ارزیابی ارتباط غلظت سرمی بتاهیدروکسی بوتیرات با شاخص‌های استرس اکسیداتیو، انرژی و ریزمغذی‌ها در شرایط مختلف فیزیولوژیک گاو نژاد هلشتاین

نویسندگان

  • سیامک عصری رضایی دانشیار گروه بیماری‌های درونی و کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
  • علی قلی رامین استاد گروه بیماری‌های درونی و کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
  • وحید خراشادی زاده دکتری دامپزشکی، گروه بیماری‌های درونی و کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین غلظت سرمی بین بتاهیدروکسی بوتیرات (BHB) با گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)، تری‌‌گلیسرید، کلسترول، گلوکز، مس، روی و آهن است. 230 راس گاو از نظر شرایط تولید مثلی به 3 گروه گاوهای آبستن 9-7 ماه، 2 ماه پس از زایش و (ماه آخر شیرواری) انتخاب شدند. دام‌ها از نظر غلظت سرمی BHB، به چهار گروه BHB کمتر از 8/0، 2/1-81/0، 39/1-21/1 و بیشتر از 4/1 میلی‌مول در لیتر طبقه‌بندی شدند. میانگین BHB در تمامی دام‌‌ها 64/0میلی‌‌مول در لیتر بود. مقادیر BHB گاوهای تا 2 ماه پس از زایش، به‌‌طور معنی‌‌داری بیشتر از گاوهای با آبستنی سنگین بود. درصد گاوهای ناسالم 4/17 و شامل BHB بین 2/1-8/0، 4/1-21/1 و 4/1< به‌‌ترتیب 4/10، 6/2 و 4/4 بودند. میانگین غلظت سرمی GPX و روی در بین گروه‌‌های تولیدمثلی و BHB برخلاف تریگلیسرید و کلسترول تفاوت آماری معنی‌‌داری نداشت. پایین‌‌ترین غلظت سرمی مس، روی و آهن در گروه آبستنی سنگین بود. مقادیر سرمی مس و اهن در بین گروه‌‌های تولید مثلی معنی‌دار و براساس گروه‌‌های BHB معنی‌‌دار نبودند. میزان BHB گاوهای آبستن 8/0> و سالم بودند ولی گروه تازه‌زا دارای BHB 8/0< (کتوز تحت‌‌بالینی و بالینی) بودند. هیچ‌‌یک از شاخص‌‌های خون در BHB 8/0< معنی‌‌دار نبودند. BHB با شاخص‌‌های انرژی در گروه‌‌های تولیدمثلی (بجز گلوکز) همبستگی معنی‌‌داری نشان داد. هم‌‌چنین BHB با GPX و مس در گاوهای آبستن و 2 ماه پس از زایش همبستگی معنی داری نشان داد. نتیجه این‌‌که فراوانی کتوز تحت‌‌بالینی حدود چهار برابر بالینی بود. مقدار BHB و شاخص‌‌های انرژی به آبستنی و شیراوری وابستگی داشته اما GPX و ریزمغذی‌‌ها تحت تاثیر BHB نبودند. BHB با GPX و مس در گروه‌‌های تولیدمثلی مرتبط بودند. نهایتاً افزایش BHB با کاهش مس در دوره پس از زایش همراه بوده که می‌‌توانند متاثر از همدیگر باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مقادیر سرمی هورمون لپتین، بتاهیدروکسی بوتیرات، گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید در گاوهای هلشتاین مبتلا به کتوز تحت بالینی

هورمون لپتین در بافت چربی توسط سلول­های آدیپوسیت سفید ترشح می شود که با افزایش مقادیر بافت چربی مقدار این هورمون نیز زیاد می شود. یکی از اعمال مهم این هورمون تنظیم متابولیسم بدن است که با مصرف بافت چربی و تولید انرژی این کار را انجام می دهد. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات هورمون لپتین در گاوهای مبتلا به کتوز تحت بالینی می­باشد. در این مطالعه 7 گاوداری در حومه شهر تهران (شهریار) انتخاب شدند و ب...

متن کامل

اثر محدودیت غذایی بر غلظت سرمی گلوکز، تری‌آسیل گلیسرول، بتاهیدروکسی بوتیرات، اسیدهای چرب غیراستریفیه و اوره در میش‌های آبستن

محدودیت غذایی در میش­های آبستن، عاملی است که به­صورت خواسته یا ناخواسته سلامتی جنین در حال رشد را تهدید می­کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر محدودیت غذایی بر غلظت سرمی گلوکز، تری­آسیل گلیسرول، اسیدهای چرب غیراستریفیه، بتاهیدروکسی بوتیرات و اوره در گوسفندان قزل (بومی آذربایجان) در هشت هفته آخر آبستنی بود. الگوی طرح مورد استفاده اسپلیت پلات در زمان و تعداد نمونه مورد بررسی 14 رأس میش بود. پس از آم...

متن کامل

بررسی تغییرات متابولیت های خونی مرتبط با وضعیت انرژی و ارتباط آن با وضعیت مس سرم در اواخر دوره آبستنی در میش‌های نژاد قزل

مسمومیت آبستنی یکی از مشکلات متابولیکی مهم و معمول میش های آبستن در اواخر دوره آبستنی می‌باشد. آگاهی کامل از عوامل متابولیکی، ارتباط میان متابولیت های دخیل در وضعیت انرژی و ارزیابی دقیق سیستم‌های هموستاز، راهکار مؤثری برای پیش آگاهی از شدت بروز بیماری مسمومیت آبستنی و کنترل آن به شمار می‌رود. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط میان تغییرات پروفایل چربی و شاخص‏های وضعیت انرژی با سطوح سرمی مس...

متن کامل

تغییرات غلظت سرمی برخی آنتی اکسیدان های طبیعی و مواد معدنی در دوره انتقال و ارتباط آنها با میزان بتاهیدروکسی بوتیرات پس از زایش در گاوهای شیری

مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات غلظت سرمی آلبومین، بیلی روبین، اسیداوریک، آهن، مس، روی، ظرفیت تام اتصال به آهن، مالون دی آلدهید و بتاهیدروکسی بوتیرات طی دوره ی انتقال و همچنین بررسی روابط بین آنها و اثر این فاکتورها بر رخداد کتوز تحت بالینی انجام شده است . 52 رأس گاو هولشتاین سالم با شرایط تغذیه ای مشابه انتخاب شده و از هر گاو چهار نوبت خونگیری انجام شد: 3 و 1 هفته قبل از زایش و 1 و 3 هفته بعد...

15 صفحه اول

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 31  شماره 3

صفحات  77- 88

تاریخ انتشار 2018-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023