وحید خراشادی زاده

دکتری دامپزشکی، گروه بیماری‌های درونی و کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

[ 1 ] - ارزیابی ارتباط غلظت سرمی بتاهیدروکسی بوتیرات با شاخص‌های استرس اکسیداتیو، انرژی و ریزمغذی‌ها در شرایط مختلف فیزیولوژیک گاو نژاد هلشتاین

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین غلظت سرمی بین بتاهیدروکسی بوتیرات (BHB) با گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)، تری‌‌گلیسرید، کلسترول، گلوکز، مس، روی و آهن است. 230 راس گاو از نظر شرایط تولید مثلی به 3 گروه گاوهای آبستن 9-7 ماه، 2 ماه پس از زایش و (ماه آخر شیرواری) انتخاب شدند. دام‌ها از نظر غلظت سرمی BHB، به چهار گروه BHB کمتر از 8/0، 2/1-81/0، 39/1-21/1 و بیشتر از 4/1 میلی‌مول در لیتر طبقه‌بند...

نویسندگان همکار