های گاو به جز منگنز شیر، آهن سرم و مس شیر متفاوت بودند.  بین میکرو و ماکرومینرال‌های سرم، شیر و غذا ارتباط معنی‌داری وجود داشت به طوری که مولیبدن، منگنز، آهن و فسفر سرم، منگنز، کلسیم، سدیم شیر و کلسیم و فسفر غذا بیش‌ترین همبستگی را نشان دادند.  ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال‌های خون بیش‌تر از شیر و غذا بود.  روابط بین میکرومینرال‌ها در خون بیش‌تر و شیر و غذا کم‌تر از ماکرومینرال‌ها بودند.  این همبستگی‌ها شامل منیزیم غذا/آهن سرم، منیزیم غذا/فسفر سرم، منگنز غذا/مس شیر، آهن غذا/کلسیم شیر، مس غذا/مس شیر و پتاسیم غذا/منگنز شیر بودند.  منیزیم غذا و مس شیر بیش‌ترین ارتباط را با میکرو و ماکرومینرال‌ها نشان دادند.  مناسب‌ترین رگراسیون بین منگنز و مولیبدن سرم با آهن، مس، کلسیم و فسفر سرم مشاهده شد.  نتیجه این که، کمبود منگنز در سرم گاوها ثانویه است.  منگنز، مولیبدن، کلسیم و فسفر خون در مقایسه با ماکرومینرال‌های شیر و غذا با دارا بودن بیش‌ترین ارتباط از نمادهای مطمئن در تعیین چهره‌ی معدنی گاوها هستند.  منگنز و مولیبدن سرم با تشکیل معادله‌ی رگراسیون با ماکرومینرال‌های خون قابل ردیابی و پیش‌بینی می‌باشند.  در راستای افزایش تولید و پیش‌گیری از بروز کمبودهای معدنی در گاوهای مورد مطالعه، غنی‌سازی کنسانتره از منگنز و آهن ضروری است. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی مقادیر و ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال ها در خون، غذا و شیر گاوهای هلشتاین

مقادیر میکرو و ماکرومینرال­های خون، شیر و غذا و ارتباط بین آن­ها در 70 رأس گاو هلشتاین شیروار تا 4 شکم زاییده و آبستنی زیر 7 ماه جهت تعیین نشانگرهای برتر مطالعه شد.  مقدار 5 میلی­لیتر خون وداجی، 10 میلی­لیتر شیر و 25 گرم یونجه و کنسانتره به طور جداگانه تهیه شد و به آزمایشگاه­های کلینیکال پاتولوژی و کنترل کیفی ارسال شدند.  میزان منگنز و آهن خون گاوها پایین و مقادیر، مس، مولیبدن و ماکرومینرال­ها ...

متن کامل

ارزیابی روزهای باز آبستنی و ارتباط آن با برخی مولفه‌های خون، شیر و غذا در گاوهای شیری نژاد هلشتاین

روزهای باز آبستنی و ارتباط آن با شاخص‌های خون، شیر و غذا در گاوهای پرتولید جهت تعیین مولفه‌های تاثیرگذار در فحلی و آبستنی بررسی شد. همزمان با فحلی نمونه‌های خون، شیر و غذا بصورت ماهانه تا شروع آبستنی جمع‌آوری شدند. درصد فحلی‌ها از یک تا 6 فحلی به‌ترتیب 3/21، 2/26، 7/19، 10/13، 6/6 و 10/13 بودند. درصد گاوهای 2 تا 11 ماه آبستن به ترتیب 5/11، 3/21، 8/9، 6/1، 5/11، 8/9، 5/11، 3/3، 8/9 و 8/9 بودند. ...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

The Effects of 8 Weeks of Vitamin C Intake and Regular Aerobic Exercise on Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor and Insulin-like Growth Factor-1 Levels in Obese Girls

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

متن کامل

Immune and non-immune assays

تاسياقلما فلتخم ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإ تم ةعجارلما هذه يف دضتسلماب دضلا تلاعافت ىلع دمتعت يتلا ةموسولما ةيعانلما ةيعانلما و ،ةيقلأتلا ةيعانلما تاسايقلما لمشت يتلاو Ag-Ab هذه فيرعت تم .)EIA, ELISA( ةييمزنلإا ةيعانلما و ،ةيعاعشلا و تلاعافتلا أدبلم رصتخم فصو عم لًاوأ ةثلاثلا تاسياقلما اهروطت حيضوتل يخيراتلا جردتلا بسح تشقون مث ،تاقيبطتلا امك .لماك لكشب ةيلآ ةينقت ىلإ ةياهنلا يف داق يذلا يجيردتلا ةخطلل...

متن کامل

The Effect of Depression and Anxiety on the Outcome of Assisted Reproductive Technology (ART)

Address: Department of Gynecology and Obstetrics, Montasariya Infertility Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran Tel: +98 511 8534021 Email: [email protected] همدقم : ناـمز رد نز بارطـضا حطـس لـثم يرـيغتم لـماوع هب هتسباو دناوت يم يروراب كمك نامرد تيقفوم دشاب نامرد . راب نانز بارطضا و يگدرسفا ريثات يبايزرا يارب هعلاطم نيا يروراـب كـمك ناـمرد دمايپ رب رو تسا هدش يحارط ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 4

صفحات  92- 102

تاریخ انتشار 2014-12-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023