تاثیر بارگیری کوتاه مدت نانو ذره سلنیوم و تمرین وامانده ساز بر شاخص‌های اکسایشی در عضله رت‌های نر

نویسندگان

  • قادری پاکدل, فیروز مرکزتحقیقات نوروفیزیولوژی ،گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
چکیده مقاله:

Background & Aims: Reactive oxygen species have an important role in the development of many diseases. The purpose of this study was to investigate the effect of short term nanoselenium supplementation and exhausted training in oxidation indexes in muscle tissue of male rats. Materials & Methods: In this experimental study thirty-six male wistar rats aged two months (200±8 g), were randomly divided into four groups: 1- control (n=12), 2- nanoselenium (n=12), 3- training (n=6) and 4- nanoselenium+training (n=6). Then, they were supplemented with nanoselenium for 14 days (0.1mg/kg/day) by intraperitoneal injection. Six samples of muscle tissue from groups of one and two during their resting time were collected. Training groups campaigned for two months. At the end of two months for 2 first groups during their resting time and in the 2 training groups immediately after last training session, tissue samples were collected. Independent T test and one-way‌ ANOVA with SPSS21 software were used in order to find differences in variables (P˂0.05). Results: T-test showed significant increase in TAC and significant decrease in MDA in the group 2 with no difference in GPx compared to group 1. According to one-way ANOVA, there was a significant increase in GPx and TAC in the group supplement compared to the group control, but there were not any significant difference in MDA and there was a significant decrease in MDA and significant increase in GPx and TAC in group 4 compared to group 3. Conclusion: It appeared that supplementation of nanoselenium reduced the oxidative stress produced by exhausted exercise and consequently antioxidant system was amplified.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر بارگیری کوتاه‌مدت نانو‌ذرۀ سلنیوم و تمرین وامانده‌ساز بر شاخص‌های اکسایشی در بافت قلبی رت‌های نر

جهت انجام پژوهش، 36 رت‌ نر ویستار دو‌‌ ماهه (‌200±8 گرم‌)‌ به‌طور تصادفی به چهار گروه کنترل (‌12 رت‌)، نانو‌سلنیوم (‌12 رت‌)، ‌‌تمرین (‌شش رت) و نانو‌سلنیوم ـ تمرین (‌شش رت) تقسیم شدند. بارگیری نانو‌ذرۀ سلنیوم (mg/kg/day 1/0‌) طی 14 روز به روش تزریق زیر‌صفاقی در گروه‌های دو و چهار صورت گرفت. سپس‌ از گروه‌های یک و دو، شش رت انتخاب شد‌ و نمونه‌برداری قلبی (‌در‌حالت استراحت‌) انجام پذیرفت. علاوه‌ب...

متن کامل

مقایسه تاثیر بارگیری کوتاه مدت و طولانی مدت مکمل بیکربنات سدیم همراه با فعالیت وامانده ساز بر شاخص های عملکردی و خستگی سربازان

زمینه و هدف: در طی دوران مقدس سربازی، سربازان دچار خستگی و کاهش انگیزه می شوند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر بارگیری طولانی مدت و کوتاه مدت مکمل بیکربنات سدیم به همراه فعالیت وامانده ساز بر شاخص های عملکردی و خستگی در سربازان می باشد. روش‌ها: 30 سرباز در یک طرح نیمه تجربی به دو گروه (کنترل، مداخله) تقسیم شدند. گروه کنترل محلول دکستروز (02/0 %) و گروه مداخله دو روش بارگیری طولانی مدت (5/0 g/kg...

متن کامل

تاثیر تمرین فزاینده وامانده ساز بر آنزیم های شاخص آسیب عضله دختران فعال

زمینه و هدف: تمرین و فعالیت بدنی از عوامل افزایش آنزیم های خون می باشد. از آنجا که شدت و مدت تمرین و نیز زمان بازیافت از عوامل اثر گذار برآسیب ها و سازگاری ها می باشد، این پژوهش به بررسی تاثیر تمرین فزاینده درمانده ساز در روز به مدت یک هفته بر تغییرات شاخص های آسیب عضلانی شامل لاکتات دهیدروژناز (LDH)، کراتین فسفو کیناز(CPK) و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) دختران فعال می پردازد مواد و روش کار:...

متن کامل

تاثیر تمرین فزاینده وامانده ساز بر برخی آنزیم های شاخص آسیب عضله دختران فعال

چکیده هدف: تمرین و فعالیت بدنی از عوامل افزایش آنزیم های خون می باشد. از آنجا که شدت و مدت تمرین و نیز زمان بازیافت از عوامل اثر گذار برآسیب ها و سازگاری ها می باشد، این پژوهش به بررسی تاثیر تمرین فزاینده درمانده ساز در روز به مدت یک هفته بر تغییرات شاخص های آسیب عضلانی شامل لاکتات دهیدروژناز (LDH)، کراتین فسفو کیناز (CPK) و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) دختران فعال می پردازد. روش پژوهش: به ا...

متن کامل

تاثیر کوتاه مدت نانو ذره دی‌اکسید سیلیس بر عملکرد و کیفیت تخم در بلدرچین‌های تخمگذار

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات کوتاه مدت نانو دی‌اکسید سیلیس بر عملکرد و کیفیت تخم در بلدرچین‌های تخمگذار انجام گرفت. این آزمایش با 60 قطعه بلدرچین تخم‌گذار از سن 18 تا 22 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار (هر تکرار دارای 3 قطعه بلدرچین ماده) اجراء گردید. تیمارهای آزمایشی شامل گروه شاهد بدون افزودن نانو ذره دی‌اکسید سیلیس و چهار سطح متفاوت نانو ذره دی‌اکسید سیلیس شامل 500، 10...

متن کامل

مقایسه اثربارگیری کوتاه مدت و طولانی مدت مکمل سلنیوم بر شاخص های آسیب اکسایشی دختران فعال به دنبال یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز

مقدمه:ورزش و تمرین با شدت بالا و طولانی مدت ممکن است سبب آسیب عضلانی و سایر بافت ها شود آسیبی که ناشی از اثر رادیکال های آزاد و ترکیب های اکسیژن دار دیگرمیباشد.تمرین ورزشی وامانده سازمدل بسیارخوبی برای ارزیابی اثرات فشاراکسایشی دربدن ارایه می دهد. مصرف آنتی اکسیدانها ممکن است سبب کاهش آثارآسیب رسان رادیکالهای آزاد حین ورزش شدید گردد. هدف تحقیق حاضرمقایسه بارگیری کوتاه مدت وبلند مدت مکمل سلنیوم ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 28  شماره 7

صفحات  487- 497

تاریخ انتشار 2017-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023