محمدرضا ذوالفقاری

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران

[ 1 ] - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل کافئین بر برخی از شاخص‌های التهابی و ترکیب بدن در مردان چاق

افزایش عوامل التهابی در بروز سندروم متابولیک که مجموعه‌ای از اختلالات متابولیکی می‌باشد مؤثر است. سطح استراحتی اینترلوکین-6 با چاقی و سبک‌زندگی غیرفعال ارتباط دارد که غلظت آن در سرم بیماران مبتلا به چاقی افزایش می‌یابد، بنابراین هدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر مصرف طولانی مدت کافئین و تمرینات هوازی بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 و ترکیب بدن در مردان چاق بود. در این مطالعه نیمه‌تجربی، 40 مرد چاق با می...

[ 2 ] - تأثیر محرک صوتی موزیکال بر تغییرپذیری ضربان قلب طی شرایط استراحت‌، فعالیت بدنی و بازگشت به حالت اولیه

هدف از این پژوهش، بررسی پاسخ تغییرپذیری ضربان قلب به محرک صوتی ریتمیک طی سه شرایط استراحت، فعالیت ‌بدنی و بازگشت به حالت اولیه می‌باشد. بدین‌منظور، 14 دانشجوی پسر رشتۀ تربیت‌بدنی (با میانگین سنی 79/0+5/21 سال، وزن 42/88+9/64 کیلوگرم، شاخص تودۀ بدن 25/72+2/20 کیلوگرم بر متر‌مربع و قد 99/83+3/176 سانتی‌متر) انتخاب شدند و طی چهار جلسۀ مجزا (بدون موسیقی، مترونوم، محرک صوتی منظم و محرک صوتی نا‌‌منظم...

[ 3 ] - تغییرات فاکتورهای فیبرینولیز زنان یائسه دارای اضافه وزن و چاق در پاسخ به تمرین هوازی

Background & Aims: Obesity and menopause both increase the risk of cardiovascular diseases, associated with fibrinolysis capacity reduction. Aerobic training is associated with reduction risk of cardiovascular disease, but the role of aerobic training on tPA and PAI-1 as main regulators of fibrinolysis system in obese postmenopausal women is not understood. The aim of this study was to investig...

[ 4 ] - تاثیر بارگیری کوتاه مدت نانو ذره سلنیوم و تمرین وامانده ساز بر شاخص‌های اکسایشی در عضله رت‌های نر

Background & Aims: Reactive oxygen species have an important role in the development of many diseases. The purpose of this study was to investigate the effect of short term nanoselenium supplementation and exhausted training in oxidation indexes in muscle tissue of male rats. Materials & Methods: In this experimental study thirty-six male wistar rats aged two months (200±8 g), were rand...

[ 5 ] - اثر سه ماه تمرینات هوازی منظم بر شاخص‌های عملکرد ریوی و سطح سرمی استروژن و پروژسترون در اواسط فاز لوتئال در زنان مبتلا به آسم

Introduction: Sex hormones’ fluctuations during the menstrual cycle, influence asthma and lung function. Information on the changes in exercise-induced sex hormones in mid luteal phase associated with lung function changes is not available. The aim of this study was to investigate the effect of the regular aerobic exercise on the lung function indices and serum levels of sex hormones in t...

[ 6 ] - اثر تمرینات هوازی بر هورمونهای جنسی و مارکرهای التهابی زنان مبتلا به آسم

Background: After puberty, asthma becomes more prevalent and severe in women as compared to men. Researchers are suggesting a role for sex hormones impact on inflammatory mediators. Physical activity decreases inflammation and sex hormone levels and improves pulmonary functions in asthmatic patients. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of 12 weeks of aerobic ex...

[ 7 ] - تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر محتوی و فعالیت آنزیم تلومراز بافت قلب در موش‌های صحرایی سالمند

مقدمه: اختلالات فیزیولوژیکی و بیماری­های مرتبط با سالمندی خطر کاهش عملکرد فیزیکی را افزایش می­دهند. سبک زندگی غیر فعال با بروز نشانگرهای پیری سلولی مانند کاهش طول تلومر مرتبط است. عامل اصلی ثبات و افزایش طول تلومر آنزیم تلومراز است. هدف پژوهش حاضر تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر محتوی و فعالیت آنزیم تلومراز بافت قلب در موش­های صحرایی سالمند بود. مواد و روش...